Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Sankt Petersburg
duchowa i kulturalna stolica Rosji ma ju? 300 lat

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

W ka?dym programie zwiedzania miasta powinny znale?? si? równie? petersburskie stacje metra, projektowane przez najs?awniejszych radzieckich projektantów, które wed?ug Stalina mia?y sta? si? "pa?acami dla ludu".

Carskie pa?ace

?wiadectwem wprost bajkowego przepychu carskiego Petersburga s? wspania?e pa?ace, znajduj?ce si? zarówno w centrum miasta, jak i na przedmie?ciach, a jest ich wszystkich oko?o 300. W centrum miasta koniecznie nale?y zwiedzi? Pa?ac Zimowy, stanowi?cy obecnie cz??? Ermita?u. Przepi?kne s? zw?aszcza letnie rezydencje carskie, jak pa?ac Katarzyny w Carskim Siole czy po?o?ony tu? nad Zatok? Fi?sk? Peterhof.

Z wszystkich pa?aców carskich niew?tpliwie najpi?kniej po?o?ona jest siedziba cara Piotra I. Budowa Peterhofu rozpocz??a si? po zwyci?skiej bitwie nad Szwedami, gdy Piotr I postanowi? stworzy? pa?ac "godny najwy?szego z monarchów". Wizyta w Wersalu dodatkowa pobudzi?a jego wyobra?ni?, bowiem po powrocie do kraju zatrudni? dodatkow? liczb? architektów, specjalistów in?ynierii wodnej, projektantów krajobrazu i rze?biarzy. Niesamowite wra?enie robi zw?aszcza "Wielka kaskada", któr? zdobi 37 z?oconych pos?gów z br?zu, 64 fontanny i 142 wodotryski.

Innym przepi?knym pa?acem, którego w ?aden sposób nie wolno pomin??, jest po?o?ony w Carskim Siole (25 km na po?udnie od centrum miasta) pa?ac Katarzyny. W pa?acu tym znajduje si? replika s?ynnej Bursztynowej Komnaty. Prace nad replik? zaginionego arcydzie?a sztuki zdobniczej trwa?y 24 lata i kosztowa?y 11,5 mln dolarów, a jej otwarcie zaplanowano na koniec maja tego roku. Do wszystkich carskich pa?aców ?atwo dojecha? podmiejskim poci?giem, cho? cz?sto, by nie nak?ada? drogi po przybyciu na w?a?ciw? stacj?, trzeba dodatkowo skorzysta? z autobusów.

Doje?d?aj?c do Carskiego Sio?a podmiejsk? kolej?, warto pami?ta?, ?e jest to pierwsza linia kolejowa powsta?a w carskiej Rosji po to, by umili? podró? carskiej rodzinie.

Kolejn? atrakcj? Petersburga jest jedno z najs?ynniejszych muzeów ?wiata - Ermita?, gdzie pocz?tkowo znajdowa?a si? prywatna kolekcja sztuki europejskiej, nale??ca do Katarzyny Wielkiej. Ermita? posiada olbrzymie zbiory, prezentowane w wielu budynkach. Najwi?ksze wra?enie spo?ród nich robi barokowy Pa?ac Zimowy. To tu rozpocz??a si? rewolucja pa?dziernikowa, od ataku bolszewików na rezyduj?cy tu od lipca 1917 r. Rz?d Tymczasowy. Sygna? do ataku dano z pok?adu kr??ownika Aurora, obecnie cumuj?cego przed budynkiem Nichimowskiej Szko?y Marynarki Wojennej i bezp?atnie udost?pnionego turystom. Kiedy? Aurora traktowana by?a jak ?wi?to?? rewolucji, obecnie to tylko jedna z atrakcji turystycznych. Obok rozlokowa? si? ma?y bazar, na którym mo?emy zaopatrzy? si? we wszelkie dobra kojarz?ce si? z Rosj?, pocz?wszy od matrioszek, a sko?czywszy na koszulkach z podobiznami wielkich wodzów rewolucji.

Informacje praktyczne

Podró? do Petersburga najlepiej odby? poci?giem. Najta?szy wariant to podró? do Terespola, sk?d kilka razy w ci?gu dnia odchodz? poci?gi do bia?oruskiego Brze?cia. Z Brze?cia jest jeden poci?g dziennie do Petersburga o 14 miejscowego czasu (1 godz. do przodu w stosunku do czasu polskiego). Sama podró? trwa 17 godzin, ale nie odczuwa si? zm?czenia, gdy? miejsca w poci?gu s? le??ce i podró?uje si? g?ównie w nocy. Warto mie? przy sobie równowarto?? jednego dolara w rublach bia?oruskich, by otrzyma? po?ciel. Cena biletu w wagonie plackartnym wynosi oko?o 90 z? w jedn? stron?. W ka?dym wagonie na wschód od Bugu jest prowadnik - osoba odpowiedzialna za porz?dek, wi?c jest czysto i bezpiecznie. Ponadto ka?dy wagon wyposa?ony jest w piecyk, gdzie przez ca?? podró? mo?na zaopatrywa? si? we wrz?tek.

O 9 rano (dwie godziny do przodu w stosunku do czasu polskiego) nast?pnego dnia jeste?my w Petersburgu. Sam Dworzec Witebski, na którym wysiadamy, nie robi dobrego wra?enia, gdy? jest obecnie gruntownie remontowany.

Wa?ne informacje mo?emy znale?? pod internetowym adresem: www.polska.ru, tramp.travel.pl, www.polonia.org/rosja.htm. Przygotowuj?c si? do wyjazdu, warto wcze?niej postara? si? o zarezerwowanie noclegu. Jedn? z mo?liwo?ci jest próba skontaktowania si? z miejscowymi Polakami, np. z prezesem Zwi?zku Polaków w Sankt Petersburgu, Panem Leonem Chrulem (e-mail: leon_chrul@mail.ru) i skorzystania z uzyskanych informacji.

Je?eli dysponujemy naprawd? niewielkim bud?etem i nie nastawiamy si? na luksusy, to warto zatrzyma? si? w miejscowym klasztorze franciszkanów, gdzie za niewielk? op?at? uzyskamy nocleg w skromnych warunkach. Ponadto jak przed ka?d? wypraw?, nale?y zaopatrzy? si? w przewodniki turystyczne, które dostarcz? nam mnóstwo niezb?dnych informacji, tak?e dotycz?cych mo?liwo?ci znalezienia noclegu. Trzeba bowiem zaznaczy?, ?e w Petersburgu hotele s? bardzo drogie i istnieje przepa?? mi?dzy skromn? tani? baz? noclegow? a licznymi bardzo drogimi hotelami.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Autostopem przez Rosj? Sankt Petersburg - miasto magiczne Relacja Mockba   Pozostałe...
Tych autorów: Czarnogóra - s?o?ce, morze i góry Kilka rad o Bu?garii

Tekst: Andrzej Juda, Edyta Juda
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-10-03