Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Podpatrywanie Bliskiego Wschodu
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Sklep, Iran
W niektórych bogatych dzielnicach du?ych miast toczy si? ?ycie bardziej zbli?one do europejskiego. W Tabriz w Iranie jest nowoczesna ulica nazywana Champs Elysees. Jest tu du?o eleganckich sklepów i kawiarni, a po ?rodku szeroki deptak. Wieczorami przechadzaj? si? t?dy grupki m?odych dziewcz?t i ch?opców, którzy przygl?daj? si? sobie nawzajem. Czasem przystaj? i zamieniaj? par? s?ów, szczególnie z cudzoziemcami. Spotkania sam na sam m?odych ludzi s? niedozwolone. Jedynie nocami mo?na zauwa?y? na ulicy pary trzymaj?ce si? za r?ce.

Zgodnie z islamskim prawem, m??czyzna mo?e mie? a? cztery ?ony, jednak tylko bardzo bogaci mog? sobie na to pozwoli?. Wszelkie zwi?zki pozama??e?skie s? zabronione, jednak nawet w Iranie okazuje si?, ?e prawo mo?na ró?nie interpretowa? w zale?no?ci od potrzeb spo?ecze?stwa. Istnieje tu instytucja zwana sigheh, czyli tymczasowe ma??e?stwo. M??czyzna i kobieta mog? by? w takim zwi?zku od kilku godzin do paru miesi?cy. Zwyczaj ten wprowadzono po wojnie iracko-ira?skiej, kiedy sporo kobiet straci?o swoich m??ów.

Fajczarnia
?ycie codzienne w Syrii

W Syrii mieszkam przez dwa dni u arabskiej rodziny w Homs. Znajomy Syryjczyk, który studiowa? w Polsce, zaprosi? mnie do siebie. Okaza?o si?, ?e mieszka w ogromnej, ?adnie utrzymanej, dwupi?trowej posiad?o?ci. Dom jest w?asno?ci? ojca i mieszkaj? tu jego synowie i córki wraz z dzie?mi. Ka?da rodzina ma wydzielon? swoj? cz???, przez co dom sprawia wra?enie ma?ego hotelu. Ojciec jest g?ow? ca?ej rodziny i decyduje o wa?nych sprawach domowych. Synowie pracuj?, a ich ?ony zajmuj? si? domem. Kobiety wychowuj? dzieci i gotuj?. Nie maj? wielu rozrywek, je?eli chc? si? spotka? i poplotkowa?, to tylko w gronie rodzinnym. Tu najwi?ksz? przyjació?k? kobiety jest jej w?asna matka.

Rodzina jest bardzo wa?n? instytucj?. Nazwisko i reputacja rodziny jest znana w ca?ym mie?cie. Trudno w to uwierzy?, ale przyje?d?aj?c do miasta cz?sto wystarczy poda? nazwisko znajomych, a taksówkarz zawiezie do w?a?ciwego domu. Kiedy obcy sobie ludzie przez przypadek zaczynaj? rozmow? na ulicy czy w sklepie, zawsze pytaj? si? o nazwisko, to wystarczy, aby skojarzy?, kto pochodzi z jakiego domu. Rodziny s? tu liczne i cz?sto mieszkaj? w jednej miejscowo?ci od wielu pokole?. Ka?da ma swoj? reputacj? w mie?cie. Matka, której syn jest kawalerem, szuka dla niego kandydatek na ?on?. Dziewczyna musi pochodzi? z rodziny o podobnym statusie. Matka wypytuje o opini? potencjalnej kandydatki w?ród znajomych, a nawet odwiedza rodziny s?siaduj?ce z jej domem, aby dowiedzie? si? o pannie jak najwi?cej. Nast?pnie dochodzi do spotkania rodziców i m?odych, nazywanego ogl?daniem. Kandydaci decyduj?, czy si? sobie podobaj? i czy chc? si? spotyka?. M?odzi mog? widywa? si? przed ?lubem, ale tylko w towarzystwie kogo? z rodziny. Rodzice uzgadniaj? mi?dzy sob? sprawy finansowe, czyli jaki posag wniesie dziewczyna (najcz??ciej s? to ubrania, po?ciele, naczynia) i ile pieni?dzy wniesie ch?opak (cz?sto w z?ocie). Przed ceremoni? odbywa si? tzw. m?ski ?lub, kiedy spisuje si? dok?adnie, kto ile "inwestuje". Jest to wa?ne w razie ewentualnego rozwodu. Same za?lubiny odbywaj? si? w domu w obecno?ci urz?dnika.

W przypadku pogrzebu nie kupuje si? trumny, a jedynie wypo?ycza z meczetu. Zw?oki s? dok?adnie myte, zawijane w prze?cierad?a i w trumnie przewo?one na cmentarz. W ziemi grzebie si? tylko owini?te cia?o. Mog? by? obecni przy tym jedynie m??czy?ni. Muzu?manie nie prze?ywaj? g??bokiej ?a?oby, poniewa? wierz?, i? ka?dy pobo?ny wyznawca trafia prosto do raju.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: ?ladami Stasia i Nel Z Teheranu do Afganistanu Gor?czka arabskiej nocy, czyli clubbing w Damaszku   Pozostałe...
Tej autorki: Nepal z bliska

Opracowanie: Monika Szrajda
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-12-18