Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
8 dni objazd + 8 dni wypoczynek
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

W czasie naszego wypoczynku kilka razy wybrali?my si? na imprez? do Z?otych Piasków.

Wieczorem je?dzili?my autobusami (oko?o pó? godziny), które kursuj? cz?sto do pó?na w nocy (bilet 1,5 lewa), natomiast rano o 3-4 pozostaje wy??cznie taksi, gdy? pierwszy autobus wraca do Warny oko?o szóstej. Taryfy w Z?otych Piaskach s? chore - 2,5-2,8 lewa, widzia?em nawet ponad 3, czasem podje?d?aj? jednak taksówki z Warny i na nie trzeba polowa?. My podczas pierwszego wypadu do Z?otych Piasków z?apali?my go?cia, który zawióz? nas pod dom za 12 lewów (na 3 osoby) i wozi? ju? do ko?ca, jako ?e okaza? si? uczciwy i zabrali?my od niego numer telefonu, na który z rana dzwonili?my i cz?owiek ten zjawia? si? w ci?gu 15 min. Oto on: Taxi Emo - 0888859276.

Warto zna? j?zyk rosyjski i par? s?ów po bu?garsku.

Noclegi

Najlepiej uda? si? na dworzec kolejowy i tam wypatrywa? w?a?cicieli kwater poluj?cych na turystów.

Zauwa?y?em, ?e o wiele wi?cej stoi ich przy wej?ciu g?ównym na zewn?trz i wszyscy machaj? kluczami, daj?c do zrozumienia ?e to oni s? od noclegów. Poza tym ju? w czasie naszego pobytu uruchomiono na dworcu biuro kwater, na którym napisano "noclegi za 7, 8, 9, 10 lewów". Proponuj? zawita? tam na pocz?tku. Warto si? targowa?. My przyjechali?my w lipcu gdy sezon jeszcze na dobre si? nie rozpocz?? i to oni starali si? o klientów, dlatego te? cen? 40 lewów za 3-osobowy pokój zbili?my do 25. Podaj? adres: hotel rooms "Prestige", Varna 9000, 35 Maria Luiza, tel. +35952602351 - bardzo ?adne mieszkanie, w centrum, blisko pla?y, jednak chc? zaznaczy?, ?e w okresie gdy w nim przebywali?my trwa? remont, co pó?niej sta?o si? ju? bardzo m?cz?ce, szczególnie w godzinach rannych. Poza tym nie warto si? spieszy?, radz? spokojnie obejrze? kilka mieszka? i dopiero podj?? decyzj?. Chcia?bym podkre?li? równie?, ?e Warna nie jest miastem z bia?ymi domkami w?ród ki?ci winogron. To du?e miasto, z brzydkimi przedmie?ciami i "wakacyjnym rejonem przymorskim". ?yje przede wszystkim noc?. Jest bezpiecznie. Dla tych szukaj?cych urzekaj?cych po?udniowomorskich krajobrazów proponuj? obra? kierunek na mniejsze kurorty typu ?w. Konstancin i Helena (bardzo blisko Warny) czy Ba?czik. Je?li kto? planuje nocleg na dziko, koniecznie nale?y uda? si? poza miasto.

Imprezy

Tu kilka informacji dla osób, które w wakacje lubi? si? co nieco zabawi?. W Warnie promenada to jeden ci?g knajp, restauracji, barów, dyskotek, jednak?e - uwaga - zdecydowanie dominuje muzyka bu?garska, która wcale nie musi przypa?? do gustu i bardzo rzadko us?ysze? mo?na inne melodie. Z tego powodu warto wybra? si? do Z?otych Piasków, wype?nionych po brzegi turystami zagranicznymi, pod których gusta dobiera si? muzyk?. Warto tam zajrze? - mi?o wspominamy dyskotek? "Malibu" (cho? tutaj nieco przeszkadza?a niska ?rednia wieku) oraz Bonkers. Natomiast sobot? obowi?zkowo nale?y zarezerwowa? dla Warny, kiedy wszystko t?tni do wczesnych godzin rannych i kiedy to Warna najbardziej nam si? podoba?a, a w klubach grano g?ównie zachodnie kawa?ki. Mimo wszystko, w tygodniu sporo miejsc by?o niemal?e pustych w zwi?zku z pocz?tkiem sezonu, którego szczyt przypada na sierpie?.

Jedzenie

W Warnie znajduje si? mnóstwo lokali i ka?dy znajdzie co? dla siebie. Mi?o?nicy fast-foodów maj? do dyspozycji McDonaldy i inne punkty tego typu. Je?li chodzi o sie? restauracji "Happy", to zaznaczam, ?e nie jest to fast-food, a normalna, bardzo porz?dna restauracja, gdzie dominuj? dania obiadowe i w której mo?na dobrze i smacznie zje??, ale i sporo zap?aci?. Tym którzy gustuj? w konkretnym domowym jedzeniu polecam jad?odajni? "Trops kyszta", w której je si? po bu?garsku, czyli podobnie do nas - du?o mi?s, ziemniaków, sa?atek, kie?bas... I by?a zdecydowanie najta?sza.

Bardzo dobre dania serwuj? równie? w "Godzilli", gdzie zje?? mo?na pyszn? pizz? czy spaghetti. Ceny ludzkie. Natomiast nawet najwi?kszym amatorom fast-foodów odradzam wizyt? w "Goody's" - drogo i wyj?tkowo niejadalnie (Goody's w Warnie nie spotkali?my, jedynie w Sofii).

Przyk?adowe ceny

obiad w "Trops kyszta" - zupa - 1,80, danie mi?sne - 5, cola - 0,90
obiad w "Happy" - danie ry?owe, danie mi?sne, szopska sa?ata, cola - 14
przechowalnia baga?u na dworcu - 2
hamburger - 2
toaleta na promenadzie 0,50
wej?cie do dyskoteki "Malibu" - 2
bilet autobusowy w Warnie - 0,50
bilet do Akwarium - 2.

Pieni?dze

Z kantorami nie ma problemów - jest ich du?o i wi?kszo?? nie pobiera prowizji, radz? jednak przed wymian? zapyta?. Kurs euro (które najlepiej zabra?) - 1,95, podczas gdy w Sofii wi?kszo?? - 1,59 (bardzo ?atwo si? pomyli?!!).


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia W krainie Draculi Ukraina   Pozostałe...
Tego autora: Pod syberyjskim s?o?cem W maju u Hucu?ów

Tekst: Andrzej Muszy?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-02-23