Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
S?owacja i Czechy
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

S?owacki Raj

Do Hrabusic le??cych na skraju tego parku jest oko?o 30 km z ?omnicy. S?owacki Raj to obszar niewysokich gór (900-1100 m), poprzecinanych przez liczne w?wozy (rokliny, tiesnavy), g??bokie, o stromych ?cianach. Szlaki (przewa?nie jednokierunkowe - w gór?, powrót inn? tras?) prowadz? dnem dolin, wzd?u? strumieni, wodospadów, przez ró?nego rodzaju k?adki i drabinki. Szlak wzd?u? Hornadu w przewa?aj?cej cz??ci jest wisz?cy, idzie si? po specjalnych k?adkach, kilkana?cie metrów nad poziomem rzeki.

Pocz?tek szlaku jest przewa?nie w miejscu, gdzie mo?na zaparkowa? samochód (ale nie s? to parkingi). Mo?na przyjecha? tu na jeden dzie? z ?omnicy, ale mo?e lepiej zatrzyma? si? w Hrabusicach lub na kempingu Podlesok. Tu jest w?ze? szlaków i wiele mo?liwo?ci w?drówek.

Veltice - pa?ac
Czechy, czyli Lednice

Przejazd Tatrza?ska ?omnica - Lednice trwa? ca?y dzie?. Ale jak rozbili?my namiot na kempingu (2 km od Lednic, w kierunku na Breclav), nie chcia?o si? st?d rusza?. Lednice to niedu?e miasteczko, tu? przy granicy z Austri?, ze 40 km od Brna. Kiedy? (do 1945 roku) wraz z ca?? okolic? nale?a?y do rodu Lichtensteinów. Dzi? razem z Velticami i licznymi pa?acami i pa?acykami stanowi? dziedzictwo kulturowe Czech i nale?? do pami?tek UNESCO.

Teren pa?acowo-parkowy zajmuje kilkadziesi?t hektarów. Zacz?tki pa?acu si?gaj? XIII wieku, ale zasadniczy projekt pochodzi z XVI wieku i by? potem zmieniany. Dzi? najwi?cej zosta?o baroku z du?? domieszk? romantyzmu (oran?eria z po?owy XIX wieku). Olbrzymi pa?ac jest tylko cz??ciowo udost?pniony dla zwiedzaj?cych na dwóch godzinnych trasach i dodatkowo oran?eria. Rozleg?y park w stylu wersalskim jest zadbany. Na terenie parku jest mnóstwo kana?ów, którymi mo?na pop?ywa? na specjalnych ?odziach, jest minaret (ksi???ce fanaberie), sztuczne ruiny i bogactwo ro?lin, drzew i krzewów. Jest nawet winiarnia, gdzie mo?na kupi? tutejsze markowe produkty. W parku urz?duj? sokolnicy, daj?c godzinne pokazy dla turystow.

Kilka kilometrów st?d jest miejscowo?? Veltice, nale??ca do tego samego kompleksu zabytkowego - z ogromnym pa?acem i rozleg?ym parkiem. Cz??? pa?acu jest zamieniona w hotel. Centrum miasteczka jest równie? zabytkiem wraz z ratuszem i ko?cio?em ufundowanym przez ksi???t.

Slavkov - cz??? parkowa pa?acu
Mi?dzy Lednicami i Velticami rozci?gaj? si? tereny ni to jezior ni to du?ych stawów, otoczone ni to parkiem, ni lasem, z ro?linami i drzewami spotykanymi w ogrodach botanicznych - stare, kilkusetletnie okazy zasadzone jeszcze w czasach Lichtensteinów, ale dosadza si? równie? teraz. Nad jeziorem tu pa?acyk my?liwski, tam ?wi?tynia dumania i ró?ne inne - pewnie na ka?dy dzie? tygodnia. Nasz kemping nazywa? si? Apollo - od ?wi?tyni w pobli?u.

Slavkov

Wracaj?c do Polski wst?pili?my do Slavkowa pod Brnem. Jest to przecie? dawne Austerlitz - miejsce wielkiej bitwy trzech cesarzy (1805), gdzie Napoleon rozgromi? rosyjsko-austriackie wojska cara Aleksandra I i cesarza Franciszka II. Ju? teraz miasteczko przygotowuje si? do uroczysto?ci rocznicowych w roku 2005, ka?da okazja do promocji jest dobra. Najwa?niejszym zabytkiem jest barokowy pa?ac z pocz?tków XVIII wieku z rozleg?ym parkiem, w którym jest mnóstwo rze?b w stylu antycznym. W pa?acu jest równie? muzeum z pami?tkami po Napoleonie.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek Europa z biletem Interail Praga w obiektywie   Pozostałe...
Tego autora: Z pr?dem U?y Hiszpania Norwegia i troch? Szwecji   Pozostałe...

Opracowanie: Henryk Kupiec
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-02-06