Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Pod syberyjskim s?o?cem
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Termin: 26.VII. - 25.VIII.2004-11-11
Uczestnicy: Katarzyna Dyrda, Ania .D?bowska, Danusia ?ywczak, Pawe? Mi?kowiec, Andrzej Muszy?ski
Trasa: Kraków-Warszawa-Terespol-Brze??-Moskwa-U?an-Ude-Iwo?gi?sk-U?an-Ude-Sliudianka-Mondy-Munku Sardyk-Mondy-Sliudianka-Pik Czerskiego-Listwianka-Irkuck-Chu?yr-Irkuck-Moskwa-Brze??-Kraków

Kolej? transsyberyjsk? je?dzi coraz wi?cej turystów. Bajka?, Sajany, Chamar-Daban, Irkuck to miejsca, gdzie coraz cz??ciej s?ycha? polsk? mow?, no mo?e prócz Sajanów, ci?gle dzikich i tajemniczych. Dlatego nie pisz? obszernej relacji, jakich nie brakuje w Internecie, a ogranicz? si? do informacji, które wydaj? si? najbardziej praktyczne.

Przewodniki, mapy

Wyd. "Bezdro?a" - Szlak transsyberyjski.
Wyd. "Bezdro?a" - Bajka? - morze Syberii.
Mapy Olchonu, Sajanów, Chamar-Daban ci??ko dosta? w Polsce. Na dworcu w Sliudiance mo?na kupi? dobre mapy okolic Bajka?u, Sajanów i wiele innych. W Irkucku jest z tym ró?nie. W domu knigi mieli bardzo ma?o map i przewodników. W ksi?garni internetowej http://www.bezdroza.com mo?na kupi? map? Bajka?u.

Wiza

Wyrobienie wizy trwa oko?o miesi?ca. Mo?na tego dokona? za po?rednictwem biur podró?y. W Krakowie us?ug? t? oferuje Akademicki Klub Przygody "Czajka" (220 z?). Nale?y bardzo uwa?a?, by wyra?nie wpisa? daty wjazdu i wyjazdu. Radz? unika? pobytu na terenie Rosji po up?ywie czasu, na jaki wystawiona jest wiza. Mog? by? powa?ne problemy.

Uwaga! Dat? wjazdu na teren Rosji nale?y liczy? od przekroczenia granicy polsko-bia?oruskiej!

Pogranicznik wyja?ni? nam, ?e tam dalej ju? "granicy niet, Bia?oru? i Rosja to jedno". Niewiedza kosztowa?a nas 6 dolarów ?apówki.

Waluta

W czasie naszego pobytu w Rosji dolar waha? si? od 28.5 - 29 rubli, natomiast euro 34 - 35 rubli.

10 rubli to oko?o 1.20 z?.

Gdyby komu? zosta?y ruble bia?oruskie lub hrywny, mo?e je wymieni? na Dworcu Bia?oruskim. Obszed?em pó? Moskwy i tylko tu uda?o mi si? to zrobi?. Poza tym w Moskwie nie ma najmniejszego problemu z wymian? pieni?dzy, jednak przed wyruszeniem w podró? kolej? syberyjsk? warto wymieni? nieco wi?cej, gdy? np. w U?an-Ude by?y spore problemy ze znalezieniem czynnego kantoru (w godzinach wieczornych uda?o nam si? wymieni? pieni?dze w kasynie przy rynku, ale po fatalnym kursie - 1USD=26 rubli). W Irkucku znajduje si? du?a liczba kantorów.

Transport

Z Terespola do Brze?cia je?dzi kilka poci?gów dziennie. Przejazd kosztuje równowarto?? 1 euro.

Bilety z Brze?cia do U?an-Ude z przesiadk? w Moskwie kosztowa?y 115 dolarów. Kupili?my w Brze?ciu ju? w czasie wyprawy i nie by?o z tym problemu. Jednak?e zdajemy sobie spraw?, ?e mieli?my sporo szcz??cia - bilety na transsybir warto kupi? wcze?niej, np. we Lwowie.

Bilet z Brze?cia do Moskwy - 46000 rubli bia?oruskich tj. ok. 700 rubli rosyjskich wagonem plackartnym. Obszczyj kosztuje 470.

W U?an-Ude warto wybra? si? do klasztorów buddyjskich w Iwo?gi?sku. Mo?na tam dotrze? marszrutk? z centrum np. nr 130 za 15 rubli do Iwo?gi?ska, a do samych klasztorów dop?acili?my jeszcze po 5. Z powrotem spod klasztorów pod przystanek marszrutek dojecha? mo?na taksówk? - zap?acili?my razem 40 rubli i dalej do U?an-Ude marszrutk? za 15.

U?an-Ude do Sliudianki jechali?my obszczyjem za 150 rubli w warunkach mocno wschodnio-orientalnych, ale jest co wspomina?.

Jak dosta? si? do Mondów?

Generalnie radz? nie liczy? na dobrodziejstwo cywilizacyjne, jakim jest rozk?ad jazdy autobusów.

W Sliudiance podszed?em o 6.30 do autobusu z napisem Orlik, który zgodnie z wcze?niej zdobytymi wskazówkami za kilka minut mia? ruszy? w stron? tej miejscowo?ci mijaj?c po drodze m. in. Mondy. Patrz? - na siedzeniu le?y kompletnie pijany kierowca a obok siedzi jego towarzyszka w podobnym stanie... No to pytam - to do Orlika jedzie, na co pani odrzek?a - jak kierowca b?dzie chcia? to pojedzie... Autobus do Orlika odje?d?a pono? codziennie o 5.20.

Na dworcu stoi grupka kierowców gotowych zawie?? bogatych zachodnich turystów do Mondów za nie mniej ni? 1000 rubli na osob?. Zdecydowali?my pojecha? do Ku?tuka, gdzie jest wi?ksza szansa z?apania czego? np. z Irkucka. Autobus do Ku?tuka kosztuje 8 rubli. Tam na przystanku " Awtosztranc" w sklepie spo?ywczym zostawiamy niepotrzebny baga?, który odbierzemy w drodze powrotnej. Po chwili ?apiemy marszrutk? za 50 rubli/os do rozstaju drogi do Arszanu. Tam po kilkunastu minutach dogadujemy si? z Buriatem, który za 140/os dowozi nas do Mondów. W tych rejonach ludzie zdaj? sobie ju? spraw?, ?e na turystach mo?na sporo zarobi?, dlatego nie s?dz?, ?e kto? b?dzie mia? problem z transportem.

 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azja - relacja Autostopem przez Rosj? Bajka? i okolice   Pozostałe...
Tego autora: 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek W maju u Hucu?ów

Tekst: Andrzej Muszy?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-07-18