Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Irlandia - podró? do krainy deszczowców
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Na Zielonej Wyspie króluj?: Celtowie, owce, deszcz, puby, muzyka i pogoda ducha. Ka?dy odnajdzie tu co? dla siebie, cho? wypada?o by na pocz?tek uprzedzi?: Irlandczycy s? mistrzami w sprzedawaniu w?asnej legendy. Tak naprawd?, bowiem Irlandia jest bardziej mitem ni? prawdziwym miejscem, ale to w?a?nie ten mit, co roku przyci?ga tu rzesze turystów. A w?ród nich ni?ej podpisan?.

Subiektywnie przez Irlandi?

By pozna? Irlandi? warto pow?óczy? si? bezdro?ami, lecz cz?sto wyprowadzaj? one na manowce! Z Kilkenny (do zobaczenia: zamek, dom czarownicy, opactwo z wie?? sk?d panoramiczny widok - o ile nie pada) do Cashel wiedzie tzw. scenic road. Tutejsze drogi widokowe maj? to do siebie, i? cz?sto z obu stron otoczone s? malowniczym pó?torametrowym murkiem, dzi?ki czemu niewiele wida?. Drogi s? w?skie (ruch lewostronny w tym przypadku nie ma znaczenia, bo miejsca i tak jest na jeden samochód), ale podobno wypadki nie zdarzaj? si? zbyt cz?sto. Kolejny problem to fatalne oznaczenia na drogach. Znaki oznaczaj?ce skr?t ustawione ju? za skrzy?owaniami, cz?sty brak nazw miast przy wje?dzie oraz zdarzaj?cy si? brak jakichkolwiek oznacze? (nawet na rozdro?ach wymienionej scenic road) s? na porz?dku dziennym. Niejednokrotnie mia?am wra?enie, i? dzieje si? to w my?l zasady: swoi drog? znaj?, a obcy niech sobie poradz?. Na szcz??cie Irlandczycy s? chyba przyzwyczajeni do gubienia si? ludzi, bo wystarczy zapuka? do jakiegokolwiek domu by uzyska? informacje. Co prawda czasem sprzeczne z tym co pokazuje mapa i mówi? poprzednio pytany cz?owiek, ale có?, b??dzi? jest rzecz? turysty.

Natomiast naprawd? bardzo malownicza jest droga wokó? przyl?dka Beara, zw?aszcza zachodnia cz??? drogi (R571) wiod?ca mi?dzy górami i morzem. Na przyl?dku jest te? mo?liwy przejazd przez prze??cz z której roztaczaj? si? podobno pi?kne widoki (we mgle jednak ma?o spektakularne). Obok miasta Kilarney utworzono Park Narodowy Kilarney - to jedno z tych kilku miejsc na wyspie, gdzie s? prawdziwe lasy i wspania?e jeziora. Warto zwiedzi? okolic? na rowerze (wynajem na ca?y dzie? kosztuje ok. 6 funtów) lub ca?odziennym spacerem zahaczaj?c o pobliskie wodospady. Poniewa? jest to najbardziej turystyczny rejon kraju, wi?c w sezonie mog? by? k?opoty ze znalezieniem taniego noclegu.

Irlandia jest niezwykle kamienista, dlatego najcz??ciej podziwia si? tutaj w?a?nie kamienie. Przyl?dek Dingle ?ci?ga turystów górzystymi pejza?ami oraz kamiennym Oratorium Gallarus - ko?cio?em z VI - IX wieku. To jedna z rzeczy istotnie wartych zobaczenia, gdy? przez stulecia ko?ció? nie uleg? ?adnym zniszczeniom i pozwala na wyobra?enie sobie jak mog?y tu wygl?da? wczesnochrze?cija?skie msze. Wst?p 1,5 funta.

Je?li jad?c wzd?u? zachodniego wybrze?a nie ma si? ochoty na odwiedziny Limericku, to przez rzek? Shannon przez ca?y dzie? kursuj? promy: cena za samochód (wraz z pasa?erami) 8 funtów, czas przejazdu ok. 30 minut. W ten sposób docieramy do Lechinch. Miasteczko poza polami golfowymi oferuje przeja?d?ki ko?mi po pla?y i atmosfer? niewielkiego kurortu. Kilka kilometrów za nim jad?c w kierunku klifów Moher, po lewej stronie drogi wida? zapomniany cmentarzyk pe?en starych kamiennych krzy?y. Warto w czasie podró?y odszukiwa? takie miejsca, gdy? tam najlepiej wida? celtyckie korzenie tego kraju.

Klify Moher wznosz?ce si? pionowym urwiskiem wprost nad oceanem s? kolejn? rzecz? której omin?? nie sposób. Warto zrobi? spacer wzd?u? klifów, cho? oficjalnie do wej?cia otwarta jest tylko po?owa trasy, lecz nikt tego nie egzekwuje. Wst?p wolny, p?atny jest jedynie parking (1 funt). Na pó?noc od klifów rozpoczyna si? Burren - najbardziej kamieniste miejsce w Irlandii. To tutaj Olivier Cromwell powiedzia?, i?: "z braku drzew nikogo nie mo?na powiesi?, z braku wody utopi?, a z braku ziemi pogrzeba?". Istotnie, ska?y i kamienie dominuj? w surowym pejza?u. Do zobaczenia s? oczywi?cie kamienie: grobowce sprzed tysi?cy lat (dos?ownie, bo z ok. 2500 pne), jaskinia Ailwee (jedyna otwarta dla turystów, pewnie dlatego tak drogi wst?p: 4,5 funta) i kamienne krzy?e na cmentarzu w Kilfenora. Polecam pejza?e na drodze z Kilfenory do Balyvaughan - kamienne murki, owce, s?owem Irlandia jak z pocztówki.

 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Irlandia Rowerem po Irlandii Rowerem po Irlandii   Pozostałe...
Tej autorki: Chiny zim? Laos - wyzwanie i przygoda Etiopia - powrót do raju   Pozostałe...

Opracowanie: Anna Olej

Autorka zaprasza na stronę: http://www.travelphoto.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-09-28