Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Jesie? w Granitowej Krainie
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Girraween - Granite Arch
Poza tym jest to jedyne miejsce w stanie Queensland, gdzie mo?na zobaczy? ?nieg. ?nieg jest znany w Australii, ale jego opady wyst?puj? w rejonie Snowy Mountains (Góry ?nie?ne), blisko 1500 kilometrów od Brisbane. W Górach ?nie?nych znajduje si? najwy?szy szczyt Australii, Góra Ko?ciuszki. Jak g?osz? reklamy na jego stokach, trasy narciarskie s? tu lepsze ni? w s?yn?cej z doskona?ych warunków Szwajcarii.

W okolicach Stanthorpe w czasie zimy temperatury znacznie si? obni?aj? i czasami w nocy spadaj? poni?ej zera. Wtedy bardzo rzadko, ale bywa, ?e spada ?nieg. Mieszkaniec Brisbane musi si? jednak spieszy?, ?eby go zobaczy?, bo pó?nym rankiem, gdy s?o?ce zacznie mocniej przygrzewa?, ?nieg szybko si? topi. Mieszka?cy s? jednak bardzo dumni z tego ?niegu i mo?na nawet kupi? tu pocztówki pokazuj?ce domy z wisz?cymi soplami lodowymi. Tak jednak zdarza si? raz na kilka lat i wtedy pisz? nawet o tym w gazetach. Nie ma co marzy? jednak o ?niegu w naszej sytuacji, bo przyje?d?amy tu w kwietniu, w ?rodku australijskiej jesieni.

W okolicach Stanthorpe znajduj? si? cztery parki narodowe: Girraween National Park, Boonoo-Boonoo National Park, Bald Rock National Park i Basket Swamp National Park. Ka?dy z nich ma wiele niepowtarzalnych atrakcji, ale wsz?dzie wyst?puj? ogromne ska?y i porozrzucane jakby r?kami wielkoludów olbrzymie g?azy granitowe. Jedziemy jeszcze troch? za Stanthrope i skr?camy do Girraween National Park. Na miejscu, w informacji turystycznej mo?na otrzyma? mapki terenu parków narodowych z zaznaczonymi na nich szlakami w?drówek. Tylko Girraween National Park znajduje si? w stanie Queensland, pozosta?e parki to ju? s?siedni stan - Nowa Po?udniowa Walia.

Rozbijamy namioty na kempingu, troch? skromnym, ale da si? wytrzyma?. S? tu ubikacje, prysznice z ciep?? wod? i wyznaczone miejsca do palenia ognisk. Za to mamy pi?kny widok na ogromn? ska?? zwan? Piramid?, a obok kempingu jest ??ka, na któr? wczesnym rankiem i pó?nym wieczorem przychodz? kangury na ?wie?? trawk?. Op?ata za kemping nie jest te? zbyt wysoka i wynosi 5 AUD za noc od osoby. Dzieci i studenci maj? zni?k?.

Po rozbiciu namiotów i wypakowaniu sprz?tu idziemy na ma?y spacer, ?eby pozna? najbli?sz? okolic?. S?o?ce zachodzi znacznie wcze?niej, bo to jesie? i dni s? troch? krótsze. Wraz z zaj?ciem s?o?ca zaczyna pojawia? si? ch?ód i bardzo szybko przekonujemy si?, na czym polega tajemnica tutejszego mikroklimatu. Noc przesypiamy w cieple, ale to tylko dzi?ki dobrym ?piworom i temu, ?e w namiotach panuje du?e zag?szczenie.

Bald Rock
Rano rozgrzewamy si? kubkiem gor?cej herbaty i po ?niadaniu ruszamy na szlak. Bardzo intryguje nas Piramida i zmierzamy w?a?nie do niej. Po drodze mijamy Granite Arch, fantastycznie u?o?one ska?y granitowe, które tworz? wspania??, skalist? bram?. Wej?cie na Piramid? nie jest zbyt trudne. Granit, po którym st?pamy, jest dosy? chropowaty, wi?c buty nie ?lizgaj? si?. Jednak osoby, które troch? boj? si? wysoko?ci, mog? mie? z wej?ciem k?opoty. Wchodz?c na szczyt miejscami mo?na przytrzyma? si? ska?y lub ogromnych g?azów, których kilka le?y na zboczach. Na samym szczycie nieco wieje, ale za to rozci?ga si? wspania?y widok na ca?y park narodowy. Gdzie tylko spojrze? - ska?y, ska?y, ska?y...

Po drugiej stronie, przy naszym kempingu, znajduj? si? nast?pne szlaki. G?ówny wiedzie do Mt. Norman, ogromnego zbiorowiska ska?, które le?? na wysoko?ci 1267 m n.p.m. Aby jednak tam wej??, potrzebny jest do tego odpowiedni sprz?t i troch? poj?cia o wspinaniu si?. Na szcz??cie po drodze te? nie brakuje skalnych atrakcji. Natura u?o?y?a ska?y w ró?ne kszta?ty i nie trzeba wielkiej wyobra?ni, ?eby je zidentyfikowa?. Mijamy po drodze ?ó?wia, Sfinksa, a tak?e zdobywamy - bez or??a - du?? ska?? o nazwie Zamek. Zm?czeni ca?odzienn? w?drówk? wracamy do namiotów.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Australia Melbourne i okolice Przez Australi? do Góry Ko?ciuszki   Pozostałe...
Tych autorów: Wietnam - podró? do lat m?odo?ci Moje Indie Lourdes - wizyta w mie?cie pielgrzymów   Pozostałe...

Tekst: Waldemar Rakoczy
Zdj?cia: Jakub Piotrowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-10-07