Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Sankt Petersburg
duchowa i kulturalna stolica Rosji ma ju? 300 lat

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Petersburg obchodzi? w tym roku 300-lecie swego istnienia. Jak na tak m?ode miasto ta prawie 5-milionowa metropolia mo?e poszczyci? si? dzi? nie tylko burzliw? histori?, pi?kn? architektur? czy oryginalnym rozplanowaniem, ale tak?e pewn? magi?, której mog? jej tylko pozazdro?ci? inne rosyjskie miasta. Nie bez powodu Petersburg jest równie? uwa?any za duchow? i kulturaln? stolic? Rosji, przyci?gaj?c swoj? specyficzn? atmosfer?. Wielu m?odych ludzi marzy o podj?ciu studiów w Petersburgu, tak samo jak u nas marz? o studiowaniu w Krakowie. Obchody 300-lecia urodzin miasta by?y wspania?? okazj? do jego wypromowania nie tylko w Europie, ale i na ca?ym ?wiecie. Niewiele osób wie, ?e na li?cie UNESCO Petersburg zajmuje 8 miejsce w?ród najbardziej atrakcyjnych miejsc turystycznych ?wiata. Petersburg nie jest w Polsce tak popularny jak cho?by Pary?, Rzym, czy Wenecja, gdzie polskich turystów mo?na spotka? niemal na ka?dym kroku. Przez ca?y czas naszego pobytu w Petersburgu (a w Polsce by? to równie? d?ugi majowy weekend) nie spotkali?my oprócz niewielkich grupek studentów ?adnej polskiej wycieczki. Podró? do Petersburga mo?e mie? wi?c posmak egzotyki, gdy? docieraj? tu tylko nieliczni nasi rodacy.

Podró?

Petersburg oddalony jest od Rzeszowa w linii prostej o oko?o 1200 km. Jest to odleg?o?? spora, porównywalna z odleg?o?ci?, jak? trzeba pokona?, by dosta? si? do Stambu?u. Wydaje si? wi?c, ?e podró? b?dzie d?uga i m?cz?ca. Nale?y wzi?? jednak pod uwag? to, ?e w naszym przypadku przekraczamy jedynie dwie granice pa?stwowe, do tego jedn? w zasadzie tylko na mapie, pomi?dzy Bia?orusi? a Rosj? - bez ?adnej kontroli granicznej (przynajmniej jad?c poci?giem). Podró? przebiega wi?c g?adko, bez konieczno?ci d?ugich postojów i odpraw granicznych. Koszty takiej wyprawy przy odpowiednim zaplanowaniu podró?y i samego pobytu b?d? o wiele ni?sze ni? podobne wyprawy na zachód Europy.

Kiedy jecha?

Pocz?tek sezonu turystycznego rozpoczyna si? w maju. Prze?om kwietnia i maja jest z regu?y zimny i temperatura cz?sto oscyluje wokó? 5 stopni, co mo?e by? nie lada zaskoczeniem dla przybywaj?cych na d?ugi weekend turystów z naszego kraju, którzy ju? zd??yli si? przyzwyczai? do wysokich temperatur. Dlatego polecam podró? do Petersburga pod koniec maja lub nieco pó?niej, w czasie bia?ych nocy, trwaj?cych od po?owy czerwca do po?owy lipca. Pod koniec maja trzeba si? jednak liczy? z trudno?ciami w znalezieniu noclegu ze wzgl?du na uroczysto?ci zwi?zane z urodzinami miasta.

Atrakcje Petersburga

Zabudowa starego miasta skupia si? nad brzegami kana?ów i rzek, tworz?c niepowtarzaln? atmosfer?. Petersburg ma jednak niew?tpliw? przewag? nad podobnie po?o?onymi miastami dzi?ki bia?ym nocom, szczególnie intensywnym mi?dzy po?ow? czerwca a po?ow? lipca. W okresie tym Petersburg nie zasypia, a ulice, okoliczne kawiarnie i puby pe?ne s? turystów.

Obecnie miasto zajmuje ponad 40 wysp i wysepek. Mosty, niezb?dne po??czenia mi?dzy wyspami, stanowi? wielk? ozdob?, zachwycaj?c rze?bami i kutymi z ?elaza dekoracyjnymi elementami. Ich pi?kno najlepiej podziwia? spaceruj?c wzd?u? brzegów lub z pok?adu statku. Odp?ywaj? one z przystani w okolicach mostów wzd?u? Newskiego Prospektu. Tury?ci ch?tnie z nich korzystaj?, gdy? cena godzinnej wycieczki wynosi oko?o 5 dolarów.

Petersburg szczyci si? ponad 90 muzeami, z których wiele mie?ci si? w pa?acach i innych zabytkowych budowlach. Niektóre s? znane na ca?ym ?wiecie, tak jak Ermita?.

W samym Petersburgu koniecznie trzeba zobaczy? g?ówn?, prawie 5-kilometrow? arteri? - Newski Prospekt. Tutaj znajduj? si? wspania?e zabytki, ?wi?tynie, sklepy, kawiarnie, kina. Przez ca?y rok ulica t?tni ?yciem do pó?nego wieczora. Tu te? znajduje si? Ko?ció? ?w. Katarzyny, w którym pochowany zosta? ostatni król Polski, Stanis?aw August Poniatowski, zmar?y w Petersburgu w 1798 r. ?wi?tynia jest miejscem spotka? miejscowych Polaków. Je?eli wi?c b?dziemy potrzebowali pomocy, zawsze mo?emy si? zwróci? do osoby dy?uruj?cej w Ko?ciele, a spotkamy si? z bardzo ?yczliwym przyj?ciem.

Zwiedzaj?c Petersburg nie mo?na równie? pomin?? petersburskich cerkwi, a zw?aszcza przepi?knej Cerkwi Spas-na-Krowi, powsta?ej w miejscu zamachu na cara Aleksandra II, dokonanego przez Polaka, Ignacego Hryniewieckiego.

Ulice Petersburga nieustannie nasuwaj? tury?cie literackie i artystyczne skojarzenia. Tworzyli tu bowiem najwi?ksi rosyjscy pisarze, na czele z Gogolem, Puszkinem i Dostojewskim. Mieszkaj?c przy Placu Siennym, starali?my si? wczu? w jego dawny klimat - tu Fiodor Dostojewski umiejscowi? akcj? swego najwi?kszego dzie?a, "Zbrodni i kary". Obecnie po ca?kowitej renowacji znajduje si? tu wykwintny plac otoczony restauracjami i sklepami. Dawn? atmosfer? mo?na jednak odszuka?, zapuszczaj?c si? w boczne uliczki i podwórza.

 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Autostopem przez Rosj? Sankt Petersburg - miasto magiczne Relacja Mockba   Pozostałe...
Tych autorów: Czarnogóra - s?o?ce, morze i góry Kilka rad o Bu?garii

Tekst: Andrzej Juda, Edyta Juda
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-10-03