Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Afryka dla pocz?tkuj?cych - Pó?nocna Tanzania i Zanzibar 2005
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Akacje
Zwierz?ta To g?ówna atrakcja Tanzanii. Parki narodowe i rezerwaty stanowi? jedn? czwart? powierzchni kraju. A Tanzania jest wielka: jak trzy Polski.

Losy tych parków by?y ró?ne, cz??? zwierz?t wytrzebiono w czasie wojny z Ugand? w roku 1977 i w wyniku za?amania gospodarczego. Teraz zasoby powoli si? odnawiaj?, tak?e dzi?ki staraniom mi?dzynarodowych organizacji.

W kraterze Ngorongoro osta?o si? ju? na przyk?ad tylko 20 nosoro?ców. Nadal s? zagro?one - ze wzgl?du na wysokie ceny ?rodków na potencj? na rynkach azjatyckich. Nosoro?ców pilnuj? dzie? i noc rangerzy, wyposa?eni s? w ostr? bro?. Dzi?ki pieni?dzom z fundacji parki narodowe mog? zapewni? godziwe p?ace rangerom i innym pracownikom parku.

Safari, które w Afryce nazywa si? "games drive" organizowane jest przez agencje turystyczne. Tury?ci indywidualni tak?e mog? wje?d?a? do parków. Nie wolno opuszcza? wyznaczonych dróg oraz wychodzi? z samochodu. Chodzi tu i o bezpiecze?stwo turystów i o to, ?eby zwierz?ta nie przyzwyczaja?y si? do widoku ludzi. Zasady tej przestrzega si? surowo, agencjom grozi pozbawienie licencji a pasa?erom wysokie kary pieni??ne (kary pobierane s? od wszystkich pasa?erów w samochodzie). Niedobrze, gdy turysta ma akurat k?opoty z ?o??dkiem lub inne sensacje chorobowe...

Sawanna
Najbardziej znany jest park narodowy Serengeti. Wraz z Ngorongoro i innymi przyleg?ymi rezerwatami obejmuje 15 tysi?cy kilometrów kwadratowych. Szacuje si?, ?e obszar ten jest zamieszka?y przez dwa miliony zwierz?t. Serengeti jest jednym z ostatnich miejsc na ?wiecie, gdzie mo?na ogl?da? w?drówki zwierz?t, tzw. "migrations". S? to cykliczne w?drówki zwierz?t ro?lino?ernych w poszukiwaniu nowych pastwisk. To rzeczywi?cie niesamowity widok: tysi?czne stada bawo?ów, zebr, antylop gnu, kudu, Thomsona, Granta, gazeli eland, impali. Czas w?drówek to te? dobry czas dla drapie?ników.

Dok?adny czas kiedy stada ruszaj? na nast?pny etap w?drówki zale?y od pocz?tku i d?ugo?ci pory deszczowej. W lutym zwierz?ta s? zwykle w cz??ci po?udniowo-wschodniej parku. W tym roku si? pospieszy?y i wcze?niej pow?drowa?y na zachód. Jad?c na nasz camping widzieli?my z daleka, na horyzoncie, przeci?gaj?ce kilometrowe stada. A? jednego dnia mieli?my szcz??cie: pojechali?my bardziej na zachód i nagle znale?li?my si? po?rodku ogromnych stad. Zwierz?ta kroczy?y niespiesznie, co pewien czas pojadaj?c do?? such? traw? i nie zwracaj?c uwagi na samochody. Mia?y ze sob? du?o m?odych - czas zbli?aj?cej si? pory deszczowej to czas powi?kszania si? stada.

Zebry
Krajobraz Serengeti jest zró?nicowany.

Kilometrami ci?gn? si? wysuszone stepy, wzbijaj?ce tumany kurzu i piachu. Cz??? wy?yny pokryta jest drzewiast? sawann? i lasami akacjowymi. S? te? po?acie bujnej i zielonej trawy, ko?ysz?cej si? na wietrze. Od czasu do czasu spotyka si? malownicze ska?ki, zwane "kopjes".

 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Droga przez malari? Afryka Wschodnia Bliskie spotkanie z Kilimand?aro   Pozostałe...
Tej autorki: Haga i Rotterdam Kraków dla cudzoziemców Katedra w Kolonii   Pozostałe...

Tekst i zdj?cia: El?bieta Simon
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-06-13