Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przez Zachodni? Ukrain?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Kamieniec Podolski
Drohobycz

Miasto, w którym urodzi? si? Jurij z Drohobycza - filozof i astrolog, nauczyciel Kopernika. Dzi? liczy oko?o 80000 mieszka?ców, ale tego si? nie odczuwa. Najcenniejszym zabytkiem jest drewniana cerkiew ?w. Jura z XVI wieku, zbudowana bez u?ycia gwo?dzi. Istnieje jeszcze synagoga, ale w stanie bardzo kiepskim. Mo?na te? obejrze? z zewn?trz dom, w którym mieszka? Bruno Szulc. Bardzo nieciekawy domek. W centrum kwadratowy plac otoczony starymi kamienniczkami, ko?ció? i pomnik Jurija z Drohobycza.

Halicz

Najstarsza stolica Galicji (X wiek). Dzi? mo?na jeszcze obejrze? ruiny zamku (Kazimierz Wielki) na wysokim wzgórzu nad Dniestrem.

Jaremcza

Przedwojenny kurort konkuruj?cy z Zakopanem. Dobre miejsce wypadowe w Gorgany, szczególnie w pasmo Jawiernika i Siniaka. Prze?om Prutu ze s?ynnymi wodospadami, most kolejowy na Prucie - dzie?o przedwojennych budowniczych - strze?ony przez dwóch wartowników z ka?asznikowami. Przed mostem ska?a pokryta przedwojennymi graffiti z autografami. Okres ?wietno?ci Jaremczy sko?czy? si? przed dziesi?ciu laty, gdy przestali przyje?d?a? tu Rosjanie.

Kamieniec Podolski

Znana z historii polska twierdza na kresach w zadziwiaj?co dobrym stanie. Nawet baszta, w której wysadzi? si? Micha? Wo?odyjowski, opar?a si? z?bom czasu. W twierdzy jest muzeum, trzeba równie? op?aci? wst?p na jej teren. Po?o?enie na wysokiej skale w zakolu Smotrycza samo w sobie sprawia wra?enie twierdzy nie do zdobycia. Warto po?wi?ci? czas na jej dok?adne zwiedzanie. W mie?cie jest te? do?o zabytków godnych uwagi. Przede wszystkim katedra, gdzie jest wmurowana tablica po?wi?cona Jerzemu Wo?odyjowskiemu, Hektorowi Kamienieckiemu (by? mo?e jest to pierwowzór bohatera trylogii - Micha?a), dalej ratusz, cerkwie prawos?awna i greko-katolicka, turecki minaret, zabytkowe kamieniczki.

Ko?omyja

Centrum kultury huculskiej, Muzeum Regionalne - stroje i architektura huculska. Zabytków niewiele - stara drewniana cerkiewka. Nowoczesne - w kszta?cie pisanki - Muzeum Pisanek.

Krzemieniec

Miasto Juliusza S?owackiego ze s?ynnym liceum krzemienieckim, które do tej pory pe?ni funkcje edukacyjne. Jest tu teraz jaki? koled? i du?o m?odzie?y akademickiej. Nad miastem wznosi si? góra królowej Bony z ruinami zamku. Bardzo ?adny widok na ca?e miasto. W momencie naszej bytno?ci w Krzemie?cu polska ekipa budowlana ko?czy?a odnawianie dworku Salomei, matki Juliusza S?owackiego. Polskie wycieczki odwiedzaj? grób Salomei na krzemienieckim cmentarzu.

Krzywcze

Wie? na trasie z Chocimia do Czortkowa, 10 km za Mielnic? Podolsk?. Zamek z XVII wieku, pozosta?y dwie baszty i resztki murów obronnych. W pobli?u s? udost?pnione do zwiedzania jaskinie (Jaskinia Kryszta?owa - podobno najd?u?sza na ?wiecie, ale kto tam sprawdzi), ale do godziny 17.

Kudry?ce

20 km od Krzywczego. Twierdza z XVII wieku nad rzek? Zbrucz. Pozosta?o?ci wa?ów Trajana.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia Ukraina 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek   Pozostałe...
Tego autora: Z pr?dem U?y Hiszpania S?owacja i Czechy   Pozostałe...

Opracowanie: Henryk Kupiec
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-04-01