Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Haga i Rotterdam
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Przewodniki po?wi?caj? Hadze i Rotterdamowi tylko par? stroniczek. I rzeczywi?cie nie s? to najpi?kniejsze miasta ?wiata.

Je?li jednak kto? ciekawy jest "normalnego ?ycia" jakiego? kraju, to miasta te go zainteresuj?. Wida? na ich przyk?adzie, ?e Holendrzy umiej? m?drze gospodarowa?, ??cz?c przy tym zmys? praktyczny z d?ugofalowym planowaniem. Po utracie kolonii postawili na rozwój handlu i wykorzystanie swoich atutów: po?o?enia, do?wiadczenia pokole? i znajomo?ci j?zyków.

Ten ma?y kraj ma bardzo dobrze rozbudowan? sie? autostrad oraz nowoczesne po??czenia kolejowe. W ostatnich latach rozbudowano porty lotnicze Shiphol i Zestienhoven. Za? port w Rotterdamie rozrós? si? do najwi?kszego Europy. Port ten nabra? znaczenia dopiero w 1830 roku, po oddzieleniu si? Belgii od Niderlandów. Wraz z uprzemys?owieniem Zag??bia Ruhry stawa? si? coraz wi?kszy. Wprawdzie Rotterdam oddalony jest o 30 kilometrów od Morza Pó?nocnego, ale le?y w delcie Renu i Mozy. W roku 1872 rzeki pog??biono i poszerzono, tak ?e mog? p?ywa? po nich statki morskie. Ca?e miasto jest poprzecinane rzekami i kana?ami. Zbudowano niezliczone mosty, jeden nowocze?niejszy od drugiego. S? one przyk?adem, jak pi?kna mo?e by? architektura przemys?owa.

Rotterdam - port
W roku 1999 w porcie prze?adowano 300 milionów ton towarów, z tego 35 procent stanowi?a ropa naftowa i produkty pochodne. Na terenie portu usadowi?y si? cztery rafinerie (Shell, Esso, Kuweit Petroleum i Nerefco) oraz wielkie zak?ady chemiczne. Rozbudowano te? port kontenerowy i centra logistyczne, wszystko wysoce zautomatyzowane. Port zatrudnia 60 tysi?cy pracowników. Tury?ci mog? zwiedza? ró?ne cz??ci portu na godzinnych lub parogodzinnych przeja?d?kach. Wycieczk? mo?na te? po??czy? z obiadem - bo niektóre statki oferuj? w czasie zwiedzania degustacj? typowych potraw, na przyk?ad "pannenkoeken" - placków i nale?ników w najró?niejszych wersjach smakowych.

W dawnej dzielnicy portowej Kop van Zuid przekszta?cono historyczne budynki sk?adów i warsztatów w mieszkania, sklepy, galerie i restauracje. Przyjemn? przerw? w zwiedzianiu mo?na zrobi? w kawiarni hotelu New York. Hotel ten mie?ci si? w historycznym budynku dawnego biura linii morskich Holland-America. W ?rodku nowocze?nie wyposa?ony, w stylu industrialnym (go?e rury, ceglane ?ciany obite z tynku itp.). Poniewa? budynek stoi "na wylocie" cyplu, to z oszklonej kawiarni ma si? wspania?y widok na przep?ywaj?ce wielkie statki morskie. Siedz?c tam mo?na sobie wyobra?a? t?umy emigrantów, wyruszaj?cych ze Starego kontynentu ku nowemu ?yciu w Ameryce Pó?nocnej.

 1 2 
Następna strona


O tych krajach: Antwerpia - od Rubensa do kontenerów Gdynia-Amsterdam Amsterdam   Pozostałe...
Tej autorki: Afryka dla pocz?tkuj?cych - Pó?nocna Tanzania i Zanzibar 2005 Kraków dla cudzoziemców Katedra w Kolonii   Pozostałe...

Opracowanie: El?bieta Simon
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-02-16