Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Z wizyt? w kraju Hanów
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Sprzyjaj?cy los pozwoli? mi trzy razy odwiedzi? Pa?stwo ?rodka - sp?dzi?em tam ??cznie prawie 9 tygodni w okresie letnim, jesiennym i zimowym. W wi?kszo?ci podró?y towarzyszy?a mi moja ?ona. Ze wzgl?du na indywidualny charakter wyjazdów, metod? prób i b??dów zdobyli?my nieco bezcennego do?wiadczenia, którym pragn? si? podzieli? z osobami wybieraj?cymi si? do Chin.

Ulica handlowa w Zhengzhou
Aby zobaczy? kraj Hanów, mo?na skorzysta? z polskich biur podró?y organizuj?cych wycieczki objazdowe do Chin. Trzeba jednak zdawa? sobie spraw?, ?e podczas takiej wycieczki zwiedzanie odbywa si? w ogromnym po?piechu, cz?sto prawie nie wychodzimy z autobusu z klimatyzacj?. Tym, którzy chc? poczu? prawdziwy smak Pa?stwa ?rodka, pozna? blaski i cienie ?ycia w Chinach i odczu? dreszczyk wyprawy w nieznane, proponuj? indywidualny wyjazd z plecakiem.

Pobyt w Chinach zmienia do?? istotnie pogl?dy cz?owieka na wiele spraw. Przede wszystkim nabiera si? dystansu do szale?czego tempa ?ycia w krajach tzw. wysoko rozwini?tych. Dopiero w Chinach odczu?em, co tak naprawd? jest w ?yciu istotne, jak niewiele mo?e znaczy? jednostka, jak ma?o wa?ny jest kolor kafelków w ?azience, jak niewiele mo?e znaczy? wszystko.

Pa?ac Letni w Pekinie
Nie mo?na ocenia? tego kraju miar? europejsk?. Nasze poj?cia dobrobytu, biedy i szcz??cia s? skrajnie odmienne od chi?skich. Nieznajomo?? chi?skich uwarunkowa? historycznych i brak zrozumienia uwarunkowa? kulturowych spowoduj?, ?e prze?yje si? szok, a mo?e nawet rozczarowanie. Podró?uj?c po Chinach, nale?y kierowa? si? zasad?, ?e nigdy nie powinno si? krytykowa? tego, co nam si? nie podoba, albo tego, co ró?ne od naszej kultury. Ka?da próba zrozumienia czego?, co wydaje si? z pozoru inne i dziwne, spowoduje, ?e zaczniemy postrzega? to jako normalne.

Przewodnik

Wybór odpowiedniego przewodnika jest chyba najwa?niejsz? spraw?, bowiem od niego zale?y przetrwanie na obczy?nie. W Polsce s? obecnie dost?pne dwa przewodniki wydane w j?zyku polskim (wyd. Pascal i Nelles Guides). S? one jednak adresowane do turystów korzystaj?cych ze zorganizowanych wyjazdów. Najlepszym przewodnikiem jest angloj?zyczne wydanie Lonely Planet, które zawiera ogrom bardzo szczegó?owych informacji na temat podró?owania i zakwaterowania. Indywidualnym turystom polecam jedynie t? pozycj?.

Plac Tian an men - 50. rocznica ChRL
Wiza

Do Chi?skiej Republiki Ludowej mo?na wjecha? jedynie posiadaj?c wiz?, któr? mo?na otrzyma? w Ambasadzie ChRL w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 1 (tel. 022/8313836). Ambasada jest czynna we ?rody i czwartki w godz. 9.00-11.30 oraz poniedzia?ki w godz. 13.00-15.30. Do uzyskania wizy turystycznej (L) jest potrzebne zdj?cie, paszport oraz bilet lotniczy. Jeszcze do lipca 2000 r. wiz? mo?na by?o uzyska? natychmiast po wp?aceniu 250 z?. Obecnie na wiz? czeka si? 2 dni, a op?ata wynosi 150 z?. Typowa wiza turystyczna upowa?nia do jednokrotnego przekroczenia granicy ChRL i jest wa?na 2 lub 4 tygodnie od daty wjazdu do ChRL.

Podczas wype?niania druku wizowego w punkcie dotycz?cym planu podró?y nie trzeba podawa? szczegó?owego i prawdziwego planu. Mo?na wymieni? kilka najbardziej typowych miast. Je?li kto? planuje odwiedzi? Tybet, to w ?adnym wypadku nie mo?na tej informacji podawa? na druku wizowym, bo b?dzie to jednoznaczne z odmow? wydania wizy.

 1 2 3 4 5 6 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azja - relacja Chi?czycy podpatrywani z roweru Warto si? zorientowa?   Pozostałe...
Tego autora: W cieniu piramid Egipt Irlandia   Pozostałe...

Opracowanie: Waldemar Dzwolak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-01-05