Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Moje spotkania z Sulawesi (Celebes)
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Strumyk w lesie
Wed?ug potwierdzonej na podstawie najnowszych bada? teorii XIX-wiecznego podró?nika i przyrodnika brytyjskiego, sir Alfreda Russela Wallace'a, przyczyny ró?nic pomi?dzy faun? i flor? Celebesu a s?siednich wyspami archipelagu wi??? si? z wcze?niejszym oddzieleniem si? wyspy od pozosta?ej cz??ci pral?du australoazjatyckiego, które mog?o nast?pi? oko?o 30 mln lat temu. Na podstawie bada? wykonanych podczas wieloletnich podró?y po archipelagu w drugiej po?owie zesz?ego stulecia wykre?li? on obowi?zuj?c? do dzisiaj tzw. Lini? Wallace'a, która oddziela wyspy Bali od Lomboku oraz Borneo od Celebesu i stanowi granic? pomi?dzy ró?nymi krainami zoogeograficznymi archipelagu. Plon pracy badawczej Wallace'a, obejmuj?cy mi?dzy innymi opisanie ponad 250 tysi?cy nowych gatunków zwierz?t, ptaków i owadów archipelagu, zosta? uj?ty w obszernej pracy pt. "Archipelag Malajski" (Malay Archipelago). Praca ta stanowi drug? najwa?niejsz?, po Darwinowskiej "Historii pochodzenia gatunków", pozycj? potwierdzaj?c? teori? ewolucji, a tak?e jest obowi?zkow? lektur? dla ka?dego badacza tego regionu ?wiata.

Celebes zamieszkiwany jest przez ponad 12 mln ludzi, reprezentuj?cych oko?o 40 grup etnicznych i j?zykowych, ró?ni?cych si? tradycjami, kultur? i religi?. Do najwi?kszych nale?? grupy: Bugis (3,5 mln), Makassar (1,5 mln), Minahasa (1 mln), Gorontalo (1 mln), Mongodow (0,9 mln), Mandarese (0,5 mln) i Toraja (0,4 mln).

Wyprawy na Sulawesi uda?o mi si? zrealizowa? w styczniu i czerwcu 2001 r. Pierwsza - na Sulawesi Po?udniowe i do krainy Toraja [czyt. torad?a]. Druga - na Sulawesi Pó?nocne, na tereny Minahasa.

Spotkanie pierwsze - Sulawesi Po?udniowe i Tana Toraja

Makassar

Po prawie trzech godzinach lotu z D?akarty indonezyjskimi liniami Garuda, wyl?dowali?my z koleg? na lotnisku w Makassar. Po czterdziestu minutach jazdy w taksówce znale?li?my si? ju? w centrum miasta. By? wczesny ranek i miasto powita?o nas czystym niebem i ?adn?, s?oneczn? pogod?. Po zameldowaniu si? w hotelu ruszyli?my na zwiedzanie miasta oraz na poszukiwanie ?rodka transportu, który dowióz?by nas do po?o?onej ok. 300 km na pó?noc krainy Toraja - Tana Toraja.

Bawó? sakralny. Kraina Toraja, Celebes Po?udniowy
Makassar (od 1959 do 1998 roku nosi? nazw? Ujung Pandang) jest najwi?kszym indonezyjskim miastem na wschód od Jawy, stolic? prowincji Sulawesi Selatan (Celebes Po?udniowy) oraz du?ym portem oceanicznym, znanym od XIV wieku, stanowi?cym "bram?" do wschodniej cz??ci Indonezji. W?a?nie w Makassar dokonuje si? prze?adunku towarów i przesiadki pasa?erów, p?yn?cych lub lec?cych z Sumatry, Jawy i Borneo na Wyspy Moluckie, Papu? oraz do niedawna Timor Wschodni. Jest to tak?e wa?ny o?rodek biznesu w Indonezji. Zmys? handlowy jego mieszka?ców jest ogólnie znany w archipelagu indonezyjskim.

Makassar odegra? bardzo wa?n? rol? w umacnianiu holenderskiego panowania nad archipelagiem. Tutaj znajduje si? najwi?ksza zachowana do dzisiaj w Indonezji twierdza holenderska, Fort Rotterdam, kontroluj?ca od XVII wieku Cie?nin? Makassarsk?, któr? przep?ywa?y szkunery wioz?ce przyprawy korzenne do Europy. W czasie drugiej wojny ?wiatowej Makassar stanowi? centrum dowodzenia wojsk japo?skich, operuj?cych we wschodniej cz??ci Indii Holenderskich.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azjatycka przygoda Sumatra Zachodnia - kilka rad Kartki z podró?y - Minangkabau, Sumatra Zachodnia   Pozostałe...
Tego autora: Dwóch panów w Kambod?y Brunei - Bandar Seri Begawan Sumatra Zachodnia - kilka rad   Pozostałe...

Opracowanie: Artur D?bkowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-08-12