Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
U ?róde? Nilu B??kitnego
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

W drodze do wioski Galabów
Mapy

Najlepsza dost?pna mapa jest do ?ci?gni?cia na stronie www.anythingonethiopia.com. Nawet nasz kierowca kilkakrotnie z niej korzysta?. Dost?pna w Polsce mapa w?gierska jest nieaktualna i ma du?o b??dów. Wkrótce b?dzie wydana w Szwajcarii nowa trekingowa mapa gór Simien. Mo?e do nas te? dotrze, a na pewno b?dzie sprzedawana w siedzibie Simien NP.

Strony WWW

www.anythingonethiopia.com - du?o informacji o obecnej sytuacji w Etiopii, jak równie? informacje turystyczne, mapy.
www.fotopodroze.pl - zdj?cia z naszego wyjazdu;
www.etiopia.pl - zdj?cia i raporty z Etiopii.

Pami?tki

Te z po?udnia najlepiej kupi? gdzie? po drodze, przemieszczaj?c si? z jednej wioski do drugiej. S? du?o ta?sze ni? w Addis. Mnóstwo dzieci tylko czeka na turystów. Pozosta?e pami?tki najlepiej naby? na Mercato w Addis - du?y wybór i tanie. Na Mercato uwaga na kieszonkowców, zw?aszcza w pierwszych minutach pobytu - s? bardzo szybcy - jedna osoba trzyma za r?ce z ty?u, a w tym czasie druga przeszukuje kieszenie.

Fotografowanie

Niestety, w wielu miejscach trzeba p?aci? za zdj?cia ludzi, a cz?sto zdarza si?, ?e ??daj? pieni?dzy za zdj?cia rzeczy, które do nich nale??. Najgorzej jest na po?udniu. Zwykle robili?my zdj?cia osobom, z którymi nawi?zali?my jaki? kontakt, w zwi?zku z tym rzadziej musieli?my p?aci?. Pytali?my o pozwolenie na zrobienie zdj?cia i cz?sto je otrzymywali?my. Gdy mimo to oczekiwali zap?aty lub prezentu, dawali?my widokówki lub monety z Polski.

W Etiopii jest bardzo ostre s?o?ce, nale?y zabra? filtr polaryzacyjny. Najlepiej fotografowa? wcze?nie rano lub pó?nym popo?udniem. Z filmów polecamy zarówno te o ma?ej czu?o?ci (np. Velvia 50) do krajobrazów, jak i o du?ej (np. do fotografowania wn?trz ko?cio?ów lub zbli?e?). Statyw nie jest niezb?dny - przyda? si? 2-3 razy. Teleobiektyw jest przydatny g?ównie do fotografowania zwierz?t (ptaki i krokodyle).

Ludzie

Pi?kne kobiety, smagli m??czy?ni i urocze dzieci. Wszyscy maj? du?e oczy i czekoladow? karnacj?. Bardzo przyjacielscy, go?cinni i pomocni. Zawsze u?miechni?ci i ciekawi ?wiata. Cz?sto zdarza?o nam si? by? zaproszonymi do domów na obiad czy kaw?. Pewnego dnia z wdzi?czno?ci za podwiezienie zostali?my zaproszeni na kolacj?, na której przygotowano potrawy z kozy, która zosta?a specjalnie na t? okazj? kupiona po drodze. Kolejnym razem Mariusz nie móg? wyj?? z taj-house'u, gdy? ci?gle kto? proponowa? mu "buteleczk?" (taj pije si? z buteleczek troch? podobnych do kolby laboratoryjnej). Czasami, szczególnie w miejscach turystycznych ludzie s? m?cz?cy, szczególnie dzieci, które chc? pieni?dze albo wo?aj? "you" za ka?dym bia?ym.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ludy z Doliny Omo W kolebce ludzko?ci - Etiopia i Kenia Etiopia - powrót do raju

Tekst: Mariusz Jachimczuk
Tekst i zdj?cia: Anna Liwyj
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-05-14