Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Relacja Mockba
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Dlaczego i jak

W Moskwie organizowane s? kursy j?zykowe dla obcokrajowców. Wybór organizatorów jest do?? du?y (patrz Pascal), ró?ne ceny i zakres. Ja, Guga i Syla pojechali?my do Instytutu Puszkina (http://www.academic.marist.edu/russia/pushkin.htm). Zap?acili?my po $200, za to dostali?my:

- dyplom uko?czenia kursu (powinienem wymieni? to na ko?cu, ale jest taki ?adny...)
- wyk?ady 4 razy w tygodniu: biznes, gramatyka i swobodny razgawor, 8.30 - 14.30, 5 minut przerwy co 45 minut
- raz w tygodniu wycieczka
- zakwaterowanie na terenie instytutu
- karaluchy gratis

Instytut jest ca?kiem przyjemny, hotel na miejscu, mo?e troch? daleko od centrum, ale jest metro i dostanie si? na Plac Czerwony to kwestia 30 minut.

Poci?g

Podró? do Moskwy zajmuje jednym poci?giem oko?o 20 godzin z Warszawy. Trzeba pami?ta? o zamykaniu drzwi na noc i zabezpieczeniu ?a?cuszka trampkiem lub sanda?em. To rosyjski patent, wi?c skutkuje zw?aszcza na Rosjan, którzy b?d?c na porz?dnej bani w nocy lubi? pomyli? poci?g, wagon lub cho?by przedzia?. Zmiana podwozia te? jest nie lada prze?yciem. Trwa 1.5 do 2 godzin i za pierwszym razem nie jest to nudne ani przez chwil?. Za pierwszym.


Metro

To im si? naprawd? uda?o. 9 linii, ponad 100 stacji, w godzinach szczytu co 40 sekund(!), ale nigdy nie czeka?em d?u?ej ni? 3.5 minuty. Najd?u?sza linia ma oko?o 40 km. Po wej?ciu na stacj? za 2RUR lub na kart? mo?na je?dzi? i przesiada? si? "skolka ugodna", je?li ma si? kart? na metro. Miesi?czna karta kosztuje 90 RUR, ale studenci ze specjaln? bumag? mog? kupi? za 29 RUR, co uczyni?em. Warto poogl?da? niektóre stacje w centrum, mozaiki, marmury, z?oto, ogólnie rokoko dla robotników i ch?opów, ale naprawd? robi wra?enie. Im dalej od centrum, tym wyra?niej wida? po wystroju stacji, jak w?adzy radzieckiej ko?czy?a si? kasa. Stacje ko?cowe to ju? plan minimum. Jedna rzecz mnie zaciekawi?a: gdy linia czerwona wje?d?a na most przez rzek? Moskw?, to dalej jedzie w tunelu z blachy falistej. Czy to z obawy, by ?wiat?o s?oneczka nie porazi?o podró?nych? Czy raczej z dba?o?ci o zasad? dzia?ania metra: "je?dzi w tunelach? Dzi?ki ilo?ci linii i mnogo?ci stacji dostanie si? z i do dowolnej stacji to maks. 2 przesiadki i czas przejazdu. Je?li gdzie? nie ma stacji metra, to nie ma takiego miejsca :)


WDNCh

Wszechzwi?zkowa Wystawa Osi?gni?? Gospodarki. Wiele, wiele hektarów, na których stoi kilkadziesi?t pawilonów, niektóre imponuj?cych rozmiarów. Kiedy? wystawiano w nich "osi?gni?cia gospodarcze", ka?dy pawilon mia? swój temat. Trafia?y si? takie pere?ki jak pawilon, który mia? pokazywa?, jak wygl?da sklep albo restauracja.

Za rakiet? Wostok-1, stoj?c? w pozycji startowej, znajduje si? ogromny hangar, chyba kiedy? prezentuj?cy osi?gni?cia w kosmosie. Mo?na tu zobaczy? satelity przygotowane do wywózki na ?mietnik. Z le??cymi na pod?odze w?ród ?mieci bateriami s?onecznymi robi? wra?enie.

Niedaleko od Wystawy stoi pomnik "Robotnik i Ko?cho?nica", dobrze znany z czo?ówki radzieckich filmów.

A obok stacji metra WDNCh jest tytanowa rakieta oraz muzeum kosmonautyki, gdzie za drobn? op?at? mo?na w?o?y? kosmiczny skafander i pstrykn?? sobie fotos.

 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Autostopem przez Rosj? Sankt Petersburg
duchowa i kulturalna stolica Rosji ma ju? 300 lat
Sankt Petersburg - miasto magiczne   Pozostałe...

Opracowanie: Szymon Górski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-03-20