Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Z wizyt? w kraju Hanów
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Po?ów ryb nad Jangcy
Rower

W ka?dym wi?kszym mie?cie istniej? wypo?yczalnie rowerów, w których op?aty za dzie?, w zale?no?ci od klasy pojazdu, wynosz? 5-50 Y + kaucja 100-200 Y. Pod ?adnym pozorem nie mo?na oddawa? w depozyt w?asnego paszportu! Decyduj?c si? na podró?owanie wypo?yczonym rowerem, nale?y pami?ta? o jak?e licznych z?odziejach rowerów, dlatego dobrze zawsze zabezpieczy? rower podczas zwiedzania. Ponadto trzeba wiedzie?, ?e cudzoziemcy nie s? obs?ugiwani we wszystkich wypo?yczalniach.

Zakwaterowanie

Z noclegami nie powinno by? ?adnych problemów. W ka?dym miejscu ma si? do wyboru oferty hotelowe na ka?d? kiesze?. Je?li jakim? cudem zdarzy si?, ?e nie b?dzie miejsca w hotelu, to istnieje mo?liwo?? przenocowania w klasztorze lub innych tego typu miejscach. Oczywi?cie, nie wsz?dzie otrzyma si? czyst? po?ciel, a nierzadko trafi si? do zbiorowej sali noclegowej.

Standard i ceny chi?skich hoteli s? trudne do okre?lenia. Za t? sam? cen? w jednym miejscu mo?na sp?dzi? noc w przytulnym i czystym pokoju jednoosobowym, a w drugim miejscu mo?na trafi? do kilkuosobowego pokoju roj?cego si? od ?yj?tek wszelkiej ma?ci. Wszystko zale?y od regionu, atrakcyjno?ci miejsca i humoru recepcjonistki. Ceny w zale?no?ci od luksusu wynosz? od 5 Y wzwy?. Je?li kto? cierpi na nadmiar gotówki, to w du?ych miastach mo?na skorzysta? z ekskluzywnych hoteli, na które w Polsce przyjdzie nam jeszcze d?ugo poczeka?.

?ywno??

Mimo ?e kuchnia chi?ska jest niezwykle bogata, nie oznacza to, ?e tak samo wygl?da dzienne menu Chi?czyka. Posi?ki s? skromne, a mi?so jest rarytasem. Nie dotyczy to, oczywi?cie, Chi?czyków na wyjazdach s?u?bowych, którzy w jedzeniu i piciu u?ywaj? do woli.

Ma?a gastronomia w okolicach Nankinu
Korzystanie z jak?e licznych restauracji, w których jest dost?pne tylko chi?skie menu, to do?? ryzykowne przedsi?wzi?cie. O ile z rozpoznaniem potrawy mo?na sobie poradzi?, to ?ród?o pochodzenia mi?sa jest niezwykle trudne do ustalenia. Dlatego nale?y skupi? si? na doznaniach smakowo-zapachowych, bez wnikania w sprawy drugorz?dne.

W tradycyjnych chi?skich restauracjach potrawy s? przyrz?dzane ze ?wie?ego mi?sa. Oznacza to, ?e zamawiaj?c potraw? z ryby lub w??a kelnerka przyniesie do ogl?dzin ?ywe zwierz?, które dopiero po akceptacji zamawiaj?cego trafia do kuchni. Nie powinien wi?c dziwi? nikogo ?ywy inwentarz trzymany w klatkach i akwariach przed restauracj?. Mo?na tam znale?? ptaki, w??e, ryby, krewetki, ka?amarnice, kraby, szara?czaki, larwy owadów, a w nielicznych restauracjach tak?e... psy. Nie musz? chyba dodawa?, ?e ogl?danie zwierz?cia przed jego ewentualnym zabiciem i zjedzeniem jest najlepszym sposobem na rozpocz?cie ?ycia wegetaria?skiego. Na szcz??cie kuchnia bezmi?sna jest równie bogata, co mi?sna. Do wyboru s? potrawy warzywne, makaronowe, ry?owe, jajeczne, z wodorostów, ro?lin str?czkowych, pierogi chi?skie z dziesi?tkami ró?nych farszów, a tak?e niezwykle bogata oferta wszelkiego rodzaju placków i p?czków sma?onych na g??bokim oleju.

Ceny potraw s? na ka?d? kiesze?. Turysta z niezbyt zasobn? kies? ma do wyboru ogromn? ilo?? ulicznych straganów, gdzie mo?na kupi? ró?no?ci, p?ac?c 2-10 Y za porcj?, któr? mo?na si? naje??. Mo?na korzysta? te? z chi?skich restauracji, w których ceny potraw kszta?tuj? si? od 5 Y wzwy?, w zale?no?ci od rodzaju potrawy. Turystom wymagaj?cym i nie dbaj?cym o finanse mo?na poleci? liczne ekskluzywne restauracje, jak np. Fang shan w Pekinie (Park Beihai), w której s? serwowane potrawy cesarzowej Cixi (znanej z wyszukanego smaku). Za potrawy p?aci si? s?ono, ale warto spróbowa? tamtejszych specja?ów, których poezja bukietu smakowo-zapachowego pozostanie w pami?ci do ko?ca ?ycia.

Podczas upa?ów nie nale?y zapomina? o zapasie wody. Na szcz??cie sprzedawcy zimnej (niekiedy zamro?onej) wody w butelkach z tworzywa sztucznego s? wsz?dobylscy. Nale?y tylko uwa?a? na zamkni?cie butelek, poniewa? niektórzy sprzedaj? zwyk?? wod? z kranu. Wody z niewiadomego ?ród?a lepiej nie pi?. Zdarzaj? si? rzadkie przypadki zaka?enia ameb? po wypiciu wody nieznanego pochodzenia.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azja - relacja Chi?czycy podpatrywani z roweru Warto si? zorientowa?   Pozostałe...
Tego autora: W cieniu piramid Egipt Irlandia   Pozostałe...

Opracowanie: Waldemar Dzwolak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-01-05