Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Etiopia - powrót do raju
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Wi?kszo?? osób s?ysz?c o Etiopii kojarzy j? z umieraj?cymi z g?odu dzie?mi. W chwili obecnej dzieje si? tak na po?udniu, natomiast tereny dost?pne do odwiedzania to typowy afryka?ski kraj, bez nadmiernego bogactwa, ale i bez dramatycznej n?dzy. Trwaj?ca wojna z Erytre?, jak dot?d nie stwarza zagro?enia przy podró?owaniu po reszcie kraju. W my?lach nazywa?am Etiopi? rajem - tu bowiem znajdowa? si? biblijny Eden, tutaj znaleziono Lucy - matk? ludzkiego rodzaju, tutaj wreszcie odnalaz?am miejsca pe?ne pi?kna i harmonii. Wi?c po trzech latach znowu wróci?am.

Wiza

Jest problemem. Jak dot?d nie jest wydawana na lotnisku, cho? podobno czasem si? to udaje. Wed?ug etiopskiej administracji Polska wci?? podlega pod Moskw? (!), co oznacza ?e je?li chcemy wyrobi? wiz? musimy pojecha? lub wys?a? tam paszporty. Moskwa Orlovo-Davidovsky per 6, tel. 280-16-16, 280-16-76, fax 280-66-08. Najbli?sza placówka Etiopii (która jednak przez telefon odes?a?a nas do Moskwy) znajduje si? w Niemczech: Bonn 1 Bretanne Strasse 1 tel. 23-30-41, fax 23-30-45. Cena wizy wynosi 56 USD.

Je?li zabieramy paszporty pozosta?ych uczestników wyjazdu ze sob?, potrzebne jest zezwolenie MSW (bli?szych informacji udziela Departament Rejestrów Pa?stwowych ul. Pawi?skiego 17/21 Warszawa, tel (22) 825-00-38). Ponadto ka?da z osób której paszport jest wywo?ony musi na to wyrazi? zgod? (zeznanie osobiste w MSW lub potwierdzone notarialnie o?wiadczenie). Na te formalno?ci warto zarezerwowa? ok. 5 dni. Przy wariancie za?atwiania wizy przez Moskw? warto poprosi? o przes?anie faxem aktualnego wniosku wizowego, aby go w Polsce wype?ni? i podpisa? (2 egz na osob?). W Nairobi (Kenia) wiz? wyrobi? mo?na z dnia na dzie? i kosztuje to te? 56 USD (cho? s?ysza?am te? o 65 USD) Do wniosku wizowego potrzebne s? dwa zdj?cia.

Op?aty lotniskowe

Przy lotach wewn?trznych trzeba zap?aci? 10B przy ka?dym locie. Op?ata lotniskowa przy wylocie z Etiopii wynosi 20$ (a nie 10$ jak podaj? przewodniki!), za? wylot przy tranzycie kosztuje 10$ (zdzierstwo!). Planuj?c zwiedzanie Etiopii samolotem nale?y uzbroi? si? w cierpliwo?? - co drugi lot si? spó?nia i to czasem o kilka godzin.


Przed wyjazdem

Warto zaopatrzy? si? w map? i przewodnik, gdy? w Addis Abebie bardzo trudno jest cokolwiek sensownego dosta?. Polecam wydan? przez w?gierskich kartografów map? Etiopii (do nabycia w "Sklepie Podró?nika"). Przewodnik najpro?ciej jest kupi? albo w Kenii albo - je?li chcemy poczyta? przed wyjazdem - ?ci?gn?? go przez internet (pami?taj?c o hakerach czyhaj?cych na kart?!), adres ksi?garni: http://www.barnesandnoble.com Przes?ali go w 10 dni po z?o?eniu zamówienia! Seria Bradt "Guide to Ethiopia" autor Philip Briggs jest chyba jedynym przewodnikiem w ca?o?ci po?wi?conym temu krajowi. Podobno Lonley Planet tak?e ju? wyda?o ca?o?ciowe opracowanie, ale nie jest to pewna wiadomo??, natomiast troch? informacji praktycznych mo?na znale?? na ich stronach internetowych: http://lonelyplanet.com

Nic tak nie zbli?a ludzi jak ogl?danie zdj??. Zatem polecam zabranie kilku fotek dzieci (w?asne lub zaprzyja?nione), swojej rodziny, domu, miasta. Na widok pocztówki "Pozdrowienia z Warszawy" nasz przewodnik w Bahar Dar spyta? po co podró?ujemy, skoro mieszkamy w tak pi?knym mie?cie, za? zdj?cia bia?ych dzieci zawsze budzi?y furor?.

Zdrowie

Jak zwykle warto zadzwoni? do Sanepidu w Warszawie (22) 620-90-01, chocia? Etiopia jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Malaria wyst?puje jedynie na terenach po?o?onych poni?ej 1800 metrów. Je?li planujemy tylko zwiedzanie historycznego szlaku (Addis - jez. Tana - Gonder - Axum - Lalibela) lataj?c samolotem to jeste?my bezpieczni. Je?li ma to by? d?u?sza wyprawa obejmuj?ca Omo Vallely, Rift Valley, Gambela - zdecydowanie warto pomy?le? o lekach. Polecany jest Larium (Mefloquine). Oczywi?cie warto zabra? odstraszacze komarów (np. Autan) oraz przewiewn? bluz? z d?ugimi r?kawami i d?ugie spodnie. Pch?y i pluskwy spotykane czasem w tanich hotelach to nie najmilsze towarzystwo, ale zasadniczo s? nieszkodliwe.

 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ludy z Doliny Omo U ?róde? Nilu B??kitnego W kolebce ludzko?ci - Etiopia i Kenia
Tej autorki: Irlandia - podró? do krainy deszczowców Chiny zim? Laos - wyzwanie i przygoda   Pozostałe...

Opracowanie: Anna Olej

Autorka zaprasza na stronę: http://www.travelphoto.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-09-02