Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przez Afryk? Zachodni?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

GHANA

Wst?p

W listopadzie dzie? zaczyna si? o 5.30, zmrok zapada o 18.00.

J?zyk

Angielski jest j?zykiem urz?dowym. Mo?na jednak studiowa? na Oxfordzie, a tutaj mie? spore problemy. Miejscowi zjadaj? bowiem wszystkie ko?cówki. I tak np. "water" wymawia si? "?ota", rondo to "sirk", a baterie - "bat". Na prowincji za bia?ym turyst? gromady dzieciaków krzycz? "obrumi", czyli "bia?y cz?owiek".

Pieni?dze

Walut? Ghany jest cedi (dalej - C). Najwi?kszy banknot to 5000 C, wymieniaj?c 50 USD dostaje si? wi?c poka?ny plik. Kurs wymiany jest wsz?dzie ten sam, 7100 C za dolara. Na czarnym rynku wymieniaj? za 7150 - za ma?o, by zaryzykowa?. W Akrze, Cape Coast oraz Kumasi wyjmowa?em pieni?dze ze ?ciany za pomoc? karty Visa Electron. Na z?otówki przeliczy?o mi w Polsce po kursie 4,27-4,30 PLN za 1 USD (7150 C).

Ambasady

Togo

Ambasada znajduje si? dosy? daleko od centrum, jakie? 5 km. Raz doszed?em tam na piechot?, ale du?o sprawniej jest dosta? si? tam taksówk? lub tro-tro. Urz?dnicy przyjmuj? od 8 rano, trzeba wype?ni? 3 podania, dostarczy? 3 zdj?cia i 20 USD, po godz. 14 wiza jest gotowa - jest wa?na przez miesi?c od podanej przez nas daty

Benin

Ambasada znajduje si? oko?o kilometra od ambasady Togo, nie?atwo jednak do? trafi?. Nawet taksówkarze nie wiedz?, gdzie to jest. O godzinie 14 wype?ni?em dwa podania, do tego dwa zdj?cia oraz 20 USD, wiza by?a gotowa nast?pnego dnia o 13. Co prawda mia?a by? gotowa na 10, ale ambasador pojecha? do domu i trzeba by?o wys?a? do niego umy?lnego z moim paszportem. W podaniu trzeba poda? punkt przekroczenia granicy, bez wzgl?du na to, co si? wpisze, przeprawiaj? na Hilla Condji. Do Beninu mo?na pojecha? w przeci?gu miesi?ca i przebywa? tam 15 dni.

Transport

Korzystaj?c z mi?dzymiastowej komunikacji publicznej, nale?y pami?ta? o trzech rzeczach. Po pierwsze trzeba najpierw kupi? bilet (jest na nim napisany numer rejestracyjny naszego pojazdu), po drugie za baga? p?aci si? ekstra cz?owiekowi montuj?cemu pakunki na dachu lub w baga?niku (1000 C), a po trzecie nic nie odjedzie, a? nie b?dzie kompletu pasa?erów. ?redni czas oczekiwania na odjazd w moim przypadku wyniós? oko?o trzech godzin. Najwygodniejsze miejsce w tro-tro jest obok kierowcy, siedzi si? we dwóch, ale jest najwi?cej miejsca na nogi. Drugie w kolejno?ci znajduje si? obok drzwi, poniewa? ludzie cz?sto wysiadaj? i wsiadaj?, mo?na od czasu do czasu si? rozprostowa?. Litr paliwa do silników diesla kosztowa? 1956 C.

Lotnisko

Mimo ?e wiza mówi o 30 dniach, standardowo przy wje?dzie wbijaj? piecz?tk? na 60 dni pobytu. S? dwa punkty, w których mo?na wymieni? kas?, pierwszy jest przed ta?mami baga?owymi z lewej strony, drugi tu? za odpraw? celn?. Kurs w obu jest taki sam, za dolara daj? 7100 C, mo?na te? wymieni? inne waluty. Na lotnisku mo?na natkn?? si? na informacj? turystyczn?, wed?ug której taksówka do centrum kosztuje 30000 C. Taksówkarze twierdz? co prawda, ?e odpowiedni? kwot? jest 50000, ale pojad? za 30. Do centrum Akry jest oko?o 10 km, tu? obok lotniska jest ruchliwa droga i za dnia bez problemu mo?na z?apa? jakie? tro-tro. Na miejscu, w hotelu spotka?em Szwajcara, który za taksówk? zap?aci? 70000 C. Najrozs?dniej jest podzieli? z kim? koszt taksówki. Poniewa? najta?szych miejsc noclegowych w Akrze nie jest wiele, lepiej nie zwleka? z opuszczeniem lotniska.

Internet

W wi?kszych miastach s? kafejki internetowe. Ceny nie s? specjalnie wysokie, ale transfer bywa czasem koszmarnie wolny.

Hotele

Problem polega na tym, ?e najta?sze pokoje jednoosobowe s? cz?sto zaj?te i trzeba p?aci? za dwójki.

Jedzenie i zakupy

Najta?sze jedzenie mo?na kupi? na ulicy, sprzedaj? je kobiety z wielkich, aluminiowych garnków. Podstaw? ?ywienia na ulicy jest fufu, czyli sfermentowana kassawa, do tego dodaje si? sosy, ryby itp. Zawini?ty w li?? "p?czek" fufu kosztuje 500 C. Dodatki, np. ryba, 1000-2000 C. Dobre informacje dla piwoszy - du?e piwo ma pojemno?? 0,625 l.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Spotkania z Afryk? Afryka - miejsca Afryka - ludzie   Pozostałe...
Tego autora: Przez chi?ski Hongkong na Filipiny Liban - zima '99 Kenia - Uganda - Tanzania

Opracowanie: Yaho de Ville

Autor zaprasza na stronę: http://www.yahodeville.com
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-12-07