Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
8 dni objazd + 8 dni wypoczynek
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

J?zyk

Tu mówi si? po bu?garsku, który co nieco podobny jest do polskiego, jednak zdecydowanie ?atwiej si? porozumie? znaj?c cho? troch? rosyjski, poza tym pisze si? cyrylic? i jej nieznajomo?? mo?e nieraz sprawia? sporo k?opotów i przynosi? strat? czasu.. Z angielskim jest na ogó? s?abo, chocia? w kilku miejscach spotkali?my si? z jego znajomo?ci?.

Inne

Informacja ta z pewno?ci? zainteresuje palaczy - w Bu?garii bardzo drogie s? papierosy zachodnie - np. marlboro - 3,5-3,8 lewa. Pali si? przede wszystkim ta?sze, rodzime.

13.VII

Wieczorem ?egnamy Warn? i odje?d?amy poci?giem do Sofii.

14.VII - Sofia

Oko?o siódmej poci?g zatrzymuje si? w Sofii. Zostawiamy plecaki na dworcu i jemy ?niadanie w McDonaldzie na pot??nej dworcowej hali, po czym pieszo zmierzamy w kierunku historycznego centrum.

Generalnie Sofia nie wywar?a na nas najwi?kszego wra?enia, jednak?e mi bardzo utkwi? w pami?ci widok bardzo szerokich wielopasmowych ulic na tle pot??nego z tej perspektywy pasma Witoszy z najwy?szym szczytem o nazwie Czerni Wirch. W stolicy Bu?garii sp?dzili?my ca?y dzie?, podczas którego kupili?my bilety mi?dzynarodowe na tras? Sofia - Dimitrovgrad (jug.) i wieczorem wsiedli?my do poci?gu. O praktycznej stronie drogi ze stolicy Bu?garii do Serbii pisz? w informacjach poni?ej, wspomnie? tu chc? natomiast o kolejnym przemycie jaki mieli?my okazj? obserwowa?. Tu si? szmugluje wszystko pocz?wszy od ?wiec samochodowych po kokain?, której to poszukiwano w ca?ym poci?gu, wypraszali wszystkich z przedzia?ów i czesali wszystkie zakamarki, ??cznie z dachem, na który te? zagl?dali, bo podobno niedawno tam znale?li jakiego? Araba z narkotykami i go ?ci?gali za brod? na dó?. A kokain? znale?li w ko?cu w toalecie. Nas wszystko to bardzo bawi?o, ca?a impreza sko?czy?a si? o 3 rano, przesuwamy zegarki o godzin? wstecz, co sprawia, ?e po?pimy nie 3, a 4 godziny. Dobre i tyle.

Informacje praktyczne

Przyk?adowe ceny

przechowalnia baga?u - 0,80 lewa
spaghetti - 2,60 + cola 0,90
obiad w "Trops kyszta" (sznycel, ziemniaki, sa?ata) - 5
porcja pizzy - 1.

Transport

Rozk?ad poci?gów bu?garskich na stronie www.bdz.bg.

Poci?g Warna - Sofia kosztuje 12.50 lewa, mo?na dokupi? kuszetk? za 4 lewy, co bardzo si? op?aca, my tego nie zrobili?my i ca?y dzie? odczuwali?my skutki nieprzespanej nocy. Lepiej wykupi? miejscówk? (bu?g. zapazeni mesta) - tylko 0,5 lewa, a zawsze to lepiej mie? pewne miejsce.

Przed wyjazdem na forach internetowych nie zdo?ali?my odnale?? nikogo, kto przemierzy? drog? z Sofii do Belgradu, tym samym musieli?my kombinowa? jak przeby? t? tras? jak najmniejszym kosztem.

Bilety kupi? nale?y w biurze mi?dzynarodowych po??cze? kolejowych "Rila", jednak nie do samego Belgradu, a do pierwszego miasta za granic? - Dimitrovgrad za 6,17 lewa. Adresy biura "Rila" w Sofii: Dworzec Centralny oraz na ul. Gurko 5. Strona internetowa: www.bdz-rila.com.

Bu?garska kontrola paszportów mia?a miejsce gdzie? w polu i w Dimitrovgradzie poci?g sta? ok. 25 min., podczas których trwa kontrola serbska i jest czas, by wyskoczy? i w kasie kupi? bilety do Belgradu ze zni?k? 50% na euro 26, która w Serbii funkcjonuje. Niestety kasa by?a zamkni?ta. Nasi towarzysze podró?y poradzili nam, by dogada? si? z konduktorem, tj. da? mu w ?ap?. Dostaje od nas po 1 dolarze za drog? do Niszu, w którym kupujemy ju? normalnie bilety do Belgradu (oko?o 15 z?). Siedzenia rozk?adaj? si? ca?kowicie i mo?na normalnie spa?. Gdyby?my kupili bilety w "Rila" bezpo?rednio z Sofii do Belgradu zap?aciliby?my 26 lewów. Poci?g, który odje?d?a z Sofii o 20.50 i w Belgradzie zjawia si? o 5.13 jest jedynym po??czeniem kolejowym mi?dzy tymi dwoma miastami. Mo?na wykupi? kuszetk?. Kursuje równie? autobus (16 euro), który odje?d?a z Sofii codziennie prócz niedziel o 16 z Trafik Market (plac przy dworcu), a doje?d?a do Belgardu dopiero o godzinie 23, wobec czego trzeba nocowa? i traci si? dzie? na podró?. Strona internetowa: www.posoka.com/avtobusi_za_evropa.

Krajowe poci?gi bu?garskie doje?d?aj? jedynie do Dragomanu, z którego do granicy w Kalotinie pozostaje jeszcze 15 km, tak?e raczej odpada przekraczanie granicy pieszo, a poza tym z Dimitrovgradu (6 km od Kalotiny) do Belgradu odje?d?a tylko jeden poci?g na dob?, w?a?nie ten którym jechali?my...

Informacje o mi?dzynarodowych po??czeniach kolejowych mo?na znale?? równie? na stronie www.lonelyplanet.com, dalej klikamy "Travel services" i po?niej "European rail travel", a nast?pnie "simple tickets". Strona kolei serbskich: www.yurail.co.yu.

Jedzenie

Polecam restauracj? z bu?garskimi potrawami "Trops kyszta" (patrz wy?ej), radz? omija? z daleka "Goody's". Poza tym warto wybra? si? na "Babski bazar" przy ulicy ul. Stefan Stambo?ow ze wzgl?du na niskie ceny, np. owoców. Na hali targowej (naprzeciw meczetu) mo?na kupi? wszelkie rodzaje s?ynnych bu?garskich nadziewanych ciastek.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia W krainie Draculi Ukraina   Pozostałe...
Tego autora: Pod syberyjskim s?o?cem W maju u Hucu?ów

Tekst: Andrzej Muszy?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-02-23