Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przez Afryk? Zachodni?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

TOGO

Wst?p

Togo wydaje si? by? bardziej spokojne ni? Ghana. Ludzie obserwuj? bia?ego przybysza, ale nie podchodz?, nie odzywaj? si?. Na ulicach jest mniej sprzedawców.

J?zyk

Wszyscy mówi? po francusku. Znajomo?? angielskiego przydaje si? w niewielkim stopniu.

Wizy

?atwe do przed?u?enia, tygodniowe wizy mo?na zdoby? na g?ównych przej?ciach granicznych (w przypadku Ghany - na drodze Akra-Lomé) oraz na lotnisku w Lomé. Poniewa? zamierza?em skorzysta? z innego przej?cia, wyrobi?em wiz? w Akrze (wa?na jeden miesi?c).

Pieni?dze

Walut? obowi?zuj?c? w Togo jest frank zachodnioafryka?ski (CFA). Tymi samymi CFA mo?na te? p?aci? w Beninie i Nigrze, jak równie? w Burkina Faso, na Wybrze?u Ko?ci S?oniowej, w Gwinei-Bissau, Mali i w Senegalu (ale nie w Czadzie). Kurs wymiany CFA do franka francuskiego jest wsz?dzie taki sam i nie jest obarczony dodatkowymi op?atami. Za jednego franka francuskiego dostaje si? 100 CFA. Pieni?dze wymienia?em w bankach, wymiana jest szybka i sprawna. Mo?na te? wymienia? dolary ameryka?skie. 1 USD = oko?o 717 CFA. Jad?c z Ghany, nadmiar cedi mo?na wymieni? np. na Gare Routiere w Kpalimé (1500 CFA za 15000 C). W Lomé pieni?dze mo?na wyj?? z bankomatu w banku BTCI. Wyj??em 70000 CFA (Visa Electron). Na z?otówki przeliczy?o mi w Polsce po kursie 4,16 PLN za 1 USD (717 CFA).

Komunikacja

Podstawowe ?rodki lokomocji to minibus i bush-taxi. Co kilkana?cie b?d? kilkadziesi?t kilometrów podró? spowalniaj? checkpoint'y, na których trzeba opu?ci? auto, pokaza? paszport, przej?? za szlaban i wsi??? z powrotem. W tym czasie kierowca p?aci policji haracz, co najmniej 100 CFA (ze swojej kieszeni, jest to zapewne wliczone w cen? biletu). Prywatne auta (równie? z bia?ymi) z regu?y nie s? zatrzymywane i myto nie jest pobierane, wystarczy machn?? r?k?. Wbrew temu, co podaje przewodnik, ani razu nie musia?em p?aci? dodatkowo za baga?. W miastach i miasteczkach szybko i tanio mo?na si? przemie?ci? (równie? z plecakiem) dzi?ki moto-taxi, zwanych równie? zemi-john. Nie nale?y ustala? ceny przed kursem - zorientuj? si?, ?e jej nie znamy i b?d? próbowa? zedrze?. Z regu?y po przeja?d?ce kierowcy wydaj? reszt?, ale, by unikn?? k?ótni (i nie dawa? im argumentu do r?ki), najlepiej p?aci? dok?adnie odmierzon? kwot?. Krótki kurs nie powinien kosztowa? wi?cej jak 150 CFA, d?u?szy - 200 CFA. Kafejki internetowe mo?na znale?? w Lomé.

Hotele

Tak jak w Ghanie, najta?sze pokoje s? zwykle zaj?te. Czasami mia?em wra?enie, ?e wcale tak nie jest, tylko w?a?ciciel chce zarobi? troch? wi?cej kasy na tury?cie.

Zakupy i jedzenie

Najtaniej jak zwykle na ulicy. Popularn? straw? s? racuchy wielko?ci ?rednich jab?ek, podawane razem z sosem. Jeden racuch kosztuje 25 CFA. Równie? popularne s? omlety, mo?na je kupi? prawie na ka?dej ulicy. Omlet z 2 jaj z bu?k? i herbat? kosztuje 500 CFA. W Togo piwa jest jeszcze wi?cej ni? w Ghanie - butelki maj? pojemno?? 0,64 l.

Ceny

woda 1,5 l - 650 CFA; p?yta CD z lokaln? muzyk? - 4000 CFA.

KPALIME

(miejscowi mówi? Kpalimej, z akcentem na ostatni? sylab?). Punkt tranzytowy na drodze z Ghany. Miejscowy naci?gacz próbowa? mnie namówi? na hotel Domino, twierdz?c ?e Auberge Marquise ju? nie istnieje - myli? si?. Franki mo?na sprawnie i szybko wymieni? np. w Banku BTCI (1:100). Kilkana?cie kilometrów od Kpalimé znajduj? si? wodospady Cascades de Kpime. Niestety, by?y "wy??czone" na potrzeby elektrowni.

Hotel i transport

Auberge Marquise

Troch? z dala od centrum, ale nadal w zasi?gu buta. Du?y pokój z prysznicem i drzwiami wychodz?cymi na podwórze kosztowa? 3500 CFA. Pokoje bez prysznica kosztuj? 2500 CFA, ale wszystkie by?y zaj?te. Na miejscu mo?na kupi? piwo - 475 CFA.

Minibus

do Atakpame (2 godz.) kosztuje 1000 CFA (czas oczekiwania - 1 godzina). Jad?c do wodospadów w okolicach Badou, najzr?czniej jest wysi??? na skrzy?owaniu 10 km przed Atakpame w Hithero i tam ?apa? nast?pn? okazj? (1000 CFA do Badou).

Dzieciaki
BADOU

Niewielka osada przy granicy z Ghan?. Pomimo ?e granica jest otwarta, ruch jest niewielki i jad?c z Ghany szybciej jest przez Kpalimé. Pi?tna?cie kilometrów od Badou znajduj? si? wodospady Cascades d'Arkowa. Na gare routiere kole? upar? si?, ?e b?dzie niós? mi plecak. Przysta?em na jego propozycj?, jak si? pó?niej okaza?o - s?usznie. Us?uga ta kosztowa?a mnie 1500 CFA. Transport do wodospadów d'Arkowa jest niezmiernie rzadki i trzeba bra? co jest. Za minibusa zap?aci?em 200 CFA. W Badou wypatrzy?em bia?ych, którzy przyjechali tutaj autem - zabrali mnie z sob? do Lomé. Pomi?dzy Badou a Atakpame warto zatrzyma? si? w Ihoua - malowniczej wiosce z czerwonej gliny.


Do początku

Poprzednia strona
 ...2 3 4 5 6 7 8 9 10... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Spotkania z Afryk? Afryka - miejsca Afryka - ludzie   Pozostałe...
Tego autora: Przez chi?ski Hongkong na Filipiny Liban - zima '99 Kenia - Uganda - Tanzania

Opracowanie: Yaho de Ville

Autor zaprasza na stronę: http://www.yahodeville.com
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-12-07