Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Bor?awa, Gorgany, Czarnohora - Dziennik podró?y
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Uczestnicy
Uczestnicy wycieczki: Kasia, Marcin, Karol, Piotrek i Zbyszek
Mapa trasy wycieczki (177 kb)

Góry...

Ka?dy chyba w?drowiec zna t? przyjemno??, jak? w ciemny, jesienny wieczór sprawia wzi?cie do r?ki albumu z wakacyjnymi zdj?ciami. Przyjemno?? t? pot?guj? ró?ne przyziemne obowi?zki, jak zbli?aj?ca si? sesja czy perspektywa kolejnego tygodnia w pracy, od których chocia? na chwil? mo?na uciec do krainy letniej przygody. I nie musi to by? przygoda w znaczeniu awanturniczym, wystarczy to, co by?o naszym udzia?em - zwyk?e ?ojenie z ci??kim worem, to w gór?, to w dó?, raz ciep?e s?o?ce i pi?kne widoki, innym razem wilgotne zimno i morze kosówki gin?ce we mgle. Zarówno te naturalne doznania, jak i obcowanie z inn? kultur? transportow? czy pa?stwowotwórcz? miejscowych, g??boko zapadaj? w pami?? i dodaj? zdj?ciom kolorytu, nieznanego tym, którzy ogl?daj? je z ciekawo?ci czy przez grzeczno??.

Gutin Tomnatyk
Ten jednak, kto chocia? raz wybra? si? w ukrai?skie Karpaty Wschodnie wie, jak odbiera si? atmosfer? tych gór, tak podobnych do niektórych polskich pasm, a przy tym tak ró?n? dzi?ki swojej turystycznej dziko?ci. Niezapomniana jest ulga towarzysz?ca wkroczeniu w cienist? dolin? po wielogodzinnej podró?y dusznymi, zapchanymi i powolnymi poci?gami. Nagrod? za trud niesienia tobo?ka tysi?c metrów w gór? bywaj? cudowne widoki, kar? za ich niedocenienie przeszywaj?cy wiatr b?d? lepka mg?a. Dla lepiej obeznanych z histori? tych gór, cho?by dzi?ki twórczo?ci Vincenza, niezwyk?? przyjemno?ci? jest odkrywanie ?ladów dawnych zdarze?, pozosta?o?ci wielonarodowej kultury, obcowanie z poznanymi na papierze nazwami tak urzekaj?cymi czasem sam? tylko fonetyk?.

Niech zatem te kilkaset kilobajtów tekstu i zdj?? pos?u?y tym, którzy ju? tam byli, jako odniesienie do w?asnych wra?e?, a tym którzy si? dopiero zastanawiaj? nad wycieczk? w te strony, za zach?t? do wyjazdu. Wszystkim niech za? przypomni ich w?asne wakacje.

Nazwy geograficzne podawane s? za mapami PTR Kartografia. Wyra?enia zas?yszane z ust tubylców zapisane s? kursyw?, w brzmieniu zapami?tanym przez autora (niekoniecznie zgodnym z rzeczywist? wymow?). Równie? kursyw? zapisane s? cytaty z Twierdzy Antoine de Saint-Exupéry, pojawiaj?ce si? pod zdj?ciami. Pewne wiadomo?ci zosta?y zaczerpni?te z przewodników:

Janusz Gudowski Ukrai?skie Karpaty Wschodnie tom 2, cz??? I, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1997

Marek Olsza?ski, Leszek Rymarowicz Powroty w Czarnohor?, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków 1993

 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona


O tych krajach: Ukraina - Rumunia Ukraina 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek   Pozostałe...
Tych autorów: Targ wielb??dów w Rijadzie Madain Salih - saudyjska Petra Arabia Saudyjska   Pozostałe...

Opracowanie: Karol ?uszczyk, Katarzyna ?uszczyk

Autorzy zapraszają na stronę: http://www.galeria-inspiro.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1998-11-11