Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
S?owacja i Czechy
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Mia?a to by? wycieczka objazdowa, z krótkimi pobytami w ró?nych miejscach, ale z powodu lenistwa i upa?ów zredukowa?a si? do dwóch miejsc, nie licz?c krótkiego pobytu nad Jeziorem ?arnowieckim pod Czeskim Cieszynem ju? w drodze powrotnej. Czas trwania: od 2 do 21 lipca.

Chata przy Zelenom
S?owacja, czyli Tatrza?ska ?omnica

Maj?c do dyspozycji samochód i namiot, decydujemy si? na wybór kempingu Sportcamp na baz? wypadow? w Tatry i okolic? (4 km do centrum). Do wyboru by?y jeszcze kempingi Tatranec i Eurocamp, le??ce bli?ej centrum miejscowo?ci. Ze wszystkich trzech mo?liwy jest dojazd z przystanku Eurocamp do centrum poci?giem elektrycznym (za 7 koron!). W centrum mo?na przesi??? si? na "elektrick?" (raczej tramwaj ni? poci?g), która kursuje wzd?u? granicy Tatrza?skiego Parku Narodowego na odcinku 40 km od Tatrza?skiej ?omnicy do Szczyrbskiego Plesa (za 40 koron). W tym momencie kantory s?owackie wymienia?y 1 z? za 10 koron. 1 doba na kempingu Sportcamp kosztuje 330 koron (2 osoby, samochód i namiot). Chyba wi?kszo?? Polaków wybiera jednak Now? Lesn?. Jest tu te? kemping, a mo?na zamieszka? na kwaterze lub w pensjonacie. Podobno mo?na znale?? pokój ju? za 200 koron od osoby. Ja wol? kemping ze wzgl?du na wi?kszy luz i ?atwiejsze kontakty z innymi turystami.

Latem w Tatry przyje?d?a si? g?ównie po to, aby pochodzi? po górach. Mo?na zostawi? samochód na kempingu i i?? na par? dni w góry, nocuj?c w licznych schroniskach, gdzie nocleg zawsze si? znajdzie - jak nie na ?ó?ku, to na pod?odze. My stosujemy wariant sybarycki: podje?d?amy samochodem na pocz?tek wybranego szlaku, samochód zostawiamy na parkingu i robimy jak?? okr??na tras?. Pocz?tek szlaku jest zwykle na parkingu, przewa?nie strze?onym (w Tatrach 160 koron za ca?y dzie?). Poci?giem wcale w sumie nie jest taniej, a jazda trwa znacznie d?u?ej, gdy? np. do Szczyrbskiego Plesa s? dwie przesiadki (w ?omnicy i Starym Smokowcu) i poci?g jedzie wolniej.

W ramach jednodniowej aklimatyzacji jedziemy poci?giem do centrum, robimy spacer po ?omnicy, zwiedzamy supermarket ko?o dworca, w pobli?u lokalizujemy pizzeri? (200 koron od osoby) i inne restauracje, dochodzimy a? do wojskowego o?rodka wypoczynkowego Tatrianske Matliare, sk?d wracamy ?ó?tym szlakiem obok nieczynnej (by? remont) stacji kolejki przy hotelu Praha.

Chata przy Zelenom Plesie

Pierwsza ca?odniowa trasa nie mo?e by? zbyt trudna. Podje?d?amy kolejk? z ?omnicy do Skalnatego Plesa (200 koron od osoby) i ju? jeste?my ponad granic? kosodrzewiny. St?d idziemy czerwonym szlakiem obok obserwatorium astronomicznego w kierunku Velkiej Swistowki. Ludzi niezbyt du?o. Bez wielkiego po?piechu, po godzinie z kawa?kiem dochodzimy do prze??czy pod Velkou Swistowkou (2023 m). Z prze??czy przepi?kny widok na Dolin? Bia?ej Wody, w której centralnym punktem jest Zeleno Pleso i schronisko przy nim (dawniej Chata Brncalowa), a nad dolin? - bia?e szczyty Bielianskich Tatr. Z lewej strony stroma i gro?na, prawie pionowa ?ciana Kiezmarskiego Szczytu.

Zej?cie do doliny jest mo?e nawet ciekawsze ni? wej?cie, z krótkim trudniejszym odcinkiem ubezpieczonym linami, z widokiem doliny przez ca?y czas. Ze schroniska mo?na wej?? równie? na Jagni?cy Szczyt, ale trzeba mie? dodatkowe 4 godziny. Po odpoczynku schodzimy ?ó?tym szlakiem, obok ?ród?a Salwiowy Pramen do ?omnicy.

Spiske Pleso
Chata Teryho

W drug? ca?odniow? tras? jedziemy samochodem do Starego Smokowca. Nie ma jeszcze dziewi?tej, a parking przy hotelu Grand ju? prawie pe?ny. Kupujemy bilety na kolejk? na Hrebieniok (90 koron). Planujemy przej?cie tras? okr??n? z Hrebienioka szlakiem czerwonym do Chaty Zamkowskiego (dawniej Chata kapitana Nalepku), potem zielonym do Chaty Teryho (jak dawniej), przez prze??cz Precne Sedlo, ko?o Zbójnickiej Chaty i st?d ju? zej?cie do Hrebienioka. Okaza?o si?, ?e z Hrebienioka id? t?umy ludzi. S?dzili?my, ?e rozlu?ni si? przy wodospadach Studenoho Potoka, ale nie. Przy Chacie Zamkowskiego troch? ludzi ju? zostaje, ale liczne grupy id? dalej. Mimo wszystko Mala Studena Dolina jest bardzo pi?kna, przewa?aj? barwy zielona i ?ó?ta. Przy potoku jeszcze s? pojedyncze limby. Dolina ko?czy si? i rozpoczyna si? bardziej strome podej?cie, w?ród licznych g?azów idzie zakosami a? do schroniska. Tu ?atwo si? zgubi?, je?li kto? nie uwa?a i robi skróty.

Wi?kszo?? turystów przy Chacie Teryho zawraca. Po d?u?szym odpoczynku, spacerze wokó? jeziorek (Spisskie Plesa) te? wyruszamy w drog? powrotn? rezygnuj?c z pierwotnych planów. Mo?na by przenocowa? w którym? ze schronisk i i?? dalej na drugi dzie?, ale czy samochód b?dzie tak d?ugo czeka??

 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek Europa z biletem Interail Praga w obiektywie   Pozostałe...
Tego autora: Z pr?dem U?y Hiszpania Norwegia i troch? Szwecji   Pozostałe...

Opracowanie: Henryk Kupiec
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-02-06