Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Katedra w Kolonii
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Katedra od góry
Ilekro? przechodz? ko?o katedry w Kolonii, za ka?dym razem na nowo zapiera mi dech. Katedra jest sko?czenie pi?kna. Stoi na wzgórzu w pobli?u Renu i przerasta wszystkie budynki wokó?. Jest tak wspania?a, ?e automatycznie my?li si?, ?e by?a tu od zawsze.

Tymczasem katedra w tej postaci istnieje dopiero od stu dwudziestu lat. Poprzedzaj?ce je trzy wieki katedra wygl?da?a jak na tym sztychu, ilustruj?cym wygl?d budowli w roku 1560. By?a zbudowana tylko cz??ciowo. Istnia? chór i nawa poprzeczna. Dalej ci?gn?? si? ju? niski budynek starego ko?cio?a, który wcze?niej sta? na tym miejscu. Od strony zachodniej rozpocz?to budow? fasady, ale wie?e uda?o si? doci?gn?? tylko do wysoko?ci 57 i 14 metrów.

Tak budowano wszystkie katedry: zwykle w miejscu starego ko?cio?a. Rozpoczynano od chóru, gdzie mie?ci?o si? prezbiterium i stalle dla duchowie?stwa. Ludzie w czasie nabo?e?stw korzystali z budynku starego ko?cio?a. Wraz z post?pem budowy stary ko?ció? wyburzano - a raczej dokonywano "kontrolowanych po?arów" - a? po latach stara budowla znika?a, a na jej miejscu pojawia?a si? nowa.

Katedra w Kolonii powsta?a dzi?ki biblijnym Trzem Królom. W 1164 roku wys?annnik cesarza Barbarossy przywióz? z Mediolanu jako zdobycz wojenn? relikwie Trzech Króli. Wie?? o tym rozesz?a si? - dzi?ki zr?cznemu marketingowi - i do Kolonii zacz?li ?ci?ga? pielgrzymi. Szczególnie zr?czne okaza?o si? og?oszenie "M?drców ze Wschodu" patronami w?drownych kupców. ?wi?te ko?ci owini?te by?y w drogocenne tkaniny. Postanowiono umie?ci? je w skrzyni - relikwiarzu. Jego wykonanie powierzono najs?ynniejszemu w ówczesnych czasach z?otnikowi - Nicolasowi z Verdun. Niebawem ko?ció?, w którym znajdowa? si? relikwiarz, uznano za zbyt ma?y i "staromodny". We Francji istnia?y ju? katedry, zbudowane wed?ug najnowszej techniki: z wielkimi oknami, pe?ne ?wiat?a i wdzi?ku.

Sztych 1560 r
Katedra w Kolonii mia?a by? jeszcze pi?kniejsza ni? w Amiens i Chartres i jeszcze bardziej reprezentacyjna ni? katedra królów francuskich w Reims! Wszak cesarze niemieccy - koronowani w Akwizgranie - udawali si? w pierwsz? pielgrzymk? do Kolonii, do ?wi?tych, którzy "jako pierwsi ujrzeli Zbawiciela".

Do budowy przyst?piono w 1248 roku. Na pocz?tku sz?a szybko, potem przerywa?y j? na ca?e dziesi?ciolecia bunty mieszczan i zbrojne konflikty wolnego miasta z arcybiskupem. Po odkryciu Ameryki miasto zacz??o te? cierpie? na brak pieni?dzy. Zmieni?y si? szlaki handlowe i Kolonia, zarabiaj?ca dotychczas na po?rednictwie handlowym, znalaz?a si? nagle na prowincji.

W 1560 roku prace budowlane usta?y ca?kowicie. Przez nast?pne dwie?cie pi??dziesi?t lat nic si? nie dzia?o, a pod koniec XVIII wieku w katedrze przestano nawet odprawia? nabo?e?stwa. Po wojnie z Napoleonem Kolonia zosta?a zaj?ta przez Francuzów i w latach 1794-1815 nale?a?a do Francji. By?a to wielka obraza dla uczu? patriotycznych Nadre?czyków - ta sytuacja w ogóle pobudzi?a Niemców do rozwa?a? na temat ojczyzny i charakteru narodowego. W duchu romantyzmu poszukiwano w?asnego, niemieckiego stylu.

 1 2 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Manufaktura porcelany w Mi?ni Czekoladowe muzeum w Kolonii Muzeum rzeczy niezwyk?ych w Monachium   Pozostałe...
Tej autorki: Afryka dla pocz?tkuj?cych - Pó?nocna Tanzania i Zanzibar 2005 Haga i Rotterdam Kraków dla cudzoziemców   Pozostałe...

Opracowanie: El?bieta Simon
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-04-07