Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przez Zachodni? Ukrain?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Truskawiec
Stanis?awów (Iwano-Frankivsk)

?licznie odrestaurowane centrum miasta. Ratusz na centralnym placu, w ratuszu muzeum, w pobli?u targ. Dooko?a rynku mo?na przejecha? si? doro?k?. Zabytkowy zespó? klasztorny jeszcze pachnie ?ó?t? farb?. Tu chyba w?adze nie czekaj? na dotacje, ale same doceniaj? walory turystyczne miasta.

Tarnopol

Uchodz?cy za stolic? Podola, bardzo zniszczony w czasie ostatniej wojny, gdy? kilkakrotnie przechodzi? z r?k do r?k. W centrum wszystko nowe. Naj?adniejszy budynek - dworzec kolejowy w stylu klasycznym.

Trembowla (Terebowla)

Kresowa twierdza w po?owie drogi mi?dzy Tarnopolem i Czortkowem. Mury jeszcze w dobrym stanie, gdy? jej otoczenie jest parkiem wypoczynku z amfiteatrem w pobli?u bramy. W ?cianach twierdzy, na wysoko?ci kilku metrów, mo?na zauwa?y? wmurowane tablice z nazwiskami przedwojennych sponsorów. Z wysokich murów pi?kna panorama ca?ego miasta.

Truskawiec

Przedwojenne uzdrowisko, czynne do tej pory. Wielu kuracjuszy równie? z Polski. W parku zdrojowym zabytkowe wille (cz?sto zamienione w muzea). Wiod?ca woda mineralna - "Naftusia" - podobno tak doskonale rozpuszcza ró?ne niepotrzebne w organizmie kamienie, ?e nawet mo?e z?bom zaszkodzi?. Daje si? wypi?.

Wi?niowiec

Siedziba rodu Wi?niowieckich. Sam pa?ac w niez?ym stanie, poniewa? zrobiono tu dom kultury. Klasztor w stanie kiepskim - ruina, ale cerkiew na obrze?u rozleg?ego parku pa?acowego odrestaurowana bardzo ?adnie, ca?a na niebiesko.

Zbara?

Wbrew wra?eniu odniesionemu z lektury "Ogniem i mieczem" twierdza zbaraska zajmuje du?y obszar i jest nie?atwa do zdobycia. Budowa jej datuje si? na wiek XVII, ale chyba ju? po powstaniu Chmielnickiego. Zajmuje rozleg?e wzgórze nad miastem. Dzi? jej teren zajmuje rozleg?y park z wieloma wiekowymi drzewami. Sam pa?ac na terenie twierdzy jest ju? odrestaurowany i mie?ci niewielkie muzeum. Mury i baszty wymagaj? jeszcze sporych nak?adów.

Na terenie twierdzy znajduje si? równie? pomnik poleg?ych w II wojnie ?wiatowej. Pora?a swoj? tandet? i z?ym stanem technicznym. Nie mog? oprze? si? refleksji, ?e pomniki z czasów radzieckich by?y projektowane chyba przez sekretarzy rajkomów, a nie artystów-plastyków.

?waniec (Zwanec)

Zameczek po drugiej stronie Dniestru wzgl?dem Chocimia, pilnuj?cy przeprawy przez rzek?, po?o?ony mi?dzy Dniestrem a ?wa?czykiem, nad stromym brzegiem ?wa?czyka. Pozosta?y dwie baszty. W pobli?u mieszka?cy wsi urz?dzili ?mietnisko.

Ten spis to tylko przyk?ad bogactwa kultury kresów wschodnich, daleko niekompletny, ale ju? pozwalaj?cy na u?o?enie ca?kiem urozmaiconej trasy po Zachodniej Ukrainie. Polecam korzystanie ze stron ukrai?skich np. dobrze zapowiadaj?cej si? strony o Zachodniej Ukrainie - http://www.personal.ceu.hu/students/97/Roman_Zakharii/galicia.htm lub ukrai?skiej wyszukiwarki - http://www.uazone.net/go


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia Ukraina 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek   Pozostałe...
Tego autora: Z pr?dem U?y Hiszpania S?owacja i Czechy   Pozostałe...

Opracowanie: Henryk Kupiec
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-04-01