Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
8 dni objazd + 8 dni wypoczynek
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Mijaj?c po drodze rozjechanego, poka?nego w??a, dochodzimy do przystanku autobusowego, obok którego jest knajpa i sklep oraz - dla nas kompletne novum - czeszma. Co to jest czeszma? - to zwyczajna studzienka z kranem, z której mo?na bez problemu pi? czyst? wod?. Ucieszyli?my si? gdy powiedziano nam, ?e czeszmy spotka? mo?na wsz?dzie w Bu?garii, co pozwoli nam na zaoszcz?dzenie pieni?dzy, wiadomo przecie?, ?e w takim upale pije si? na pot?g?.

Na przystanku nie by?o ?adnego rozk?adu, tote? pytamy tubylców o najbli?sze po??czenie z Warn?, do której dotrze? chcemy jak najszybciej, tak aby starczy?o nam czasu na spokojne poszukiwania kwatery i dowiadujemy si?, ?e pierwszy autobus odje?d?a dopiero o 13.30 (4 lewa) i to jedynie do Kawarny, le??cej w po?owie drogi do Warny. Zasiedli?my na przystanku i czekamy, tj. ja i Micha? siedzimy, a Sabina ?apie stopa, na co wystarczy?o jej nie wi?cej jak 15 minut. Facet zabiera nas do Kawarny - do?? spokojne miasteczko, du?o bloków, nie robi specjalnego wra?enia. Dalej rezygnujemy ze stopa - zale?y nam na szybkim dotarciu do Warny, a autobus odje?d?a o 13. (nast?pny przed 15). Po drodze mijamy Ba?czik i to miejsce przypada nam do gustu - malownicza okolica, bia?e domki na stokach, i bezkresne morze...

Oko?o 15 doje?d?amy do Warny, która, uwaga, na pierwszy rzut oka wydaje si? ohydnym, nieprzyjemnym miastem, co sprawia, ?e ogarnia nas niema?e zw?tpienie i przez g?ow? przechodzi my?l czy aby nie czmychn?? dalej na po?udnie... Odrzucamy jednak ten wariant i decydujemy si? na szukanie miejsca do spania. Zostawiamy baga?e i zaraz po tym ?apie nas na dworcu pewna kobieta proponuj?c nam nocleg - 10 min do morza. Wsiadamy do jej samochodu i... wysiadamy na paskudnym blokowisku, sk?d, rzecz jasna, uciekamy czym pr?dzej w stron? morza, które jak si? okazuje oddalone jest o dobre 20 min.

Na horyzoncie pojawia si? powoli turkusowy kolor morza i pe?no k?pi?cych si? w nim ludzi - jest dobrze, znaczy ?e woda jest ciep?a. Okolice pla?y to zdecydowanie inna Warna od tej, któr? widzieli?my do tej pory - d?uga promenada, mnóstwo knajp, du?o zieleni i wakacyjna atmosfera, czyli to, czego szukamy. Teraz ju? nie ma w?tpliwo?ci - zostajemy i uderzamy z powrotem na dworzec.

Tam zagaduje nas m?ody ch?opak oferuj?c miejsce w pokoju, który ogl?damy po chwili na ulicy Marii Luizy. Jest czysto, schludnie, ba, klimatyzacja, balkon, w?asna ?azienka, a dodatkowo zm?czenie powoduje, ?e rezygnujemy z dalszych poszukiwa? i zostajemy, tym bardziej, ?e zbili?my cen? z 40 do 25 lewów za pokój, co wynosi oko?o 20 z? na osob?. Na s?onecznej, bu?garskiej riwierze zostaniemy 8 dni, podczas których prowadzi? b?dziemy wyj?tkowo wakacyjny tryb ?ycia, zwi?zany przede wszystkim z pla?? i zabaw?.. Poni?ej postaram si? poda? informacje praktyczne dotycz?ce Warny i okolic.

5.VII - 13.VII - Warna

Dlaczego Warna?

To du?e miasto portowe - du?o ludzi, du?o m?odzie?y, du?o imprez (patrz dalej), piaszczysta pla?a (nieco zanieczyszczona), ceny ni?sze ni? w innych miastach. My zwiedzanie pragn?li?my po??czy? z zabaw?, dlatego wybrali?my tak, a nie inaczej. Odpadaj? kurorty w stylu Z?otych Piasków z horrendalnie wygórowanymi cenami, nie chcieli?my sp?dzi? czasu w ma?ych, cichych uzdrowiskach, Sozopol, który równie? wydawa? si? spe?nia? nasze kryteria (przynajmniej z cennych informacji na forum www.bulgaricus.com), by? troch? za daleko na po?udnie.

Informacje praktyczne (Warna i okolice)

Na dworcu kolejowym w ?rodku kupi? mo?na informator o Warnie razem z dobr? map? (2 lewy).

Kiedy?

Bu?garzy utrzymywali, ?e nad ich morze najlepiej przyjecha? w sierpniu - optymalna pogoda, temperatura wody, najwi?cej ludzi, najwi?cej zabawy. Trudniej jest zapewne ze znalezieniem noclegu.

Transport

Do Warny dotrze? mo?na bez problemu poci?giem, np. z Sofii czy Russe, natomiast od przej?cia granicznego Vama Veche - Durunku?ak nie ma linii kolejowej, mo?na liczy? jedynie na autobusy lub stopa. Mieszka?cy (na których musieli?my si? zda? w zwi?zku z brakiem rozk?adu) twierdzili, ?e z Durunku?aku odje?d?a autobus o 13.30 jedynie do Kawarny, sk?d ju? cz??ciej kolejne do Warny (m.in. o 13.00 i 14.45).

Po Warnie dobrze si? je?dzi autobusami (bilety sprzedaje w ?rodku kontrolerka). Bardzo tanie s? taksówki, na których zawsze napisana jest na szybie taryfa (od 0.35 lewa do 2.8 lewa /km w Z?otych Piaskach), tak wi?c p?acimy tyle, ile poka?e licznik. Uwaga - jest du?o taksówkarzy, którzy poluj? na frajerów i bezczelnie oszukuj?, kilkakrotnie zawy?aj?c stawki. Gdy jechali?my z Bu?garem, w?a?cicielem pensjonatu od dworca do owego budynku (oko?o 2 km) zap?acili?my 1 lewa, gdy to samo chcieli?my zrobi? ju? sami, facet za?piewa? 5 lewów, na co my z jak?e wielk? satysfakcj? odparli?my co my?limy o jego propozycji, ciesz?c si?, ?e nie dajemy z siebie zrobi? zagubionych obcokrajowców, jak to wiele osób czyni. Wiedzie? trzeba, ?e wszystkie taksówki maj? kolor ?ó?ty. Do innych lepiej nie wsiada?.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia W krainie Draculi Ukraina   Pozostałe...
Tego autora: Pod syberyjskim s?o?cem W maju u Hucu?ów

Tekst: Andrzej Muszy?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-02-23