Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Brzydka Afryka
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Centrum Bangui
Jest przynajmniej kilka sposobów opowiadania o podró?ach. Pierwszy to w miar? dok?adny dziennik z podró?y, popularny od czasów, gdy zacz??o si? podró?owa?, czyli chyba od zawsze. Inny to opis tego, co si? w podró?y widzia?o, przy czym czytelnik na podstawie swojej wiedzy i innych relacji mo?e wyrobi? sobie zdanie o odleg?ych miejscach. Jeszcze inny w ko?cu to próba rekonstrukcji miejsca. Podró? w takim przypadku nie jest ju? turystyk?, lecz raczej poznaniem etnografów, biologów czy geografów.

Ten opis wyprawy do Republiki ?rodkowoafryka?skiej nale?y do drugiego rodzaju - to opowie?? o wra?eniach osobistych, by? mo?e zupe?nie przypadkowych i wcale nie charakterystycznych, ale chyba niemniej fascynuj?cych.

Mi?o??...?

?atwo si? zakocha? w pi?knej kobiecie. ?atwo jest zakocha? si? w Norwegii czy Nowej Zelandii; ?atwo w Indiach i w Maroku. ?atwo. Ale zakocha? si? w ?rodkowej Afryce nie jest ?atwo. (...) Afryka ?rodkowa to jest taka stara brzydka baba, której lubi? nie ma powodu i mo?na j? tylko kocha? albo od niej odej??; lubi? jej nie ma za co.

Nigdy wcze?niej nie by?em w dzikim kraju. W Europie dzicz zaczyna si? za drzewami zas?aniaj?cymi parking. W ?rodkowej Afryce dzicz jest wsz?dzie. Poczucie dziczy jest pot?gowane przez to, ?e wszystko co odmienne, traktujemy jak dzikie. (...)

Bazarek w Bangui
Przyjazd

Do Bangui przylecieli?my z Pary?a eleganckim airbusem Air France w niedziel? rano. Samolot jest wi?kszy ni? dworzec lotniczy Mpoko w Bangui. Jest taki dostojny, ?e wydaje si?, ?e to lotnisko powinno si? ruszy?, ?e nie wypada, aby samolot mia? si? fatygowa?.

Samolot z Pary?a zatrzymuje si? po drodze w Njamenie. Dla Czadu i Republiki ?rodkowoafryka?skiej to jest jedyna bezpo?rednia ??czno?? z ca?ym pozaafryka?skim ?wiatem. Dla obu tych krajów Pary? to ju? ca?y pozaafryka?ski ?wiat. Mo?na jeszcze wyjecha? z Bangui do Abidjanu czy do Chartumu; mo?na wynaj?? samolot i polecie? gdziekolwiek. Mo?na dojecha? l?dem z Czadu czy z Kamerunu, ale do Czadu i Kamerunu te? trzeba jako? dojecha?. (...) Gdy pó?niej wysy?a?em pocztówki okaza?o si?, ?e lotnisko ?yje tylko w te dwa dni w tygodniu, gdy lata samolot. (...)

Od razu na lotnisku straci?em paszport, jaki? urz?dnik mi go zabra?. Inny sprawdzi? ksi??eczk? szczepie?. Ju? si? po?egna?em z paszportem, ale w cudowny sposób si? jednak znalaz?. Baga?e te? zjawi?y si? bez problemu mimo strasznego ba?aganu. Ch?tnych do noszenia baga?u mnóstwo.

Po drodze z lotniska mijali?my chatki ulepione z gliny. Od razu pomy?la?em, ?e to jakie? szachrajstwo, ?e na g?ównej drodze od lotniska do centrum miasta nie mog? w naturalny sposób sta? takie domy, ?e to tylko tak dla turystów. Ale tam nie ma turystów. Wcale. I te domy ulepione z laterytowych cegie?, z dachem zerwanym z pobliskiej palmy - to zdecydowanie dominuj?ca architektura w kraju.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Tekst: Micha? Koz?owski
Zdj?cia: Andrzej Wojciechowski, Krzysztof Niczyporuk, Micha? Koz?owski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-03-02