Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Podpatrywanie Bliskiego Wschodu
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Ira?skie dzieci
Typowe dla mieszka?ców Bliskiego Wschodu jest podró?owanie ca?ymi rodzinami. Nawet zwyk?ym skuterem mo?e jecha? ma??e?stwo z dwójk? dzieci. W Iranie spotyka?am w autobusach wieloosobowe rodziny, od niemowl?t po staruszków. Kobiety zabieraj? na drog? spore zapasy jedzenia w plastikowych lodówkach, ogromne termosy, a nawet talerze. W dobrym zwyczaju jest cz?stowanie siedz?cych obok pasa?erów, co nas nigdy nie omin??o. Do autobusu zabiera si? na drog? ogromny blok lodu. Dzi?ki temu w czasie jazdy jest zawsze zimna woda do picia (w?tpliwej czysto?ci, ale nigdy si? nie zatru?am).

Zwyczaje

W Iranie obowi?zuje wiele ogranicze? i zasad, których nale?y przestrzega?. Istnieje specjalna tajna policja, która dba, aby stosowano si? do praw islamu. M??czy?nie nie wolno usi??? obok kobiety w autobusie czy samochodzie. Nie dotyczy to, oczywi?cie, ma??e?stw. Miejskie autobusy s? podzielone na przedni? cz??? przeznaczon? dla m??czyzn i cz??? z ty?u, dla kobiet. W niektórych jest nawet metalowa przegroda, dziel?ca pojazd na pó?. Alkohol i narkotyki s? surowo zabronione. Jednak czarny rynek funkcjonuje swoj? drog? i wszystko mo?na dosta? za odpowiednie pieni?dze. Ka?da dziewczynka po uko?czeniu 8 roku ?ycia musi zak?ada? chust? na g?ow?. Obecny prezydent zezwala, aby chusta by?a zsuni?ta do po?owy g?owy, co pozwala ods?oni? niewielk? cz??? w?osów. Dozwolone i popularne jest noszenie przez kobiety mocnego makija?u. Nawet kiedy spod czadoru widoczne s? jedynie oczy, s? one wyra?nie pomalowane.

Jako turystki musia?y?my obowi?zkowo nosi? chust? na g?owie, zakrywaj?c? w?osy. Pewnego wieczoru w hotelu na korytarzu nie za?o?y?am nic na g?ow?. Recepcjonista zobaczy? mnie z daleka. Zaraz przybieg? do naszego pokoju pod pretekstem wype?nienia jakiego? papieru. Oczywi?cie, chcia? jedynie zobaczy? z bliska, jak wygl?damy z ods?oni?tymi w?osami.

Nowoczesna i tradycyjna Iranka
Sposób ubierania si? arabskiej kobiety zale?y w du?ym stopniu od tradycji rodzinnych. Je?eli matka nosi czador, to jej córka te? najprawdopodobniej b?dzie go nosi?a. Niektóre kobiety chodz? nawet w burkach (zas?oni?ta twarz z siatk? na wysoko?ci oczu). (...) Czador co chwila trzeba poprawia?, sprawdza?, czy wszystko jest zakryte i, oczywi?cie, uwa?a?, aby si? o niego nie potkn??. Niektóre kobiety przytrzymuj? materia? z?bami, aby zas?ania? usta. Do tego jeszcze dziecko na r?ku i torba na ramieniu sprawia, ?e noszenie takiego stroju wymaga sporo zachodu.

Jednak jest wiele kobiet, które ubieraj? si? do?? odwa?nie jak na tutejsze obyczaje. Nosz? tuniki zakrywaj?ce uda, a pod spodem obcis?e d?insy i, oczywi?cie, buty na obcasie. Coraz wi?cej kobiet studiuje, zostaj? nauczycielkami, lekarzami, a nawet uprawiaj? sporty ekstremalne. Spotykam kawiarnie internetowe obs?ugiwane wy??cznie przez kobiety. Wi?kszo?? z nich jest bardzo religijna, a Koran to dla nich podr?cznik ?ycia. W Iranie niedopuszczalne jest s?uchanie wspó?czesnej europejskiej muzyki czy ogl?danie telewizji satelitarnej. Kobietom w ogóle nie wolno ?piewa? w telewizji czy nagrywa? p?yt.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: ?ladami Stasia i Nel Z Teheranu do Afganistanu Gor?czka arabskiej nocy, czyli clubbing w Damaszku   Pozostałe...
Tej autorki: Nepal z bliska

Opracowanie: Monika Szrajda
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-12-18