Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
W cieniu piramid
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Roznosiciel wody, okolice Luksoru
Prawie 3500 lat przed powstaniem pa?stwa polskiego, 2600 lat przed pocz?tkiem budowy Muru Chi?skiego, 2000 lat przed za?o?eniem Rzymu, 1100 lat przed zbudowaniem Akropolu, w pó?nocnej cz??ci Afryki w dolinie rzeki Nil wznoszono budowle, które do dzi? nie maj? sobie równych. Piramidy i ?wi?tynie budowane ponad 4500 lat temu zachwycaj? swoim ogromem, genialno?ci? konstrukcji i perfekcj? wykonania.

Egipt - nawet brzmienie tego s?owa ma w sobie co? magicznego, tajemnego i niewyt?umaczalnego. Gor?co polecam podró? do ?róde?, do miejsca, w którym ju? tak dawno wiedza i sztuka osi?gn??y swój niebywa?y rozkwit, daj?c pocz?tek cywilizacji.

Dzi? Egipt nale?y do pa?stw rozwijaj?cych si?, dlatego jego ?ycie codzienne ma wiele cech charakterystycznych dla tych krajów. Ruch uliczny jest pozornie chaotyczny, a powszechnie u?ywane klaksony i okrzyki powoduj?, ?e zgie?k uliczny dla niektórych staje si? nie do zniesienia. Na ka?dym kroku mo?na dostrzec ogromne kontrasty spo?eczne. Na ulicach, skwerach, kafeteriach itp. kwitnie ?ycie towarzyskie. Instytucje pa?stwowe (banki, poczty, dworce, sklepy) s? niewyobra?alnie zbiurokratyzowane, a liczba urz?dników bywa zdumiewaj?ca. Najwspanialszym zjawiskiem w tego typu krajach s? ich mieszka?cy, którzy swoj? serdeczno?ci?, szczero?ci? i otwarto?ci? zdaj? si? potwierdza? swoje bytowanie ponad wszelkimi podzia?ami politycznymi i religijnymi. Gor?co zach?cam do odwiedzenia Egiptu - kraju Chamitów.

Wiza

Wybieraj?c si? do Egiptu nale?y pami?ta? o wizie, któr? mo?na uzyska? w Ambasadzie Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie (ul. Rakowiecka 19, tel. 022/617 69 73). Za wiz? p?aci si? 150 PLN i czeka si? jeden dzie?. Osobi?cie polecam inny, mniej "biurokratyczny" sposób uzyskania wizy. Mniej k?opotliwe i ta?sze jest wykupienie wizy na lotnisku w Kairze. W tym celu po przylocie do Kairu w okienku wymiany walut nale?y kupi? znaczki op?aty skarbowej za 15 USD, które nast?pnie wkleja si? do paszportu. Nie trzeba wype?nia? ?adnych wniosków wizowych ani za??cza? zdj?cia, a wiz? "wbija" do paszportu urz?dnik celny. Zapewniam, ?e wbrew informacjom podawanym w ambasadzie w Warszawie, na lotnisku w Kairze nie ma ?adnych problemów z uzyskaniem wizy.

Piramida Cheopsa, Giza
Waluta

Egipskim ?rodkiem p?atniczym jest funt egipski (LE, ?E, LE), który dzieli si? na 100 piastrów (pt). Funty egipskie mo?na kupi? na lotnisku oraz w bankach (1LE - ok. 1,2 PLN). Do Egiptu najlepiej wzi?? ze sob? dolary ameryka?skie, marki niemieckie lub franki francuskie. Przy wymianie wype?nia si? druki wymiany walut, które nale?y zachowa?, aby przy wyje?dzie z Egiptu bez problemów wymieni? funty na walut? wymienialn?.

Przyjazd i wyjazd

W okresie letnim istnieje bezpo?rednie po??czenie (PLL LOT) Warszawa-Kair. Zim? najlepiej polecie? liniami rumu?skimi (TAROM) z przesiadk? w Bukareszcie. Cena biletu wynosi ok. 1700 PLN (British Airways - ok. 2400 PLN!), a obs?uga jest zdecydowanie bardziej mi?a ni? w Lufthansie lub British Airways.

Lotnisko w Kairze znajduje si? ok. 14 km od centrum, do którego mo?na si? dosta? minibusami (ok. 3 LE) lub taksówk? (ok. 15 LE). W przypadku taksówki cen? nale?y uzgodni? wcze?niej, po wej?ciu do samochodu, gdy? taksometry pe?ni? jedynie funkcj? ozdobn?. Wi?kszo?? taksówkarzy z okolic lotniska mówi do?? dobrze po angielsku.

W drodze powrotnej nale?y sprawdzi?, z którego terminalu odlatuje samolot (TAROM ma odloty z terminalu nr 1!), gdy? taksówkarz b?dzie z pewno?ci? usi?owa? dotrze? do terminalu mi?dzynarodowego (nr 2).

 1 2 3 4 5 6 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Rafy St. John`s na Morzu Czerwonym ?ladami Stasia i Nel Pó?wysep Synaj   Pozostałe...
Tego autora: Egipt Irlandia Z wizyt? w kraju Hanów   Pozostałe...

Opracowanie: Waldemar Dzwolak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-03-12