Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
15 dni w?ócz?gi...
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Dlatego tak szybko jak si? da schodzimy ze Szczeli?ca i pod??amy w kierunku Radkowskich Ska?. Tam odkrywamy Baszty - miejsce magiczne. Rozsiane tu i ówdzie ska?ki rzeczywi?cie przypominaj? ruiny starego zamczyska. Ze skalnego urwiska rozpo?ciera si? przepi?kny widok na Szczeliniec i na Radków. Widoczno?? mamy ?wietn?, bo w?a?nie pokaza?o si? s?o?ce (po dwóch dniach nieobecno?ci witane przez nas bardzo entuzjastycznie). Szczególn? mi?o?niczk? ska? okazuje si? Ola, która skacze nad przepa?ciami jak kozica. Ja tymczasem, b?d?c istot? o bardzo s?abych nerwach, siadam sobie w bezpiecznej odleg?o?ci dwudziestu metrów od kraw?dzi i poj?kuj? nerwowo, gdy kto? troch? si? wychyli. S?o?ce zachodzi i zaczyna si? ?ciemnia?, schodzimy wi?c do Drogi Stu Zakr?tów i autostopem wracamy do Kar?owa.

Dzie? 9

Dzi? zwiedzamy sanktuarium w Wambierzycach, a potem w?drujemy ?liczn? ??k? w kierunku Skalnych Grzybów. Chocia? bardziej znane, robi? one na nas ciut mniejsze wra?enie ni? Radkowskie Ska?y. Mo?e dlatego, ?e nie ogl?damy ich w tak pi?knym ?wietle. Dostrzegamy jednak nieco "grzybopodobnych" ska?.


Dzie?10

Rano przenosimy si? z Kar?owa do schroniska w Pasterce, a st?d idziemy na B??dne Ska?y. S?ynny labirynt skalny rzeczywi?cie jest niezwyk?y - niektóre szczeliny mi?dzy skalnymi ?cianami s? tak w?skie, ?e trzeba przesuwa? si? bokiem. Widzimy, niestety, niewiele, bo jest bardzo mgli?cie i d?d?ysto.

Dzie? 11

Spacerkiem przekraczamy granic? czesk? na przej?ciu w Ostrej Górze i przez ?liczn? wiosk? Machovska Lhota dochodzimy do Machova. Lokalne autobusy je?d?? do?? rzadko, co odkrywamy po dwóch godzinach oczekiwania. Doje?d?amy do stacji kolejowej Police nad Metují. St?d poci?giem docieramy do stacji Teplice Skály. Bez trudu znajdujemy ?adny, tani pokoik w ma?ym pensjonacie opodal stacji, tu? ko?o wej?cia do rezerwatu. Odkrywamy, ?e ceny w Czechach s? ca?kiem przyst?pne, a tak?e, ?e polscy tury?ci s? nieco rozpieszczeni. Okazuje si?, bowiem, ?e sklepy w Teplicach zamykane s? najpó?niej o osiemnastej - potem ?ycie prawie zamiera i spotykamy jedynie Polaków, którzy, jak my, szukaj? sklepu spo?ywczego.

Dzie? 12

Ruszamy w Teplickie Ska?y. Niedaleko wej?cia do rezerwatu znajduje si? miejsce zwane Ozv?na (Echo). Dwóm ma?ym ch?opcom rzeczywi?cie udaje si? wywo?a? pi?kne echo, jednak nasze nie?mia?e okrzyki daj? mizerny rezultat. Nieco dalej sie? schodów i drabin wiedzie nas na punkt widokowy zwany Zamkiem. Podobno kiedy? sta? tam prawdziwy zamek, cho? - bior?c pod uwag? skalisto?? i stromo?? stoku - trudno w to uwierzy?. Jeszcze w drodze do Skalnego Miasta mijamy niezwyk?e formy skalne - mro??cy krew w ?y?ach Topór Rze?nicki, Skarbnika skulonego w swojej jamce oraz G?ow? Konia z pi?knymi chrapami i prawdziw? traw? rosn?c? mi?dzy kamiennymi wargami. Wielk? pomoc? dla wyobra?ni s? strza?ki z nazwami w trzech j?zykach, wskazuj?ce na odpowiednie ska?y.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek Pi?kne polskie jeziora - Mazury Europa z biletem Interail   Pozostałe...
Tej autorki: Listopadowa Wenecja Praga w obiektywie

Opracowanie: Anna Gawry?

Autorka zaprasza na stronę: http://photoanouk.w.interia.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-09-12