Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
8 dni objazd + 8 dni wypoczynek
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Oko?o szesnastej robimy ostatnie zakupy i wsiadamy w busa do granicy bu?garskiej tu? za wiosk? Vama Veche, gdzie mamy zamiar znale?? miejsce do rozbicia namiotu i nast?pnego dnia z rana przekroczy? granic?. Niestety obszar od wioski do samej granicy okaza? si? by? ju? stref? przygraniczn? i jednocze?nie by?ym (przynajmniej tak si? wydawa?o) poligonem wojskowym, tote? nie dziwne, ?e po nied?ugim okresie pobytu na dzikiej pla?y, zjawi?o si? dwóch panów w mundurach, na których napisane by?o "politia de la frontiera". Jeden z nich mówi? po angielsku, tak wi?c nie mia?em problemu ze zrozumieniem, ?e mamy si? st?d wynie?? i nie chce nas wi?cej na oczy widzie?. Pyta?, czy aby nie chcieli?my przekroczy? granicy pla??, na co, jasna sprawa, odpowiadam przecz?co. I dalej - co my tu robimy (o to pyta? tak z 7 razy), siedzimy, opalamy si? - mówi?, ciesz?c si? w duchu, ?e nie zd??yli?my jeszcze rozbi? namiotu, bo wtedy pewnie wpakowaliby?my si? w ostre tarapaty. Wracaj?c zrobili?my ko?o, przecinaj?c Vama Veche i tam w?a?nie dotar?o do nas dlaczego nasi go?cie byli a? tak zdziwieni naszym pobytem, o par?set metrów dalej - na pla?y rozbito oficjalnie mnóstwo namiotów (mimo tabliczki "no camping"). Ta opcja ju? odpada w naszym przypadku - mundurowy dzwoni? gdzie? d?ugo i powiadomi? pracowników na granicy, ?e dzi? ma przekroczy? granic? grupa turystów z Polski (których wszelkie dane skwapliwie odnotowa?), tak wi?c domy?lam si?, ?e móg?by zrobi? jakie? "halo", gdyby?my tego nie uczynili...

Wyj?cia nie by?o, i pó? godziny pó?niej postawili?my stopy na nowym terenie. Granica Vama Veche-Durunku?ak to wprost wymarzony wariant i najlepszy sposób przekraczania granicy tych dwóch pa?stw - zero aut, zero ludzi, kantor z dobrym kursem, sklep bezc?owy, jedynym mankamentem pozostaje w?a?nie znikoma liczba przeje?d?aj?cych pojazdów, szczególnie dla turystów niezmotoryzowanych, bowiem do Durunku?aku jest st?d oko?o 5 km, a tam mo?na ju? liczy? na autobusy i kemping "Kosmos". My mieli?my jednak szcz??cie w postaci autobusu, którego kierowca sam zaproponowa? nam podwiezienie do wsi. Wysiedli?my w centrum, niestety niepotrzebnie, gdy? kemping le?y nad samym morzem, a droga do niego odbija na samym pocz?tku miejscowo?ci, tak wi?c z ci??kimi plecakami maszerujemy pod gór?. Dochodzimy do rozstaju i tablica informuje nas, ?e do kemingu pozosta?o jeszcze... 4 km, i w tym momencie zatrzymujemy samochód, który zawozi nas na miejsce. Jest ju? szarówka, a do namiotu przeganiaj? nas gigantyczne chrab?szcze i inne robactwo.

Informacje praktyczne

Przyk?adowe ceny

herbata na pla?y - 15 000 lei
1 kg ?liwek - 30 000
1 kg arbuza - 20 000
1 kg czere?ni - 45 000
kebab - 35 000
przechowalnia baga?u - 60 000 (my wyprosili?my pani? i stargowali?my do 30 000).

Transport

Z Mangalii kursuj? cz?sto busy za 16 000 lei do granicy, mijaj?c po drodze wioski 2 Mai oraz Vama Veche. Widzia?em równie? wiele autobusów do nadmorskich "planet" i Konstancji.

Jedzenie

W Mangalii znajdziemy wiele punktów gastronomicznych. Polecam specja? o nazwie "mititei". Jest to rodzaj mi?sa, przypominaj?cy kie?baski, s? bardzo smaczne, tanie (jedna 8 000) i mo?na si? naje??.

Noclegi

W Mangalii nie ma problemu z noclegiem, w okolicy dworca co chwil? nam go proponowano. Trzeba szuka? osób z tabliczkami z napisem "cazare". Cena noclegu - 150 000 od osoby. Nie wolno nocowa? w strefie od Vama Veche do granicy, mo?na si? narazi? na k?opoty ze strony policji przygranicznej, a w samej wiosce znajduje si? mi?a pla?a, na której ludzie bez problemu rozbijaj? namioty. Je?li kto? ?yczy?by sobie pla?y zupe?nie dzikiej, mo?e spróbowa? mi?dzy 2 Mai a Vama Veche.

Ju? w Bu?garii, w Durunku?aku, znajduje si? kemping "Kosmos", gdzie przenocowali?my za 10 lewa za 3 osoby + namiot (trzeba si? by?o targowa?). Jest to po prostu kawa?ek pola obok domu wypoczynkowego z barem i miejscami noclegowymi. Jest kilka umywalek, tak?e mo?na si? op?uka?, poza tym jeszcze jest morze. Miejscowi utrzymywali, ?e drugi kemping po drugiej stronie wioski, o którym wspominaj? przewodniki, ju? nie funkcjonuje.

Inne

W niedziel? w Mangalii by?y czynne wszystkie kantory od 9.00. Jest jeden, który otwieraj? o 8.00 - id?c g?ówn? ulic? od dworca w prawo, dochodzimy do ronda, które przecinamy i kantor znajduje si? na ulicy biegn?cej w dó? po lewej stronie.

Waluta

W Bu?garii walut? jest lew.
1 lewa - 2,3 z? (podro?a?a, przez d?ugi czas kurs wynosi? 1 lewa - 2 z?)

5.VII

Gor?ce, poranne s?o?ce nie daje nam spa? d?u?ej ni? do dziewi?tej. Po wszystkich porannych czynno?ciach ruszamy w upalnym s?o?cu do centrum wsi. Niestety dzi? nas ju? nikt nie podwozi.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia W krainie Draculi Ukraina   Pozostałe...
Tego autora: Pod syberyjskim s?o?cem W maju u Hucu?ów

Tekst: Andrzej Muszy?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-02-23