Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Alaska '98
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Szanowni Czytelnicy!

Kolejny odcinek "Notatek z Podró?y", tym razem na Alask? i Jukon, powsta? jako jeszcze jedna pami?tka i wspomnienie, g?ównie na u?ytek i potrzeby w?asne Autora, który jednak po namy?le postanowi? upowszechni? swoje "dzie?o" w formie ksi??kowej i internetowej. Nie jest to przewodnik turystyczny, próba reporta?u ani te? literackiej transformacji zdarze?. Autor nie jest profesjonalnym dziennikarzem i dlatego zastrzega si?, ?e j?zyk u?yty przy niektórych opisach nie jest wolny od b??dów i powtórze?.

Notatki powsta?y w czasie wakacji letnich 1998 roku, a ich rozszerzenie i spisanie zaj??o ok. 4 miesi?cy. Wszelkie spostrze?enia s? ca?kowicie subiektywne i mog? si? ró?ni? od osobistych pogl?dów Czytelnika, jak równie? innych uczestników wyprawy. Pewne nie?cis?o?ci sk?adam wi?c na karb "licentia poetica".

Praca powsta?a jako trzecia - po Meksyku i Pary?u - cz??? notatek z podró?y do ró?nych krajów ?wiata, które odwiedzi?em i mam jeszcze nadziej? odwiedzi?. Jest te? wynikiem wyrzutów sumienia z powodu braku takowych notatek z poprzednich podró?y Autora po Zachodniej Europie.

Wszystkim Czytelnikom dzi?kuj? za ?askawe po?wi?cenie czasu na lektur? "Notatek" i wdzi?czny b?d? za jakiekolwiek uwagi, tak?e krytyczne, dotycz?ce niniejszej pracy.

Wst?p

Nasza opowie?? o wyprawie na Jukon i Alask? nie by?aby pe?na, gdyby?my nie rozpocz?li jej od przedstawienia siebie i grupy internetowej POLSKIE PODWÓRKO (http://cis.art.pl/PODWORKO), której cz?onkami s? wszyscy doro?li uczestnicy wyprawy.

PODWÓRKO jest grup? dyskusyjn? zrzeszaj?c? Polaków rozsianych po ca?ym ?wiecie, spotykaj?cych si? wirtualnie w sieci Internetu (odwied? nas!). Uczestników grupy nie satysfakcjonuj? ju? jednak wy??cznie wirtualne spotkania, tote? od czasu do czasu urz?dzaj? spotkania w rzeczywisto?ci niewirtualnej zwane "spontanami". Nasza ostatnia spontana po??czona z wypraw? na Alask? i Jukon odby?a si? w dniach 1-16 lipca 1998 i rozpocz??a si? w Calgary/Kanada. Kilka dni wcze?niej spotkali si? uczestnicy spontano-wyprawy:

Andrzej Badura - kierownik, g?ówny organizator wyprawy oraz naczelny kierowca, kucharz i drwal.
Barbara Pajdowska - g?ówna SpontanaMaster Podwórka, vice-kierowca i filmowiec wyprawy.
Adam Ma?kowiak - pe?ni?cy obowi?zki kronikarza i orkiestry.

Poniewa? na PODWÓRKU wszyscy uczestnicy maj? ksywki, my równie? zwracali?my si? do siebie odpowiednio per: "Lajkonik", "BaniaP" i "KaraKhan". Sk?ad ekspedycji uzupe?nia?y dzieci Lajkonika:
16-letni Maciej Badura oraz jego 12-letni brat Micha?, zwany te? Misio.

W sk?ad grupy wesz?a te? Kamila Badura, "Kruszynka", ?ona Lajkonika, która b?d?c duchem opieku?czym wyprawy stanowi?a zarazem jej g?ówne ogniwo aprowizacyjne i za pomoc? Internetu oraz telefonu komórkowego utrzymywa?a ??czno?? z podró?uj?c? grup?. Trzeba jeszcze doda? s?owo o technicznych mo?liwo?ciach samochodu, którym podró?owali?my, a który nale?a? do Lajkonika. By? to Chevrolet Astro Van, wyposa?ony w silnik V-6 o pojemno?ci 4.3 litra. ca?kowicie zelektronizowany, z systemem "Multi Port Injectors". Mia? elektronicznie sterowan? automatyczn? skrzyni? biegów oraz sta?y nap?d na wszystkie 4 ko?a. Mo?e w nim jecha? o?miu pasa?erów, dla wszystkich s? pasy bezw?adno?ciowe. Samochód mo?e równie? ci?gn?? przyczep? o ci??arze ca?kowitym 5.5 tony. Pr?dko?? maksymalna podana przez fabryk? to podobno 200 km/h.

Doda? jeszcze nale?y, ?e uczestnicy spontano-wyprawy znali si? wy??cznie z Internetu, nie widzieli si? nigdy na oczy, a w dodatku Bania mieszka na sta?e w Polsce, a KaraKhan wprawdzie w Kanadzie, ale za to w Winnipeg.

A zatem wyprawa rozpocz??a si? 1 lipca 1998 w Calgary, sk?d wyruszyli?my za?adowanym po czubek dachu autem Lajkonika.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Atlanta - stolica Georgii Na szczyt King's Peak Bluegrass   Pozostałe...
Tego autora: Sprawozdanie robocze z podró?y do Iranu Opowie?ci o Meksyku

Opracowanie: Adam Ma?kowiak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-02-03