Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Fraser Island - urok piaszczystej wyspy
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Fraser Island to najwi?ksza, piaszczysta wyspa ?wiata. Znajduje si? na Morzu Koralowym przy wybrze?ach Australii, jakie? 320 km od Brisbane, tam gdzie zaczyna si? tworzy? Wielka Rafa Koralowa. Mi?dzy wysp? a sta?ym l?dem jest zatoka, do której w okresie od sierpnia do pa?dziernika przyp?ywaj? wieloryby.

Odpoczywaj? one tu ze swoim potomstwem przed dalsz? w?drówk? w stron? Antarktydy. Du?? atrakcj? s? organizowane w tym czasie wycieczki statkami, dzi?ki którym mo?na podp?yn?? i z bliska przyjrze? si? tym ogromnym ssakom.

Rzut oka na map?
Wyspa jest d?uga na 123 km, a szeroko?? jej wynosi od 10 do 35 km. Badania archeologiczne stwierdzi?y osadnictwo Aborygenów na wyspie ju? 5000 lat temu. Zostali oni jednak wyniszczeni przez choroby przyniesione przez bia?ych lub przeniesieni przez misje chrze?cija?skie na sta?y l?d. Przez wiele lat wyspa by?a zapomniana, do czasu, gdy du?o ludzi przyby?o na ni?, gdy zacz?to odkrywa? z?oto w Australii. Nie by?o jednak na niej zbyt wiele minera?ów i znowu opustosza?a. W latach sze??dziesi?tych XX wieku zacz?to wyr?b drzewa. Na szcz??cie sko?czono go po kilku latach, co na dobre wysz?o przyrodzie wyspy. W?a?nie przez wzgl?d na przyrod?, w 1971 roku utworzono tu park narodowy. Dosy? wcze?nie wyspa zosta?a odkryta dla turystyki i w latach trzydziestych przyje?d?a?y ju? na ni? zorganizowane wycieczki.

Ze wzgl?du na niepowtarzalny krajobraz i bogaty przyrodniczo obszar Fraser Island zosta?a wpisana w 1992 roku na List? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Na wyspie nie ma asfaltowych dróg, a komunikacja odbywa si? po wyje?d?onych w piachu traktach. Wpuszczane s? tu tylko samochody z nap?dem na cztery ko?a, których wjazd trzeba rezerwowa? z pewnym wyprzedzeniem, poniewa? liczba wje?d?aj?cych osób te? jest kontrolowana.

Wyspa na horyzoncie!
Razem ze znajomymi, którzy maj? samochód 4 WD, postanawiamy sp?dzi? na wyspie ferie wielkanocne. ?adujemy ca?e wyposa?enie pod sufit samochodu, bo musimy wzi?? ze sob? wszystko, co potrzebne jest do ?ycia na kempingu przez kilka dni. Nast?pnego dnia wstajemy o 4 rano, ?yk gor?cej herbaty, obmycie twarzy, ostatnie pakunki l?duj? na samochód i... w drog?!

Mamy przed sob? ponad 300 kilometrów, ?eby dojecha? do Hervey Bay, sk?d wyrusza nasz prom. Mimo wczesnej pory, ruch na drodze jest du?y i wida?, ?e wszyscy spiesz? na ?wi?teczny wypoczynek. Bez przeszkód docieramy na miejsce i wje?d?amy na prom, gdzie ?aduj? samochody na ?cisk.

Za przep?yni?cie promem w obydwie strony p?aci si? $A 60 za samochód z kierowc?, a ka?dy nast?pny pasa?er p?aci dodatkowo $A 5. Podró? trwa oko?o 30 minut. Dooko?a rozci?ga si? spokojny ocean i wida? wokó? ma?ych wysepek drzewa mangrowe, które ?yj? w morskiej wodzie. Po zjechaniu z promu wje?d?amy na piaszczyst? drog?, która jednak jest tak wyje?d?ona, ?e u?ycie nap?du na cztery ko?a w?a?ciwie nie jest potrzebne. Na bocznych drogach ju? tak dobrze nie jest.

Docieramy do naszego kempingu w ?rodku wyspy. Jest ?adnie po?o?ony na polanie sosnowego lasu, a i rozbitych namiotów nie ma zbyt du?o. Obok p?ynie Wanggoolba Creek.

 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Australia Melbourne i okolice Jesie? w Granitowej Krainie   Pozostałe...
Tych autorów: Wietnam - podró? do lat m?odo?ci Moje Indie Lourdes - wizyta w mie?cie pielgrzymów   Pozostałe...

Tekst: Waldemar Rakoczy
Zdj?cia: Waldemar Rakoczy, Richard Stawiarski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-08-19