Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Meksyk - listopad '98
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Opisana poni?ej podró? trwa?a 3 tygodnie - od X do 22 XI 1998 r. Rozpocz??a si? i zako?czy?a w Mexico City. Podczas tych 3 tygodni wraz z dwójk? przyjació? pokona?am ok. 5 000 km, korzystaj?c przy tym jedynie z komunikacji lokalnej.

Kiedy jecha??

Najlepiej pod koniec pa?dziernika i w listopadzie lub zdecydowa? si? na marzec-maj. Od maja do pa?dziernika trwa pora deszczowa. Po za tym pa?dziernik to pora huraganów. Ja dojecha?am na Yucatan tydzie? po przej?ciu huraganu Mitch. Od ko?ca listopada do lutego wzrastaj? ceny, zw?aszcza na Yucatanie, gdy? jest to pora zimowych wakacji przyje?d?aj?cych tu Amerykanów.
Po sezonie nie jest ju? tak gor?co. Temperatura si?ga 23-30 stopni, a deszcze zdarzaj? si? sporadycznie. Jedynie w Mexico City mo?e by? ch?odniej, zw?aszcza noc?, nawet do 14-16 stopni. W górach bywa du?a ró?nica temperatur mi?dzy dniem a noc?.

Dokumenty

Dla Polaków wiza nie jest ju? wymagana. Warto zrobi? kserokopi? paszportu i ukry? j? na dnie plecaka na wszelki wypadek. Po za paszportem ewentualnie prawo jazdy (do 90 dni mo?e by? polskie), gdy? wynajem samochodu w niektórych miejscach jest bardzo tani - ok. 30 USD za samochód z pe?nym bakiem i ubezpieczeniem.

Bilet

Ze wszystkich dost?pnych linii lotniczych najlepsze po??czenie i rozs?dn? cen? - 775 USD - oferowa? KLM. Cena zale?y przede wszystkim od terminu rezerwacji. Im wcze?niej, tym taniej. Mo?na te? spróbowa? lecie? z Berlina. Tam bilety Iberii kosztowa?y ju? od 1000 DM.

Zdrowie

?adne szczepienia nie s? wymagane. Zaleca si? jednak szczepienie przeciw ?ó?taczce typu A i B oraz jakie? proszki przeciw malarii. Dok?adnych informacji udzielaj? Przychodnie Chorób Tropikalnych. W Warszawie jest taka na ul. Wolskiej w szpitalu. Wizyt? tak? najlepiej zaplanowa? na co najmniej 2 miesi?ce wcze?niej, gdy? sprowadzenie odpowiednich leków przeciw malarii troch? trwa. Najlepsze s? jednak wszelkie repellenty odstraszaj?ce komary. Polecam zw?aszcza Mugg? w sztyfcie, która jest skuteczna i do tego ?adnie pachnie.
Nie nale?y je?? owoców, których nie mo?na obra?, jak np. winogrona. Najlepiej jada? przede wszystkim te, które rosn? nad ziemi?. W restauracjach lepiej unika? sa?atek ze ?wie?ych owoców i warzyw, a przede wszystkim sa?aty, która mo?e by? ?ród?em ameby.
Nie pi? te? napojów z lodem, lepiej tylko te butelkowane i pod ?adnym pozorem nie pi? wody z kranu! Nie my? ni? nawet z?bów, gdy? mo?na ulec zatruciu. Najlepiej kupowa? wod? butelkowan?; w hotelach podaj? wod? filtrowan?, tzw. "purificada".

Pieni?dze

Najlepiej mie? ze sob? dolary USD oraz kart? kredytow?. Dolary maj? najlepszy kurs (pod koniec 1998 - 9,8 pesos), a czasem mo?na te? nimi bezpo?rednio p?aci?, zw?aszcza w Cancun i okolicy. Karta kredytowa jest dobrym rozwi?zaniem, gdy? nawet w bardzo ma?ych miasteczkach s? bankomaty, zwykle strze?one przez policj?. W miar? mo?liwo?ci nie nale?y wymienia? pieni?dzy na lotnisku, gdy? zdarzaj? si? napady.

Bezpiecze?stwo

W Meksyku jest w miar? bezpiecznie, ale trzeba uwa?a?. S? miasta, w których lepiej nie spacerowa? po zmroku. Zaliczy? tu mo?na zw?aszcza stolic?. Hotele s? bezpieczne i raczej czyste, ale co cenniejsze rzeczy lepiej schowa? na dno plecaka lub odda? do depozytu.
W Mexico City nale?y uwa?a? g?ównie w autobusach, metrze i w miejscach, gdzie jest du?o turystów, jak np. Basilica de Guadalupe. Nale?y równie? by? ostro?ym w autobusach dalekobie?nych, zw?aszcza nocnych. Co cenniejsze rzeczy lepiej mie? ca?y czas przy sobie i nie k?a?? nic warto?ciowego na pó?k?, ale pod nogi i to pod siedzenie przed sob?.

Przejazdy

Bilety autobusowe nale?y kupowa? jak najwcze?niej, zw?aszcza na I klas?. Na krótszych odcinkach op?aca si? jecha? II klas?. Jest gorsza, powolniejsza, ale autobusy s? ta?sze i cz??ciej kursuj?.

Ceny niektórych artyku?ów w USD (XI 1998)

Kartka pocztowa 0,4 - 0,6
Znaczek do Polski 0,35
1 l wody w butelce 1,5 - 2
Piwo 0,33 l w sklepie 0,5
Piwo 0,33 l w knajpie 1,5 - 2
Toaleta 0,2
Przechowalnia baga?u 0,2 za 1 godzin?
Karta telefoniczna 3, 5 i 10 (po??czenie z Polsk? - 2 USD)
Chleb, bu?ka 0,1 - 0,5
Papierosy 0,9 - 1,5
Wypo?yczenie roweru 0,5 - 1,5 za 1 godzin?
Prze??cznik do pr?du 1,2
Jogurt Danone 0,6
Pralnia do 4 kg 2,5
Lody 0,6 - 1
Serek Philadelfia 1
Krem z UV Nivea 6
Puszka sardynek 1,2
4 l soku 2
Paczka parówek 0,8
Drinki w barze 2
Tequila 0,25 l w sklepie 2
Sandwich 0,7
S?odkie bu?ki Bimbo 0,25 - 1
1 banan 0,1
Kubek obranych owoców 0,5
Obiad, tzw. comida corrida, czyli danie dnia 1,5 - 2
Drobne pami?tki 0,1 - 10
Hamak 0,4 - 10

 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk Meksyk i Gwatemala Opowie?ci o Meksyku
Tej autorki: Po?udnie W?och i Sycylia - wrzesie? 1997 Pó?wysep Iberyjski - wrzesie? 1996 Podró? do Turcji - lipiec 1999

Opracowanie: Anna Szczypi?ska
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-10-17