Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przez Zachodni? Ukrain?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Lwów

Miasto znane i cz?sto opisywane. W mojej pami?ci zosta?y ko?cio?y, ko?cio?y...ko?cio?y, Wysoki Zamek i Cmentarz ?yczakowski oraz mnóstwo ?ebrz?cych, natarczywych wzgl?dem polskich grup.

Mikuli?ce (Mykulinci)

Twierdza nad Seretem (20 km na po?udnie od Tarnopola) w stanie ruiny. Zachowane jeszcze pot??ne mury. W pobli?u twierdzy stary park, na terenie którego pa?ac Potockich, w dobrym stanie, obecnie sanatorium. Obok parku cmentarz i ?adny ko?ció?ek w trakcie restauracji.

Olesko

Miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego. Zamek Sobieskich wybudowany na wzgórzu nad p?ask? i podmok?? okolic?. W zamku jest muzeum regionalne, dlatego te? zachowa? si? w do?? dobrym stanie. Otoczony parkiem w stylu wersalskim, jeszcze zaniedbanym, ale ju? wida? ?lady piel?gnacji ozdobnych krzewów i rabatów. Skrajem parku p?ynie niewielka rzeczka, nad któr? zachowa?y si? jeszcze resztki romantycznych mostków i ró?ne zak?tki dumania, teraz raczej wykorzystywane przez w?dkarzy.

Okopy ?wi?tej Trójcy

Na trasie z Chocimia do Czortkowa (15 km za ?wa?cem) znane chyba tylko z "Nieboskiej Komedii" Krasi?skiego. Ocala?a brama wjazdowa i umocnienia ziemne. Pochodzi z roku 1692. Twierdza le?y w w?skim przesmyku mi?dzy Dniestrem i Zbruczem. Mia?a broni? przedpola Kamie?ca Podolskiego, ale po zbudowaniu okaza?a si? niepotrzebna.

Pniów

Miejscowo?? na trasie legionów Pi?sudskiego mi?dzy Nadwórn? (Nadvirn?) a Rafaj?ow? (Bystric?), wiod?c? do prze??czy Legionów w Gorganach. Zamek obronny rodu Kuropatków - w stanie ruiny. Ocala?a cz??? murów i baszty. Na dziedzi?cu pas? si? krowy.

Poczajów

Ukrai?ska Cz?stochowa (podobno druga po Kijowskiej ?awrze). Zespó? ?wi?ty? prawos?awnych na wysokim wzgórzu , dobrze utrzymanych i odrestaurowanych. Z?ocone wie?e widoczne z du?ej odleg?o?ci. Przed wej?ciem du?o ?ebrz?cych. Wewn?trz sporo modl?cych si? o ró?ne ?aski, bo Matka Boska Poczajowska s?ynie z cudów. Mo?na si? tego nas?ucha? od zakonników oprowadzaj?cych grupy. Jest równie? cudowne ?ród?o, z którego bardziej wierz?cy nabieraj? wody w ró?ne butelki. Woda jest cudowna i dobra na wszystko. Jest równie? cudowna pieczara, do której ka?dy mo?e wej??, ale mo?e nie wyj??, je?eli ma na sumieniu jakie? grzechy(zaciska si? wtedy skaliste wej?cie).

Podhorce

Du?a rezydencja magnacka Koniecpolskich (a wcze?niej Podhoreckich) w stylu renesansowym, otoczona obronnymi murami i fos?. Rozleg?y park we francuskim stylu schodzi tarasami w dolin?. Bardzo zaniedbany. Teraz s?u?y jako pastwisko. W pobli?u stara, zabytkowa ?wi?tynia Bazylianów - niestety zamkni?ta i w stanie ruiny.

Sambor

Stare galicyjskie miasteczko. Niewiele zabytków - ko?ció?, ratusz i budynek synagogi. W zasadzie mo?na sobie darowa?.

Ska?a Podolska

Miasto w po?owie trasy mi?dzy Czortkowem i Kamie?cem Podolskim. Na stromej skale, otoczonej z trzech stron wodami Zbrucza ruiny zamku (z roku 1538). Pa?ac i ko?ció? z XVIII wieku. Warto si? zatrzyma?.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia Ukraina 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek   Pozostałe...
Tego autora: Z pr?dem U?y Hiszpania S?owacja i Czechy   Pozostałe...

Opracowanie: Henryk Kupiec
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-04-01