Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Moje spotkania z Sulawesi (Celebes)
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Kiedy patrzymy na map? Indonezji, pierwsz? wysp?, która zwraca na siebie uwag?, jest Celebes, czyli Sulawesi, jak nazywana jest oficjalnie w Indonezji. Jej centralne po?o?enie w?ród pozosta?ych wysp archipelagu indonezyjskiego, charakterystyczny kszta?t, przypominaj?cy skorpiona, czerwony i ?ó?ty kolor zaznaczonych pasm górskich i sto?ków wulkanicznych (11 aktywnych), a tak?e nazwy otaczaj?cych wysp? mórz: Banda, Celebeskie, Moluckie i Flores, intryguj? oraz pobudzaj? wyobra?ni?. Zw?aszcza gdy przypomnimy sobie, ?e historia wyspy jest nierozerwalnie zwi?zana z kolonialnym handlem przyprawami korzennymi i wielkimi odkryciami geograficznymi.

Celebes nadal jest jednym z czo?owych na ?wiecie producentów go?dzików, ga?ki muszkato?owej, orzecha kokosowego i kopry, kakao, wanilii oraz kawy. Zajmuje powierzchni? niewiele mniejsz? od Wielkiej Brytanii (228 tys. km kw.), ale jego d?ugo?? z pó?nocy na po?udnie wynosi ponad 2000 km!

Panorama zatoki Manado
Ale nie plantacje przypraw tropikalnych czyni? Sulawesi tak interesuj?cym celem podró?y. Przede wszystkim Sulawesi posiada unikatow? w skali ?wiatowej faun? i flor? tropikaln?. Wyst?puj? tutaj endemiczne gatunki zwierz?t i ro?lin, nieznane w innych cz??ciach tropików, a nawet na s?siednich wyspach archipelagu indonezyjskiego. Do takich zwierz?t zalicza si?: miniaturowy (wielko?ci psa) le?ny bawó? Anoa, dzikie ?winie Babirusa, z zawini?tymi górnymi siekaczami, przypominaj?cymi rogi przechodz?ce przez skór? pyska, kolorowe dzioboro?ce, workowate nied?wiedzie Kuskus, miniaturowe (wielko?? 12 cm) ma?pki naczelne Tarsius, bezogoniaste czarne makaki oraz ptak Maleo zakopuj?cy jaja w pobli?u gejzerów na terenach wulkanicznych, zapewniaj?cych sta?? temperatur?. 62 proc. ssaków ?yj?cych na Sulawesi to endemiczne okazy na tej wyspie, podobnie jak 88 proc. ptaków.

W g?stych d?unglach Sulawesi mo?emy znale?? jadalne figowce, pierwotne paprocie "?elazne", które s? prawdopodobnie jednymi z najstarszych ro?lin na Ziemi (ok. 130 mln lat), czarne storczyki, odmiany grzybów nie wyst?puj?ce na innych wyspach, wielkie ?ó?to-czarne motyle, szybuj?ce powoli pomi?dzy drzewami, oraz setki nigdzie indziej nieznanych owadów.

Krater wulkanu Lokon
Podmorski ?wiat u wybrze?y Celebesu daje mo?liwo?? p?ywania pomi?dzy tysi?cami kolorowych ryb na rafach koralowych, ocenianych jako jedne z najpi?kniejszych na ?wiecie. Tam te? z?owiono trzy egzemplarze ryb ko?cioostnych, uznawanych za p?ywaj?ce skamieliny. Na Celebesie sk?adaj? jaja olbrzymie ?ó?wie skórzaste (Dermochelys coriacea), mo?na tam spotka? krokodyle s?onowodne (4-6 metrów d?ugo?ci), czy te? najwi?ksze stawonogi ?wiata - kraby kokosowe. Jest to tak?e miejsce wyst?powania jednego z najwi?kszych w??y ?wiata, 10-metrowego pytona c?tkowanego oraz miniaturowego w??a turkusowego, który nazw? wzi?? od jaskrawego koloru skóry.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azjatycka przygoda Sumatra Zachodnia - kilka rad Kartki z podró?y - Minangkabau, Sumatra Zachodnia   Pozostałe...
Tego autora: Dwóch panów w Kambod?y Brunei - Bandar Seri Begawan Sumatra Zachodnia - kilka rad   Pozostałe...

Opracowanie: Artur D?bkowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-08-12