Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Bluegrass
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Zauroczeni filmow? odysej? "Bracie, gdzie jeste??", wype?nion? muzyk? ludow? Appalachów (zwan? bluegrass), tegoroczne dwa tygodnie czerwcowych wakacji postanowili?my sp?dzi? poznaj?c cz??? USA, której nigdy przedtem nie odwiedzili?my, i która, mo?e z jednym wyj?tkiem, nie bywa zaliczana do najpopularniejszych ameryka?skich atrakcji turystycznych. Ta cz??? to "the Deep South", g??bokie po?udnie, kraina plantacji bawe?ny, kukurydzy i trzciny cukrowej, pole bitewne wojny secesyjnej, miejsce najwi?kszej eskalacji konfliktów rasowych, a obecnie stany zani?aj?ce federalne statystyki ekonomiczne. Poznawa? pragn?li?my na wielu p?aszczyznach, a wi?c przyswajanie wiedzy historycznej przeplata? podziwianiem uroków natury oraz wspinaniem w nowych regionach ska?kowych, któr? to aktywno?? zazwyczaj wype?nia nam czas letniego wypoczynku. Wszystkie te rozmaito?ci - przy bluegrassowym akompaniamencie, no i zak?szane specjalno?ciami lokalnych kuchni.

Planuj?c tras? podró?y, wybrali?my na mapie kilka bardziej interesuj?cych punktów, po??czyli?my je liniami bardziej interesuj?cych dróg i otrzymali?my p?tl? przebiegaj?ca przez 13 stanów (ponad 1/4 kraju!). Zacz?li?my 14 czerwca rano, 830-milowym przejazdem z domu na Long Island do Red River Gorge, os?awionego regionu wspinaczkowego w po?udniowo-wschodniej cz??ci Kentucky.


W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli wspinanie w Kentucky

14 wieczorem jeste?my U Miguela - w tamtejszym "miejscu" wspinaj?cej si? braci. Miguel przyjecha? do Red River Gorge 20 lat temu z Portugalii i, jak dotychczas, nie wybra? si? z powrotem. Poprowadzi? kilka dróg w kanionie Czerwonej Rzeki, a nast?pnie otworzy? niewielk? gospod?, w której po godzinach sp?dzonych na przewieszonych piaskowcowych ?cianach kolejne pokolenia wspinaczy regeneruj? si?y specjalno?ci? zak?adu, czyli pizz?. Poniewa? przybytek le?y w "dry county", gdzie sprzeda? alkoholu jest zakazana, wszyscy popijaj? piwo imbirowe. Dzie? obowi?zkowo ko?czy si? lodami. Miguel zadba? te? o nale?yty wypoczynek wspinaczy i przy gospodzie zorganizowa? specjalnie dla nich (gringos nie s? mile widziani) pole namiotowe, gdzie nocujemy. W Red River Gorge sp?dzamy dwa dni, próbuj?c si? na owych przewieszonych ?cianach. Podoba nam si?, nie ma co, ale wkrótce bicepsy - oraz pogoda - odmawiaj? wspó?pracy i trzeba si? zwija?. [zdj?cia: miguels.jpg, rrg-rock.jpg] Wcze?niej, w jeden z wieczorów, trafiamy do okolicznego parku stanowego na publiczn? zabaw? z muzyk? na skrzypce, banjo i gitar? i ta?cami w kó?ku, do którego ka?dy mo?e si? przy??czy?. Nie przy??czamy si?, ale popatrze? warto. W spopkulturyzowanych, zdawa?oby si?, Stanach Zjednoczonych tradycja ludowa ma si? nadspodziewanie dobrze. Pokrzepieni t? ?wiadomo?ci?, ruszamy na po?udnie.

Droga do Nashville, Tennessee, prowadzi przez stolic? Kentucky - Lexington, której okolice s?yn? z hodowli koni. Musi to by? ca?kiem niez?y interes, region wygl?da bowiem na wyj?tkowo zadbany, co kontrastuje nie tylko z troch? smutnym s?siedztwem gospody Miguela, oddalonym od Lexington mo?e o godzin? jazdy, ale i z niektórymi cz??ciami naszej zamo?nej Long Island. W miar? oddalania si? od je?dzieckiego zag??bia widoki zyskuj? nieco na realno?ci, pozostaj? jednak urokliwe, z kolorowo pomalowanymi gospodarstwami, urozmaicaj?cymi jednostajno?? ?ó?tych pól i zielonych ??k.

 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Atlanta - stolica Georgii Na szczyt King's Peak Ameryka, Ameryka...   Pozostałe...

Opracowanie: Beata Sarna-Starosta
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-10-07