Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Kenia - Uganda - Tanzania
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Zanim wyjedziesz...

Szczepienia

Na Zanzibarze szczepienie przeciw ?ó?tej febrze jest obowi?zkowe. Zaszczepi? si? mo?na w sanepidzie w Warszawie, przy ulicy ?elaznej 79, tel. (022) 620 90 01. Szczepi? przez godzin?, od 12:00 do 13:00, kosztuje to ko?o 23 z?otych i przy okazji dostaje si? za darmo Mi?dzynarodow? Ksi??eczk? Szczepie? (zdj?cia niepotrzebne). Warto zaszczepi? si? równie? na ?ó?taczk? zaka?n? - szczepienia w sanepidach, równie? wojewódzkich. Szczepionka (HAVRIX) jest droga (ko?o 120 PLN za dawk?) i wymaga 2 dawek, odporno?? zyskuje si? po 1-2 tyg. po pierwszej dawce. Zalecane s? równie? inne szczepienia: t??ec, polio, tyfus itp.

Malaria

Wysoce zalecana jest profilaktyczne przyjmowanie leku o nazwie Lariam. Jest sporo jego przeciwników ze wzgl?du na cen? i skutki uboczne, niektórzy polecaj? zupe?nie inne leki. Nie jestem lekarzem, ale z ró?nych opinii, które mo?na znale?? na li?cie rec.travel.africa wynika jasno, ?e jest to najskuteczniejszy lek dzia?aj?cy na szczepy malarii roznoszone w krajach subsaharyjskich. Przyjmowanie Fansidaru, Daraprimu i innych tanich leków mo?e by? ryzykowne. Przytocz? cytat za British Medical Journal: "(...) W Wielkiej Brytanii w 1997 roku na malari? umar?o 11 osób; liczba ta by?aby du?o wy?sza, gdyby nie kosztowne i intensywne zabiegi lekarskie (...). ?miertelno?? w?ród zainfekowanych malari? a nie poddaj?cych si? profilaktyce waha si? od 0,4 do 10%, malarii mózgowej 15-20%, malarii falciparum 0,6% (...). Nie ma 100% skutecznej profilaktyki, dlatego szczególn? uwag? nale?y zwróci? na zapobieganie uk?uciom komarów (...). Przyjmowanie jakiegokolwiek ?rodka profilaktycznego jest lepsze od nieprzyjmowania ich wcale (...). W krajach subsaharyjskich najbardziej skuteczna jest Mefloquine (Lariam) - 90% skuteczno?ci. Efektywno?? proguanilu to 70%, a chloroquine - 50% (...)".

Lariam mo?na kupi? w aptekach, ale po przedstawieniu recepty oraz zlecenia importu. Czas oczekiwania to od 2 do kilku tygodni, cena: od 180 PLN za 8 tabletek. Na dworcu centralnym w Warszawie mo?na dosta? Lariam od r?ki, lecz równie? trzeba okaza? wymienione papiery, a ceny s? o 100 PLN wy?sze (250 PLN). Opakowanie 8 tabletek wystarcza na 3-tygodniowy wyjazd, ?yka si? je co tydzie?: pierwsz? - co najmniej tydzie? przed wyjazdem, nast?pnie w trakcie pobytu oraz 2-3 tygodnie po powrocie. Po przyj?ciu wszystkich 8 tabletek zalecana jest 2- tygodniowa przerwa. Skutki uboczne s? przeró?ne; badania wykazuj?, ?e do?wiadcza ich 10% u?ytkowników w?ród m??czyzn i 16% w?ród kobiet. W moim przypadku by?o to podpuchni?cie i zaognienie skóry pod okiem. Ostatnio pojawi?a si? alternatywa dla Lariamu, Malarone. Jest to jednak lek jeszcze dro?szy, za to skutki uboczne wyst?puj? troch? rzadziej.

Inne ?rodki zapobiegawcze

- Repelent: z tych na rynku polskim polecam Autan oraz Mugga. Te w sztyfcie d?u?ej dzia?aj?. W sprayu lepiej nadaj? si? do rozprowadzania na ubraniach lub moskitierze.
- Spirala na komary: jedna pali si? przez 8 h (tak podaje producent), ulatniaj?ce si? opary nie odstraszaj? komarów, lecz je osza?amiaj?. Du?ej skuteczno?ci nie stwierdzi?em.
- Witamina B: jej spo?ywanie sprawia, ?e komary mniej nas "lubi?".
- Alkohol: spo?ycie niewielkiej dawki dziennie (1 piwo, du?y ?yk whiskey) dzia?a profilaktycznie. Tubylcy znaj? i stosuj? t? metod?.
- Moskitiera: do kupienia na miejscu, moskitiery sprzedawane w Polsce w specjalistycznych sklepach podró?niczych s? ?miechu warte.
- D?ugie spodnie i r?kawy

Ubezpieczenie

Wysoce zalecane. Najlepsze jest typu assistance (pomoc organizowana jest na miejscu). Wybieraj?c towarzystwo ubezpieczeniowe, nale?y uwa?nie przeczyta? warunki umowy przed podpisaniem i w razie najmniejszych w?tpliwo?ci pyta?.

Bilet

Jest to bez w?tpienia najkosztowniejszy wydatek. Najta?sze przeloty to last minute. Swój bilet kupi?em za 880 DEM (Mombasa, wylot z Duseldorfu, dojazd kolejami niemieckimi w dwie strony 2 klas? za darmo, pozostaje tylko dojazd do granicy oraz ewentualna dop?ata za poci?g). Ofert? znalaz?em w Internecie (www.tuitam.pl). Swego czasu widzia?em ofert? przelotu KLM do Nairobi na oficjalnej stronie KLM w Amsterdamie (wylot za 2 dni, z Amsterdamu, powrót w ci?gu 3 miesi?cy, nie wcze?niej ni? za 2 tygodnie) za jedyne 600 guldenów (ko?o 300 USD).

Sprz?t

Ca?y ekwipunek zmie?ci? si? w plecaku Alpinusa Woodpacker 60.

Oto kompletna lista: czapka z daszkiem, krótkie spodenki, kamizelka w?dkarska, wodoodporne buty za kostk?, klapki, 3 x bawe?niane skarpety, spodnie p?ócienne z kieszeniami, ciep?a bluza, 2 x koszulka, 3 x majtki; 2 x woda do picia 1,5 l, 10 x rosó? w kostce, 10 x zupki chi?skie, 5 x suchary, whiskey 0,7 l; scyzoryk, latarka, sznur nylonowy, ig?a i ni? (gruba i cie?ka), papier toaletowy, ma?e no?yczki, 3 x ksero paszportu (w ró?nych miejscach), 10 x zdj?cia paszportowe, notatnik, o?ówek, pisak, kompas, przewodnik, mapy, ma?y szmaciany plecak, karimata, ?piwór, namiot, kubek, ?y?ka, k?ódka, r?cznik, myd?o w p?ynie, pasta do z?bów, szczoteczka do z?bów, zapalniczka, woreczki plastikowe, grza?ka elektryczna, spiarale na komary; ubezpieczenie, ksi??eczka szczepie?, pieni?dze (550 USD w gotówce); aparat, zapasowe baterie do aparatu (w wi?kszych miastach mo?na dokupi?: Fuji 2CR5 - 7 USD), 7 x filmy do slajdów (mo?na dokupi? na miejscu), statyw, kamera wideo, 3 x ta?my wideo;

Apteczka: banda?, antyseptyk, krem antybiotyczny, repelent, multiwitamina, witamina B, puryfikator (Potable Aqua), Paracetamol, Loperamid (dora?ny, niezwykle skuteczny ?rodek na rozwolnienia), Lariam, Polopiryna, plastry (ró?nych rozmiarów), strzykawka i ig?y, wap?, magnez do rozpuszczania w wodzie.

Nale?y zwróci? uwag? na to, by ca?y ekwipunek wa?y? jak najmniej i wyeliminowa? zb?dne rzeczy. Ka?dy zb?dny gram w pewnym momencie w?drówki staje si? wielkim ci??arem...

Mapy, przewodniki

Chyba klasyk? s? ju? przewodniki Lonely Planet (w j?zyku angielskim, http://www.lonelyplanet.com). Najodpowiedniejszy na t? tras? by?by East Africa. Dobry, cho? grubszy i dro?szy jest Africa, zawieraj?cy w zasadzie tylko informacje dla "niskobud?etowców". Dost?pny jest równie? przewodnik po samej Kenii. Do nabycia mi?dzy innymi w Sklepie Podró?nika w Warszawie oraz wysy?kowo z www.amazon.co.uk. Sytuacja w Afryce zmienia si? cz?sto jak nigdzie indziej, dlatego te? wa?ne jest ?ledzenie na bie??co sytuacji oraz orientowanie si? w sytuacji ju? na miejscu (gazety, rozmowy z tubylcami). Wiele przydatnych aktualnych informacji mo?na znale?? na stronach Lonely Planet, www.lonelyplanet.com, w cz??ci Postcards.

Korzysta?em z map kilku wydawnictw: PPWK, Nelles oraz w?gierskiej Cartographii. Dopóki nie poruszamy si? w?asnym samochodem, nie s? potrzebne mapy dok?adne ani aktualne, a jedynie wytrzyma?e - wszystkie potrzebne informacje znajdziemy w przewodniku. Z trzech wymienionych wydawnictw najsolidniejsze s? mapy Cartographii, a najszybciej si? niszcz? mapy PPWK.

Pieni?dze

Bezpiecznie jest wzi?? czeki podró?ne, ale najpraktyczniej - gotówk?. Osobi?cie polecam gotówk? rozmieszczon? w trzech miejscach. Waluta danego kraju, par? drobnych dolarów noszone w bocznej kieszeni spodni, jakie? 50 USD razem z paszportem noszone w saszetce na szyi. Reszta wraz z ubezpieczeniem w sekretnej kieszeni wewn?trz spodni.

 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Afryka dla pocz?tkuj?cych - Pó?nocna Tanzania i Zanzibar 2005 Droga przez malari? Afryka Wschodnia   Pozostałe...
Tego autora: Przez Afryk? Zachodni? Przez chi?ski Hongkong na Filipiny Liban - zima '99

Opracowanie: Yaho de Ville

Autor zaprasza na stronę: http://www.yahodeville.com
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-10-05