Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
U ?róde? Nilu B??kitnego
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Ch?opiec z krzy?em spotkany w Gishie Abbay
Dolina Omo

Dni targowe:
Konso - poniedzia?ek, czwartek;
Chencha - poniedzia?ek, sobota;
Arbore - poniedzia?ek;
Turmi - poniedzia?ek, czwartek;
Omorate - codziennie;
Key Afar - czwartek;
Jinka - codziennie;
Weita - sobota;
Dimeka - sobota, czwartek.

W Dolinie Omo sp?dzili?my 8 dni, przemieszczaj?c si? wynaj?tym w AA jeepem. Tyle czasu wystarczy, aby dotrze? do najwa?niejszych miejsc. Z drugiej strony jest to jednak zbyt krótki okres, aby zobaczy? wszystko i odwiedzi? nieturystyczne wioski, po?o?one z dala od g?ównych dróg. Planuj?c pobyt, trzeba te? bra? pod uwag? warunki pogodowe (po deszczach niektóre drogi s? nieprzejezdne) oraz ewentualne walki plemienne (w czasie naszego pobytu by?y zamkni?te drogi pomi?dzy Turmi i Key Afar oraz Turmi i Jinka).

Arba Minch

Po drodze do Arba Minch zatrzymali?my si? w Sodo i Chencha. Sodo mo?na sobie odpu?ci?. W Arba Minch odbyli?my wycieczk? ?odzi? po Jez. Chamo. Mariusz sta? si? tam mi?o?nikiem "birdwatching" (w parku jest mnóstwo ptaków, m.in. pelikany i marabuty). Mnie bardziej podoba? si? gruby zwierz - krokodyle i hipopotamy. Za ?ód? zap?acili?my 300 birr, chocia? chcieli z nas wyci?gn?? dodatkowe 100 birr za wej?cie na teren parku. Za wej?cie p?aci si? tylko w siedzibie Nechisar NP. Ceny biletów do Nechisar NP posz?y ostatnio w gór?:
- za osob? - 70 birr za 48 godzin;
- za samochód - 20 birr;
- za scouta - 40 birr.
I dodatkowo 60 birr za co?, czego pani sprzedaj?ca bilety nie potrafi?a nam wyja?ni?. Poniewa? nie mo?na tam zobaczy? wielu zwierz?t - zrezygnowali?my.

W Arba Minch polecamy hotel Arba Minch Hotel (40 birr za pokój z ?azienk?). Zaprzyja?nili?my si? z w?a?cicielkami i w zamian byli?my codziennie zapraszani na "cofee ceremony".

Wieczorem warto przej?? si? do hotelu Bekele Mola - z tarasu jest niesamowity widok na oba jeziora i teren parku narodowego.

Chencha

Wioska po?o?ona wysoko w górach, niedaleko od Arba Minch, warta odwiedzenia. Ludzie mieszkaj? tu w charakterystycznych chatach, niektóre maj? po 6 metrów wysoko?ci. Wspania?y, kolorowy targ, przyja?ni ludzie i doskona?y taj!!!

Konso

Samo miasteczko nie jest specjalnie interesuj?ce, ale jest to rejon bardzo ciekawych ludzi z plemion Konso, od których pochodzi nazwa miejscowo?ci. W porównaniu do plemion z innych wiosek doliny Omo, ludzie Konso s? na du?o wy?szym poziomie rozwoju. ?eby zobaczy? tradycyjn? wiosk?, warto pojecha? do Dekatu, Mecheke lub Gesergiyo. Najbli?ej po?o?one Dekatu (3 km g?ówn? drog?) mo?na zwiedzi? na piechot?.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ludy z Doliny Omo W kolebce ludzko?ci - Etiopia i Kenia Etiopia - powrót do raju

Tekst: Mariusz Jachimczuk
Tekst i zdj?cia: Anna Liwyj
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-05-14