Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Laos - wyzwanie i przygoda
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Wyzwanie - bo je?li kto? b?dzie si? pos?ugiwa? pierwsz? edycj? przewodnika LP to trafi na manowce, a by? mo?e (podobnie jak ja przed podró??) dojdzie do wniosku, ?e w tym Laosie to nie ma co ogl?da?. Dlatego najlepiej zaopatrzy? si? w drug? - najnowsz? wersj? przewodnika. A przygoda? Czeka na ka?dym kroku, bo to kraj nieprzygotowany do turystyki. Wi?c amatorom improwizowanych wypraw powinien odpowiada?. No, mo?e nie jest tak ?le, ?eby nic nie mo?na by?o zaplanowa?, ale z pewno?ci? Laos jest wci?? turystyczn? bia?? plam?. A zatem - w podró?!

Ambasada Laosu w Warszawie
Ul. Rejtana 15 m.26
02-516 Warszawa
tel. (22) 848-47-86, fax 49-71-22

Stanowczo wiz? warto wyrobi? w Polsce. Potrzebne s? 2 zdj?cia, wype?nienie jednej aplikacji i równowarto?? 20 USD. Czas oczekiwania ok. 2-3 dni. Ambasada czynna pon-ptk w godzinach 9-12 i 14-16. Koszt wizy laota?skiej w Bangkoku oraz na granicy Bung Nam wynosi 50 dolarów, za? wje?d?aj?c od strony Huang Xai (Tajlandia - Z?oty Trójk?t) trzeba zap?aci? 60 USD.

Wiza wa?na jest na dwa tygodnie od dnia wjazdu. Przed?u?y? j? mo?na (podobno) bez problemu w stolicy - Vientiane oraz w Luang Prabang. Czas wjazdu do Laosu od momentu uzyskania wizy: 2 miesi?ce.

Ambasada Polska w Laosie
Rue Thaedua Rd Km 3, Vientiane
BP 1106, RDP LAO
tel (008-56-21) 312-940, fax (008-56-21) 312-085

Poniewa? tury?ci z Polski to wci?? rzadko??, wi?c go?cie s? mile widziani - zw?aszcza z najnowsz? pras? z Polski!


Przed wyjazdem

Trzeba kupi? przewodnik i map? - na miejscu s? nie do dostania. Szczepienia nie s? wymagane, chocia? mimo wszystko nie zawadzi zadzwoni? do Sanepidu w Warszawie (22) 620-90-01, czy nic si? nie zmieni?o. Laos to teren na którym wyst?puje malaria, tak wi?c trzeba zabra? co? przeciwko komarom, przewiewn? bluz? z d?ugimi r?kawami i d?ugie spodnie. Warto tak?e skonsultowa? si? z lekarzem w sprawie profilaktycznych leków (pami?taj?c, ?e niektóre leki przeciw malarii trzeba zacz?? za?ywa? dwa tygodnie przed wyjazdem). Jak zwykle w jedzeniu mo?e czai? si? ameba, na miejscowego dentyst? te? lepiej nie liczy?, ale poza tym specjalnych niespodzianek zdrowotnych nie ma.

Pieni?dze

Laota?skia waluta to Kip - 1USD=4000K (dane z listopada 1998). Pieni?dze wymienia?y?my w banku. Je?li planujesz ambitne poznawanie laota?skich ost?pów, to pami?taj o wcze?niejszej wymianie odpowiedniej ilo?ci pieni?dzy. Im dalej od stolicy tym dramatyczniej spada szansa na znalezienie banku (s? tylko w stolicach dystryktów)! Kart? kredytow? mo?na p?aci? w lepszych hotelach i restauracjach w Vientiane oraz prawdopodobnie Luang Prabang, a tak?e w wybranych biurach podró?y. Poza tymi miejscami b?dzie raczej nieprzydatna.

Noclegi

W czasie tej podró?y testowa?y?my najta?sz? baz? noclegow? (zreszt? jak zwykle). Cena dwójki bez ?azienki to wydatek w granicach 5,000-15,000K. Pokoje w hotelu lepszej klasy kosztuj? ok. 20-30USD. Pokój w naprawd? dobrym hotelu z klimatyzacj?, ?azienk?, basenem etc. to wydatek w granicach 50 - 70USD. Czyli ka?dy mo?e znale?? co? odpowiadaj?cego swoim potrzebom. W hotelach s? moskitiery, zreszt? nawet w najbardziej odleg?ej wiosce podró?ny dostanie moskitier? na noc, tak wi?c przy normalnym podró?owaniu niekoniecznie trzeba j? zabiera? z Polski. Natomiast je?li planuje si? przygod? ekstremaln? zdecydowanie warto j? zabra?.

Jedzenie

Jest i to ró?norodne. Chocia? podstaw? wielu da? jest ry?, to w niektórych miejscach mo?na tak?e dosta? kawa? mi?sa z frytkami. Cena obiadu w taniej knajpce (ale jeszcze bez ameb) - 3500-5000K, piwo 3000-4000K, soft drink typu cola 700-1500K, arbuz 3500K. W zale?no?ci od standardu knajpki ceny rosn?, ale wci?? nie dorównuj? polskim! W przypadku zapl?tania si? daleko od turystycznego szlaku skazani jeste?my wy??cznie na ry? i ewentualnie banany.

Na co wyda? pieni?dze

Z automatu telefonicznego z Vientiane mo?na si? dodzwoni? bezpo?rednio do Polski. Karta zawieraj?ca 300 jednostek kosztuje 12,000K i wystarcza na ok. 2 minuty rozmowy (niewiele, ale przy odrobinie wprawy da si? przekaza? znak ?ycia). Pocztówka to wydatek rz?du 600K, znaczek 770K. R?cznie tkana bluza - 25,000K. Kaseta z muzyk? regionaln? 2-6000K.

 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Tajlandia, Laos, Kambod?a Azja - relacja W podró?y do Wietnamu - przez Rosj?, Chiny i Laos   Pozostałe...
Tej autorki: Irlandia - podró? do krainy deszczowców Chiny zim? Etiopia - powrót do raju   Pozostałe...

Opracowanie: Anna Olej

Autorka zaprasza na stronę: http://www.travelphoto.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-09-11