Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przez Afryk? Zachodni?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

BENIN

Wst?p

Jad?c z Togo, na granicy trzeba przesun?? zegarek o godzin? do przodu. W Beninie o tej porze roku dzie? zaczyna si? o 6:15, ko?czy o 18:45.

Wizy

Na g?ównych przej?ciach granicznych (oprócz Nigru) mo?na zdoby? wizy na granicy. S? one wa?ne od 48 godzin (jad?c z Togo) do tygodnia (Burkina Faso) i s? ?atwe do przed?u?enia w Cotonou. Na lotnisku w Cotonou trzeba mie? wiz? zdobyt? wcze?niej. Swoj? wyrobi?em w Akrze (wa?na 15 dni).

Ambasada Nigru

Ambasada w Cotonou wyrabia wizy turystyczne w ci?gu jednego dnia. Rano przynosi si? paszport, dwa zdj?cia i 22 500 CFA, trzeba te? wype?ni? formularz. Odbiór o godzinie 17 (przyszed?em godzin? wcze?niej to ju? by?a). Wiza wa?na jest jeden miesi?c od zadeklarowanej daty wjazdu. W podaniu jest rubryka z zapytaniem o bilet powrotny - zostawi?em j? pust?.

Pieni?dze

Walut? Beninu jest frank zachodnioafryka?ski (CFA), taki sam jak w Togo. Tymi samymi CFA mo?na te? p?aci? Nigrze, jak równie? w Burkina Faso, na Wybrze?u Ko?ci S?oniowej, w Gwinei-Bissau, Mali i w Senegalu (ale nie w Czadzie). Kurs wymiany CFA do franka francuskiego jest wsz?dzie taki sam i nie jest obarczony dodatkowymi op?atami. Za jednego franka francuskiego dostaje si? 100 CFA. Pieni?dze wymienia?em w bankach, wymiana jest szybka i sprawna. Banki s? czynne od 8 do 18. Mo?na te? wymienia? dolary ameryka?skie, 1 USD = oko?o 717 CFA. Wymian? dolarów i innych walut oferuj? np. moneychangers na bazarze Dantokpa (zaraz na pocz?tku bazaru, na chodniku przy drodze). Jad?c przez kraj, nie widzia?em ani jednego bankomatu.

Paliwo z butelki
Komunikacja

Tak jak w Togo, najta?sz? form? komunikacji na krótkie dystansy s? motorki. Za krótki kurs p?aci si? 100 CFA, za d?ugi, np. przez ca?e Cotonou - 200 CFA. Czasem motorkiem mo?na podjecha? do s?siedniej wioski lub troch? dalej, ale cena jest wtedy taka sama jak za bush-taxi. Moto-taxi ?atwo rozpozna? po ?ó?tych koszulkach z numerami. Benzyna na stacji benzynowej kosztuje 250 CFA, lana z butli na ulicy - 225 CFA. Dost?p do internetu jest w Cotonou.

Hotele

Standard podobny jak w Togo. Mo?na si? targowa?, dotyczy to tylko dro?szych pokoi, gdy? te ta?sze i tak s? najcz??ciej zaj?te.

Jedzenie i zakupy

Jak zwykle najta?sza ulica. Na ?niadanie zwyk?em zjada? omlet z bagietk? i kakao, na ulicy taki zestaw kosztuje 425 CFA. Co? podobnego do kebaba kosztuje 200 CFA (pó? bagietki z mi?sem). Na pó?nocy popularne s? szasz?yki z pó?surowego koziego mi?sa - 100 CFA za sztuk?. Jedno jab?ko - 25 CFA; pi?? pomara?czy - 100 CFA; woda w pó?litrowym woreczku - 150 CFA; woda 1,5 l - 650 CFA; chlebek - 150 CFA. W Beninie piwa lej? do butelek troch? mniej ni? w Togo, ale wi?cej ni? w Ghanie. Du?e piwo ma 0,63 l. Inne ceny: p?yta kompaktowa - 4000 CFA, lalka voodoo - 1000 CFA.

Cotonou
COTONOU

Bardzo przyjemna stolica Beninu (administracyjn? stolic? jest jednak?e Porto Novo). W mie?cie prawie nie ma wysokiej zabudowy i tylko g?ówne ulice s? utwardzone. Brak punktów orientacyjnych i fakt, ?e wi?kszo?? ulic pokrywa piasek utrudniaj? orientacj?, zw?aszcza za pierwszym razem. Sympatyczny obraz miasta psuje du?e zanieczyszczenie powietrza spalinami. B??dz?c w poszukiwaniu noclegu, za punkt orientacyjny obra?em d?ug? i szerok? ulic?, zwie?czon? na jednym ko?cu wyró?niaj?c? si? ró?owym budynkiem ?wi?tyni Église St. Michel, w nocy ?atwo go rozpozna? po ?wiec?cym na zielono krzy?u. Owa ulica to Rue Ave Proche, reszta jest w przewodniku. G?ówn? atrakcj? Cotonou by? dla mnie bazar Dantkopa, na którym spodziewa?em si? znale?? afryka?skie medykamenty na wszelkie bole?ci. Niestety, niczego nie znalaz?em - albo sekcja ta ju? nie istnieje, albo mia?em pecha, bazar jednak pozna?em do?? dok?adnie. Ciekawy jest te? widok z mostu Pont Ancien na Zatok? Gwinei.


Do początku

Poprzednia strona
 ...4 5 6 7 8 9 10 11 12... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Spotkania z Afryk? Afryka - miejsca Afryka - ludzie   Pozostałe...
Tego autora: Przez chi?ski Hongkong na Filipiny Liban - zima '99 Kenia - Uganda - Tanzania

Opracowanie: Yaho de Ville

Autor zaprasza na stronę: http://www.yahodeville.com
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-12-07