Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Szkice z Bornholmu
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Kud?aci i skrzydlaci mieszka?cy Bornholmu

"Kiedy Pó?wysep Skandynawski by? ju? gotowy, Panu Bogu zosta?a jeszcze gar?? najlepszych rzeczy, jakie mo?na znale?? na dalekiej pó?nocy.
Wrzuci? to wszystko do Ba?tyku - i tak powsta?a wyspa Bornholm."

Norregade
Tyle dobra, ile zdo?a?a natura zgromadzi? na tym ma?ym skrawku l?du zakrawa na niesprawiedliwo??; dlaczego inne obszary ziemi nie wygl?daj? tak pi?knie jak Bornholm? Nawet klimat, który tam panuje, zdaje si? nie zauwa?a? obecno?ci s?onych morskich fal, jest ?agodny i przyjazny dla mieszka?ców. Nie wp?ywa nawet negatywnie na stan pi?knego, najwi?kszego na wyspie lasu Almindingen.

Mieszka?cy tej pi?knej wyspy traktuj? lasy jak najwi?kszy skarb, dbaj? o nie, ale bez u?ycia ?rodków chemicznych, co jednak sprzyja rozwojowi szkodników. Du?ym zagro?eniem s? kleszcze, które u cz?owieka mog? wywo?a? chorob? zwan? borelioz?, sporo bornholmczyków do?wiadczy?o tego i dzi? boryka si? ze skutkami tej choroby. Ingerencja cz?owieka w przyrod? nieraz jest potrzebna, jej brak spowodowa?, ?e na Bornholmie wygin??y ca?kowicie lisy. W zwi?zku z tym zachwiana zosta?a równowaga w przyrodzie i dzi? mieszka?cy wyspy borykaj? si? z nadmiarem ba?antów, zaj?cy i saren, które pustosz? uprawy. Dopiero w tym roku sprowadzono ze sta?ego l?du lisy, które maj? za zadanie zmniejszenie zbyt liczebnych populacji. Mimo ?e wi?kszo?? bornholmczyków jest my?liwymi, to cz?sto "na pomoc" przyje?d?aj? tu ich koledzy z Niemiec, którzy zachwycaj? si? nie tylko krajobrazami, ale przede wszystkim ilo?ci? zwierz?t.

Geologiczna historia tej wyspy wp?yn??a na sk?ad mineralny gleby, tak ?e ro?liny maj? fantastyczne warunki do rozwoju. Zim?, przed ch?odem, chroni? je zaciszne doliny, latem panuje tu ch?ód, który zapewnia ca?a sie? wodospadów i rzek przecinaj?cych wysp? we wszystkich kierunkach. Przyroda tworzy tu nies?ychane widowisko; mieszaj? si? artystyczne style sztuki: na po?udniu piaskowe kompozycje z mia?kiego piasku, w centrum wyspy rze?by z bukowych drzew, a na pó?nocy l?d ponacinany w?wozami, urwiskami i zraszany wod? z wodospadów. Nie wiem jak to wszystko mie?ci si? na 587 kilometrach kwadratowych.

Bornholmskie lasy s? wyj?tkowo obfite w grzyby, nie dlatego, ?e rosn? one tam szybko i w du?ych ilo?ciach, ale dlatego, ?e nikt ich tam nie zbiera. W du?skiej kuchni nie ma dla nich miejsca! Jesieni? na wysp? przyje?d?aj? na grzyby Polacy, ale grzybobrania przypominaj? tu raczej ?niwa, poniewa? w jednym miejscu mo?e rosn?? nawet trzydzie?ci prawdziwków. Przed wej?ciem do lasu wypada jednak zasi?gn?? informacji o jego w?a?cicielu, poniewa? lasy na wyspie s? w wi?kszo?ci prywatne. W?a?ciciele nie maj? nic przeciwko zbieraniu grzybów i na pewno pozwol?, ale grzeczno?? wymaga, ?eby zapyta?, czy mo?na wej?? na czyj? teren. Je?eli zawitacie kiedykolwiek na Bornholm, to zacznijcie od uszanowania tutejszych zwyczajów i uczciwo?ci mieszka?ców.

 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Bornholm na rowerze Skandynawia. Trzy zdj?cia, których nie uda?o si? zrobi? Przyjemny tydzie? w Danii   Pozostałe...

Tekst i zdj?cia: Katarzyna Lewa?ska-Tukaj

Autorka zaprasza na stronę: http://www.lasypolskie.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-09-19