Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Polska egzotyczna, czyli rowerem wzd?u? wschodniej granicy Polski
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Przydro?na kapliczka
"Taki ju? bowiem jest mój na?óg, ?e zamiast szuka? dziwów ?wiata po udeptanych szlakach, brodzi?em ca?e ?ycie tylko przez piaski, bagna i manowce omijane przez wszystkich, wpatruj?c si? w dno tych rzek modrych, w ??ki i gaje, w ludzi, którzy nale?? jeszcze do otaczaj?cej ich natury, w ich chaty i stare cmentarzyska..." Zygmunt Gloger

Powy?szy cytat jest mottem wspania?ego przewodnika "Polska egzotyczna" autorstwa Grzegorza R?kowskiego i zarazem najw?a?ciwszym wst?pem do opisu mojej wyprawy. To w?a?nie po przeczytaniu tej ksi??ki "zachorowa?em na wschód" i zapragn??em na w?asne oczy zobaczy? tamtych ludzi i te wszystkie "chaty i stare cmentarzyska". Ksi??ka opisuje wprawdzie tras? piesz?, ale ja postanowi?em przejecha? j? rowerem, modyfikuj?c tras? w zale?no?ci od potrzeb. Poni?sza relacja nie mówi o wszystkich miejscach, które odwiedzi?em, nie zawiera te? dok?adnych przewodnikowych opisów. Wybra?em tylko te, które spodoba?y mi si? najbardziej lub w inny sposób pozosta?y w mojej pami?ci.

Po przygotowaniu roweru i potrzebnego sprz?tu wyruszy?em z Jeleniej Góry, gdzie mieszkam, do Suwa?k. Nie rowerem jednak, a poci?giem, z przesiadk? w Warszawie. Po ca?onocnej je?dzie wyruszy?em z Suwa?k na pó?noc, w kierunku Suwalskiego Parku Krajobrazowego. By?em tu pierwszy raz w ?yciu i troch? zaskoczy?o mnie, ?e okolica by?a mocno pofa?dowana, a na przyk?ad na Cisow? Gór?, najwy?szy szczyt Suwalszczyzny, rowerem nie sposób wjecha?. Okolica zreszt? jest przepi?kna, z licznymi jeziorami i trawiastymi pagórami.

Wodzi?ki staroobrz?dowców
Tu po raz pierwszy spotka?em si? ze wspomnian? "egzotyk?" naszego wschodniego pogranicza. W miejscowo?ci Wodzi?ki mieszkaj? bowiem od ko?ca XVIII w. tzw. staroobrz?dowcy, nieco tajemniczy wyznawcy jednego z od?amów prawos?awia. Mia?em okazj? zobaczy? m.in. starszego m??czyzn? z d?ug? patriarchaln? brod? (to jeden z piel?gnowanych od lat zwyczajów). Staroobrz?dowcy zachowali te? swój unikatowy pograniczny j?zyk. We wsi stoi najstarsza w Polsce drewniana molenna, czyli ?wi?tynia staroobrz?dowców.

Pu?sk - stolica Ma?ej Litwy
Jeszcze ciekawsze by?o spotkanie z kolejn?, tym razem o wiele wi?ksz? grup? etniczn?. Pó?nocno-wschodni skrawek Suwalszczyzny zamieszkuje bowiem od wieków rdzenna ludno?? litewska. Wje?d?aj?c do Pu?ska, zwanego stolic? owej Ma?ej Litwy, wiedzia?em o tym, ale gdy zobaczy?em i us?ysza?em wszystko sam, by?em w lekkim szoku. Zewsz?d s?ysza?em j?zyk litewski, a na sklepach i s?upach og?oszeniowych widzia?em litewskie napisy. Nic dziwnego, skoro na przyk?ad oko?o trzy czwarte miejscowych parafian to Litwini, a w mie?cie istnieje jedyne w Polsce liceum z litewskim j?zykiem nauczania. Oczywi?cie wszyscy mówi? te? po polsku, chocia?, tak jak wzd?u? ca?ego wschodniego pogranicza, z owym s?ynnym kresowym akcentem. W Pu?sku wybra?em si? te? na cmentarz z pi?knymi, rze?bionymi w drewnie litewskimi nagrobkami-kapliczkami oraz do ma?ego skansenu na obrze?ach miasta.

 1 2 3 4 5 6 7 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Pi?kne polskie jeziora - Mazury Kraków dla cudzoziemców Bia?owie?a   Pozostałe...
Tego autora: Ukraina - Rumunia Vashisht - wioska niedaleko Manali Ladakh   Pozostałe...

Opracowanie: Arek Kubala
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-08-20