Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Kilka rad o Bu?garii
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Jeszcze na studiach planowa?em wyjazd do Bu?garii. Jednak dopiero w tym roku uda?o si? nam wyjecha? tam na miesi?c. Poni?ej przedstawiam gar?? przydatnych informacji.

Skrótowy opis podró?y

Tokaj (24 godz.), Mamaia (3 dni), Z?ote Piaski (1 godz. i wystarczy), Warna (z samochodu), Obzor (wspominany z sentymentem - 7 dni), Neseber (3 dni), Burgas (4 godz.), Stambu? (na zwiedzenie centrum wystarczy 3 dni), P?owdiw (6 godz.), kolej? z Semtemwri do Ba?ska (5 godz.), Ba?sko (4 dni), Me?nik (3 dni), Rilski Monaster (2 godz.), Borowiec (1 noc), Sofia (kilka godzin), nieszcz?sna Koprisznica (1 noc i kilka godzin na dworcu kolejowym), powrót przez Ruse (3 godz. oczekiwania na stopa przez granic?), z Giurgiu do Bukaresztu autobusem, Bukareszt (pó? dnia na dworcu), Suczawa (1 godz.), Czerniowce (5 godz.), Lwów (15 min), Rzeszów.

Kiedy jecha??

Polecamy wrzesie?. Jest ju? taniej, bo po sezonie (chocia? w przewodnikach ró?nie ten sezon licz?), mniej ludzi, oko?o 25 stopni (ale pogody nie da si? zamówi?), ciep?e morze.


Prawda o Bu?garii

Niech nikt bro? Bo?e nie my?li, ?e w Bu?garii jest podobnie jak w Polsce. Niech nikt równie? nie my?li, ?e jest lepiej ni? w Rumunii czy na Ukrainie. Kraj jest niemi?osiernie zdewastowany, co wida? na ka?dym kroku. Rozlatuj?ce si? samochody typu moskwicz, trabant, du?y fiat, wozy ci?gni?te przez wo?y lub osio?ki, dziury w drogach, rozsypuj?ce si? domy - to normalny widok. Wiele mówi ju? ?rednia zarobków: 60-100 dolarów.

Je?li chodzi o kurs, 1 lewa to mniej wi?cej 2 z? (2002 r.)

Kwatery

Jak zwykle, najpierw trzeba si? zorientowa? w kilku miejscach. Naprawd? mo?na znale?? przyzwoit? kwater? (z ?azienk?) i za 5 lewów, np. w Ba?sku: Pensjonat Keramika, ul. N. Rilski 2a, e-mail: kostadin_d@abv.bg, w?a?cicielka handluje na du?ym placu w centrum.

Nie nale?y si? zra?a? tym, co mówi? na temat cen kwater miejscowi lub jak reaguj? na nasze propozycje. Po sezonie tym bardziej warto si? targowa?. Poni?ej ceny 5 lewów nie ma co szuka? i si? wyg?upia?. W Neseberze p?acili?my ju? po 6 lewów za pokój. Do tego ?azienka na korytarzu i mieszkanie w bloku. Na nowym mie?cie w Neseberze mo?na jednak znale?? pokój z ?azienk?, tarasem i z widokiem na morze za 7 lewów.

Szczególnie polecamy pensjonat "Morska Per?a", po?o?ony przy samej pla?y w Obzorze. Spali?my w przytulnym pokoiku z du?ym tarasem z widokiem na morze. Mieli?my do dyspozycji w?asn? lodówk?. Czajnik i ?elazko do wspólnego u?ytku na korytarzu. Wszystko to za 7 lewów od osoby. Adres: ul. Czernomorska 36, tel.055043082, Pani Ludmi?a.

W Koprysznicy uda?o si? nam wytargowa? nocleg za 8 lewów od osoby. Warunki by?y bardzo dobre. Koprysznica jest bardzo droga. Nocleg za 8 lewów uzyskali?my w drodze wyj?tku. Niektóre miejscowo?ci s? zabójczo drogie jak na Bu?gari?, np. Borowiec, z którego trzeba si? jak najszybciej ulotni?.

Na granicy przy wje?dzie do Bu?garii dostajemy kart? statystyczn?. Nale?y j? podbija? tam, gdzie nocujemy. Je?eli w hotelu nie ma piecz?tki, to nale?y poprosi? o wpisanie adresu na karcie statystycznej, z?o?enie podpisu oraz opisanie, od kiedy do kiedy tam b?dziemy przebywa?.

 1 2 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek Przewodnik Tarnów-Przemy?l-Suczawa-Bukareszt-Stambu?-Tbilisi Rumu?skie góry, bu?garskie pla?e...   Pozostałe...
Tych autorów: Czarnogóra - s?o?ce, morze i góry Sankt Petersburg
duchowa i kulturalna stolica Rosji ma ju? 300 lat

Tekst: Andrzej Juda
Zdj?cia: Edyta Juda
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-06-16