Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Bor?awa, Gorgany, Czarnohora - Dziennik podró?y
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Czwartek s?. 18 - Pop Iwan - Smotrec - Dzembronia - ?abie

Solidna przedwojenna robota
Tym razem poranek wita nas ch?odem i mg??. Mimo to, przed wyruszeniem w cywilizowane strony postanawiamy zdoby? szczyt Popa Iwana. Po pó?godzinnym marszu nagle z g?stej mg?y wy?aniaj? si? ruiny obserwatorium. Poniewa? na widoki nie ma co liczy?, koncentrujemy si? na buszowaniu po wn?trzach. Kilkadziesi?t lat post?puj?cej dewastacji zrobi?o swoje, jednak same mury przetrwa?y t? prób? w doskona?ym stanie.

Ska?ki w kosówce
Po powrocie i zwini?ciu obozowiska ruszamy bocznym grzbietem w stron? Smotreca poro?ni?tego niezbyt g?st? kosówk?, spo?ród której stercz? czaruj?ce ska?ki. St?d pocz?tkowo do?? strom? drog? docieramy do Dzembroni, rozleg?ej, cichej wioski w dolinie potoku wpadaj?cego do Czarnego Czeremoszu.

Worynie
W centrum wioski po raz pierwszy spotykamy chlibn? (samochód rozwo??cy chleb). Kierowca godzi si? podwie?? nas do ?abia, ale dopiero po za?atwieniu interesów w górnej cz??ci wsi. Wybieramy zatem kilkukilometrowy marsz do szosy ?abie - Burkut, wij?cej si? wzd?u? Czarnego Czeremoszu. Dzi?ki przychylno?ci kierowcy przeje?d?aj?cej ci??arówki, znajdujemy si? tam do?? szybko.

Trzeba sobie jako? radzi?
Tutaj od miejscowego dowiadujemy si?, ?e jedynym regularnie kursuj?cym ?rodkiem transportu jest napotkana wcze?niej chlibna, normalne autobusy nie je?d?? bowiem z powodu remontu jakiego? mostu. Jako ?e oczekiwanie si? przeci?ga, postanawiamy odby? przechadzk? w dó? doliny Czeremoszu. Chlibna dogania nas dopiero po jakich? dwóch godzinach, kiedy do ?abia pozostaje ju? kilka kilometrów. Wsiadamy jednak i po chwili b?ogos?awimy decyzj? o wyruszeniu z Dzembroni na piechot?. Gdyby?my musieli sp?dzi? te par? godzin w ciemnym, ciasnym, podzielonym stela?ami wn?trzu kolebi?cego si? pojazdu, wygl?daliby?my na pewno du?o gorzej ni? jad?cy z nami miejscowi (a i oni nie byli rado?ni).

Koniec jazdy
W ?abiu postanawiamy zanocowa? w hotelu. Zaszczytu zameldowania dost?pujemy jednak dopiero po ponadgodzinnym oczekiwaniu w pobliskim komisariacie, gdzie nasze paszporty w?druj? z biurka na biurko dla dope?nienia jakich? formalno?ci. Pocz?tkowa rado?? z dwuosobowych pokojów z ?azienkami okazuje si? przedwczesna. Jako?? ofiarowanych us?ug jest adekwatna do ich ceny (oko?o 2 hrywien). Woda pojawia si? w kranach na chwil? tylko rano i wieczorem a i stan sanitarny ?azienek sk?ania do korzystania z nich tylko w niebezpiecze?stwie.


Do początku

Poprzednia strona
 ...3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia Ukraina 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek   Pozostałe...
Tych autorów: Targ wielb??dów w Rijadzie Madain Salih - saudyjska Petra Arabia Saudyjska   Pozostałe...

Opracowanie: Karol ?uszczyk, Katarzyna ?uszczyk

Autorzy zapraszają na stronę: http://www.galeria-inspiro.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1998-11-11