Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Liban - zima '99
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Zanim wyjedziesz...

Wiza

O wiz? nale?y postara? si? przed wyjazdem. Ambasada znajduje si? w Warszawie przy ulicy Staro?ci?skiej 1b m 10; tel. (22) 844 50 65. Potrzebne jest zdj?cie, wype?nione dwa podania, za?wiadczenie z pracy o zatrudnieniu i udzieleniu urlopu b?d? kwit ze studiów oraz 35 dolarów. Nie dostaniemy wizy, je?li w paszporcie mamy izraelskie piecz?tki. Wiza liba?ska jest wa?na trzy miesi?ce. Je?li podanie z?o?ymy rano, to wiz? mo?na odebra? po po?udniu tego samego dnia.

Przy wylocie z Libanu pobierany jest podatek w wysoko?ci 5000 LL. Kasa znajduje si? naprzeciw ostatniego biurka odpraw, zaraz za pierwszymi prze?wietlarkami. Kasjer przychodzi dopiero na godzin? przed odlotem samolotu. Po uiszczeniu op?aty, na bilet przyklejany jest ma?y znaczek, dopiero wtedy mo?na dokona? odprawy.

Bilet

Sezon ?wi?teczno-noworoczny jest okresem, w którym bilety osi?gaj? najwy?sze ceny. Bilet Malevu kosztowa? 450 USD, troch? ta?szy jest Tarom, ale czas stracony na postój w Bukareszcie nie by? wart ró?nicy w cenie. Kiedy? atrakcyjny cenowo by? te? Balkan, lecz po tym, jak izraelski El-Al wykupi? ich akcje, samoloty tej linii z dnia na dzie? otrzyma?y zakaz l?dowania w Bejrucie. Bilety s? najta?sze w marcu i kwietniu (oko?o 350 USD).

Zdrowie

Przy wje?dzie nie s? sprawdzane ?adne szczepienia. Nie wyst?puj? równie? ?adne specjalne zagro?enia dziwnymi chorobami. Ze wzgl?du na wysokie koszty leczenia warto jednak by? przygotowanym i zadba? o zdrowie przed wyjazdem oraz ewentualnie wykupi? ubezpieczenie. Przy okazji wyjazdu do Libanu zda?em sobie spraw? z braku w mojej podró?nej apteczce ?rodków na obrz?ki i przeci??enia stawów (przesadzi?em w chodzeniu z plecakiem po stromiznach). Nast?pnym razem zapakuj? jak?? ma??, np. Tantum ?el; mo?e si? ona równie? przyda? je?li skr?cimy kostk? - ulice Bejrutu s? pe?ne wykrotów.

Liban jest bezpiecznym krajem. Wi?kszym zagro?eniem od terroryzmu jest ruch uliczny, czasem ?eby przej?? przez ulic?, trzeba lawirowa? pomi?dzy samochodami na pograniczu potr?cenia. Pod tym wzgl?dem jest to jeden z najgorszych krajów regionu. Od czasu do czasu zdarzaj? si? lokalne roz?adowania napi?cia, czasem z u?yciem broni, trzeba jednak mie? pecha, ?eby na nie natrafi?. Gdy by?em w Bejrucie, samotny bojownik ostrzela? ambasad? rosyjsk? (nieopodal hotelu). Regiony zagro?one przez ostrza? z terytorium Izraela s? dla turysty niedost?pne.

Sprz?t

Ca?y mój ekwipunek zmie?ci? si? w plecaku Alpinusa Woodpecker 60. Oto kompletna lista:

wodoodporne buty za kostk? / klapki / 2x bawe?niane skarpety / spodnie p?ócienne z kieszeniami / 2x ciep?a bluza / 2x koszulka / 2x majtki / 2x woda do picia 1,5 l / scyzoryk / latarka / sznur nylonowy / ig?a i ni? (gruba i cie?ka) / papier toaletowy / ma?e no?yczki / ksero paszportu / zdj?cia paszportowe / notatnik / rosó? w kostce / o?ówek, pisak / kompas / 3x filmy do slajdów / ma?y szmaciany plecak / kurtka przeciwdeszczowa / aparat / ?piwór / kubek / ?y?ka / k?ódka / r?cznik / myd?o w p?ynie / pasta do z?bów / szczoteczka do z?bów / zapalniczka / banda? / antyseptyk / krem antybiotyczny / multiwitamina / puryfikator (Potable Aqua) / Paracetamol / Loperamid (dora?ny, niezwykle skuteczny ?rodek na rozwolnienie) / polopiryna / grza?ka elektryczna / plastry (ró?nych rozmiarów) / pieni?dze (300 USD w gotówce) / woreczki plastikowe / statyw / kamera wideo / magnez do rozpuszczania w wodzie / 5x zupki chi?skie / przewodnik.

Nale?y zwróci? uwag? na zminimalizowanie ci??aru ca?ego zestawu i zrezygnowanie z niepotrzebnych rzeczy. Ka?dy zb?dny gram w pewnym momencie w?drówki staje si? wielkim ci??arem...

Mapy, przewodniki

Przewodnik Lonely Planet (dalej LP, http://www.lonelyplanet.com) "Lebanon" (w j?zyku angielskim) jest najgorszym przewodnikiem tej serii, jaki do tej pory u?ywa?em. Podane w nim informacje s? niepe?ne, a czasem nawet b??dne, ceny s? zawy?one. Prawdopodobnie te same informacje znajduj? si? w przewodniku LP "Middle East On A Shoestring". Na rynku dost?pny jest równie? przewodnik serii Footprint, z recenzji wynika jednak, ?e jest on dla troch? bardziej zamo?nego turysty.

Nie uda?o mi si? znale?? w Polsce mapy samego Libanu, zazwyczaj wyst?puje wraz z Syri? b?d? ca?ym Bliskim Wschodem. Na miejscu mo?na za to kupi? kilka map ró?nych wydawców, sam kupi?em map? Bartholomew (10 USD) w skali 1:200 000, jedyn? jej wad? jest brak naniesionych odleg?o?ci.

Mapy jak i przewodniki mo?na zamówi? wysy?kowo na http://www.amazon.co.uk. Przed wyjazdem warto jest zapozna? si? z bie??c? sytuacj? w Libanie, odwiedzaj?c stron? LP w cz??ci "Postcards".

Pieni?dze

Walut? Libanu jest funt liba?ski (oficjalnie jednak jest to lira), jeden dolar ameryka?ski wart jest 1500 funtów (dalej LL). Wsz?dzie, czy to na poczcie, stacji benzynowej, w sklepie, czy na bazarze p?aci? mo?na zarówno dolarami, jak i funtami. Kurs 1:1 500 jest sta?y i niezmienny na ca?ym obszarze kraju.

Karty p?atnicze i kredytowe s? w?a?ciwie wsz?dzie akceptowalne. Przed ich u?yciem odstraszaj? jednak relacje, jakie znalaz?em w Internecie - w jednym przypadku z konta u?ytkownika karty nieoczekiwanie uby?o 1500 dolarów, w drugim za? 4000.

Marki niemieckie, jak i inne g?ówne waluty mo?na wymieni? w bankach (otwarte tylko do 12.30), jak i u prywatnych moneychangers, np. w Bejrucie przy ulicy Hamra (otwarte do pó?nego wieczora).

J?zyk

Na nic zdaje si? angielski, jest to j?zyk ma?o tu znany. Jako ?e w przesz?o?ci Liban by? pod protektoratem Francji, w?a?nie po francusku mo?na wsz?dzie si? dogada?, drugim popularnym j?zykiem jest niemiecki. Gdy francuski jest nam obcy, pozostaje kartka papieru i j?zyk migowo-obrazkowy.

Francuska przesz?o?? Libanu skomplikowa?a równie? nazewnictwo, nazwy miejscowo?ci wymawia si? bowiem w?a?nie z francuska. Próby wymówienia nazw przeczytanych w przewodniku z angielska ko?cz? si? czasami konsternacj? s?uchacza.

Pogoda

W Libanie by?em zim? na prze?omie 1999 i 2000 roku. Pogoda mi dopisa?a, gdy? ani razu nie pada?o, temperatury by?y dosy? wysokie, w górach za? prawie nie by?o ?niegu, a niebo bezchmurne. Temperatury w dzie? waha?y si? w okolicach 20-25 stopni na wybrze?u (maksymalnie 30) i do 10-15 w górach. Noc? na wybrze?u spada?y minimalnie do 20 stopni, w górach natomiast noc? bywa nieraz niemi?osiernie zimno (do zera). Czasami pomimo dobrej pogody na wybrze?u wiej? przenikliwe, ch?odne wiatry, dobrze jest przed nimi si? zabezpieczy?.
Gdy wróci?em do kraju, pogoda w regionie radykalnie si? zmieni?a, temperatura w Bejrucie spad?a do oko?o 10 stopni, zacz?? pada? ?nieg.

Inne informacje

Ca?y kraj, nawet w górach, pokryty jest szczeln? sieci? telefonii komórkowej. Aparaty systemu Era GSM wspó?pracuj? z jednym z dwóch operatorów: Cellis lub LibanCell.
Podane ceny (wjazdy do atrakcji) s? za bilety normalne. Ceny studenckie s? oko?o 25-50% mniejsze.
P?yty kompaktowe z miejscow? muzyk? s? stosunkowo drogie, za nowo?ci p?aci si? oko?o 20000 LL. Starsze, porysowane wydania mo?na dosta? za 15000.

Trzy najwi?ksze atrakcje to: Bala Gorge, piramida ko?o Hermel, bazar w Trypolisie.

 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Podpatrywanie Bliskiego Wschodu Przez Bliski Wschód Bliski Wschód
Tego autora: Przez Afryk? Zachodni? Przez chi?ski Hongkong na Filipiny Kenia - Uganda - Tanzania

Opracowanie: Yaho de Ville

Autor zaprasza na stronę: http://www.yahodeville.com
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-03-05