Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Praga w obiektywie
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tym, ?e Praga jest miastem pi?knym i niezwyk?ym, nie trzeba chyba przekonywa? nikogo, kto cho? raz j? odwiedzi?. Praga jest te? miastem wyj?tkowo fotogenicznym. I na tym w?a?nie polega trudno?? dla kogo?, kto jak ja - wybra? si? tam, aby robi? zdj?cia.

Pierwszego dnia pobytu z pewnym przera?eniem stwierdzi?am, ?e nie jestem pierwsz? osob?, która wpad?a na podobny pomys?. Wystarczy?o przej?? si? po Mo?cie Karola, aby zauwa?y?, ?e co najmniej po?ow? asortymentu licznych stoisk z pami?tkami stanowi? nastrojowe portrety Pragi. W?ród pocztówek, w przewodnikach i albumach mo?na znale?? zdj?cia Pragi z ka?dej perspektywy, o ka?dej porze dnia i roku, ka?de na swój sposób oddaj?ce ró?norodno?? i klimat tego miasta. Autorzy tych zdj??, profesjonalni fotograficy, nie tylko znaj? wszystkie techniczne sztuczki, które ja, amatorka-pasjonatka, dopiero poznaj?. Przede wszystkim znaj? samo miasto, czuj? jego rytm. Wiedz?, gdzie i kiedy trzeba by?, aby ujrze? dane miejsce w pe?nej krasie. I, co nie bez znaczenia, mog? wej?? wsz?dzie tam, gdzie zwyk?ym turystom pozostaje zadzieranie g?owy do góry. Dlatego w pierwszej chwili przestraszy?am si?, ?e ja i mój aparat niewiele mo?emy zdzia?a?.

Jednak po tygodniu w?óczenia si? w upale i w deszczu, zwiedzania wszystkiego, co si? da, wstawania o pi?tej rano w celu "?apania ?wiat?a" (dzi?kuj? Agacie i Eli, towarzyszkom podró?y, za dzielno?? i cierpliwo??!), mia?am ju? w g?owie swój w?asny obraz miasta. Niezwyk?o?? Pragi polega mi?dzy innymi na tym, ?e przy ca?ej swej popularno?ci mo?e wywrze? na ka?dym bardzo osobiste wra?enie. Przetestowa?y?my to na sobie - przew?drowa?y?my razem Prag? wzd?u? i wszerz, zagl?daj?c cz?sto w mniej znane turystom k?ty, jednak ka?da z nas wróci?a z w?asnymi wra?eniami i, cho? wszystkie musimy koniecznie do Pragi powróci?, to ka?da z innego powodu.

Dla mnie Praga to przede wszystkim miasto pe?ne harmonii, które przy ca?ym bogactwie stylów architektonicznych nie przyt?acza. Wszystko jedno, czy patrzy si? na Prag? z którego? ze wzgórz, czy z jednej z wie? widokowych, czy z ma?ej, w?skiej uliczki - ka?de miejsce wydaje si? stworzone specjalnie po to, aby z niego w?a?nie patrze? na Prag?. Wszystko do siebie pasuje i wszystko jest na swoim miejscu - a przecie? miasto rozrasta?o si? przez wieki! Jak?e niezwyk?ej sztuki potrafili dokona? dawni architekci, którzy projektuj?c budynki, same w sobie b?d?ce pere?kami stylu swojej epoki, nie tylko nie burzyli istniej?cej harmonii, ale wprowadzali do niej nowe, z dzisiejszej perspektywy niezb?dne, elementy.

Na t? niezwyk?? harmoni? Pragi sk?ada si? tak?e to, co urzek?o mnie najbardziej - detale architektoniczne, okucia, stare drzwi, klamki i ko?atki, malutkie arcydzie?a, równie pi?kne jak wielkie budynki, których stanowi? integraln? cz???. Mia?am wra?enie, ?e Praga ma swój makro i mikrokosmos, oba równie godne uwagi i sk?adaj?ce si? na wspania?? ca?o??.

Do tego jeszcze ?wiat?o i "szale?stwa," które wyprawia na murach i przedmiotach, daj?c ró?ne efekty w zale?no?ci od pogody i pory dnia.

Robi?c zdj?cia w Pradze, stara?am si? uchwyci? kszta?ty, kolory i faktury, zwraca? uwag? na to, co cz?sto umyka uwadze. Mam nadziej?, ?e uda?o mi si? stworzy? mój w?asny, osobisty portret miasta.

Most Karola sk?pany w porannym ?wietle i do tego zupe?nie pusty - jeden z najpi?kniejszych

Most Karola sk?pany w porannym ?wietle i do tego zupe?nie pusty - jeden z najpi?kniejszych "klasycznych" widoków w Pradze - pod warunkiem, ?e wcze?nie si? wstanie.

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: S?owacja i Czechy 15 dni w?ócz?gi... Skalne Miasta w Czechach   Pozostałe...
Tej autorki: Listopadowa Wenecja 15 dni w?ócz?gi...

Tekst i zdj?cia: Anna Gawry?

Autorka zaprasza na stronę: http://photoanouk.w.interia.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa zdjęcia.
Wszystkie zdjęcia i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-08-04