Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przez Zachodni? Ukrain?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Chocim
W sierpniu 2001 roku podró?owa?em po Ukrainie ró?nymi ?rodkami lokomocji: poci?giem, autokarem, samochodem i pieszo. Najgorsze wra?enia mam z podro?y nocnym poci?giem - brudno, ciemno, podejrzane towarzystwo i okrutnie si? wlecze. Odleg?o?? Ko?omyja-Lwów (300 km) pokona? w 10 godzin. Poci?g zatrzymuje si? na ka?dej stacji, mimo ?e jest dalekobie?ny. Mia?em miejsce w wagonie plackartnym - taki niby-sypialny, ale przedzia?y nie maj? drzwi. Prawie na ka?dej stacji wsiada lub wysiada jakie? towarzystwo, cz?sto podpite lub z niedoko?czona butelk? gorza?ki. Zdecydowanie wol? pieszo.

Najlepszym dla niewielkiej grupy, do 10-ciu osób jest minibus. Cena wywo?awcza - 1 hrywna za 1 km, zale?na od pory dnia (rano taniej, bo kierowca mo?e jeszcze kogo? znale?? na drog? powrotn?), mo?na si? targowa?. Ju? w Przemy?lu mo?na taki busik wynaj?? za hrywny lub z?otówki. W?asnym samochodem te? mo?na podró?owa?, ale trzeba pami?ta? o bardzo z?ym stanie dróg, szczególnie tych bocznych (kto to pozna nie b?dzie ju? narzeka? na stan polskich dróg). Na skrzy?owaniach na ogó? brakuje drogowskazów i trzeba zdobywa? j?zyka, aby upewni? si? co do drogi.

Moje wyobra?enie Ukrainy by?o oparte g?ównie na trylogii Sienkiewicza. Te wszystkie jary, porohy i dzikie pola widzia?em oczami Skrzetuskiego. Zbara?, Kamieniec Podolski, Chocim wyobra?a?em jako niewielkie forteczki, po których dzi? niewiele ?ladów zosta?o. Myli?em si? - zabytków jest wi?cej ni? we wschodniej Polsce i s? w ca?kiem niez?ym stanie, je?li we?miemy pod uwag? wieloletni brak konserwacji. Co mo?na zobaczy?:

Brody

Ruiny dawnej twierdzy z XVII wieku, mury jeszcze zachowane, ale w bardzo z?ym stanie. Na terenie twierdzy dawny pa?ac Potockich, przerobiony na blok mieszkalny. W mie?cie s? równie? ruiny synagogi, w bardzo z?ym stanie.

Buczacz

Ruiny zamku z XIV wieku (z historii - traktat buczacki z 1672). W dobrym stanie ratusz z XVII wieku(odnowiony). Zabytkowe centrum w renowacji.

Biostancja
Chocim (Chotyn)

Stary polski zamek obronny na stromym brzegu Dniestru w zadziwiaj?co dobrym stanie (25 km na po?udnie od Kamie?ca Podolskiego). Tylko cerkiewka na terenie twierdzy jest odnowiona, reszta w stanie z czasów wojen polsko-tureckich. Wa?y obronne wokó? twierdzy pochodzenia pó?niejszego.

Czarnohora

Do tej grupy górskiej mo?na dosta? si? równie? z Jaremczy, wygodniej jednak z Worochty lub turbazy na Zaro?laku (pod Howerl?). Warunki sanitarno-higieniczne nie najlepsze, ale turbaza si? rozbudowuje. Wst?p na teren parku ograniczony. Najlepiej skorzysta? z tutejszych przewodników lub goprowców. Na terenie parku narodowego nie wolno biwakowa?, ale wielu turystów nic sobie z tego nie robi licz?c si? z jak?? symboliczn? (?) kar? nak?adana przez stra?ników parku. Kilka miejsc noclegowych w biostancji na trasie z Zaro?laka na Porzy?ewsk?.

 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia Ukraina 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek   Pozostałe...
Tego autora: Z pr?dem U?y Hiszpania S?owacja i Czechy   Pozostałe...

Opracowanie: Henryk Kupiec
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-04-01