Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Czarnogóra - s?o?ce, morze i góry
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Powierzchnia Czarnogóry jest niewielka, mo?na j? porówna? do wielko?ci województwa podkarpackiego, jednak skupia w sobie wiele cech, jakich móg?by pozazdro?ci? jej niejeden du?y kraj. Góry zajmuj? niemal ca?? powierzchni? republiki z wyj?tkiem wybrze?a Adriatyku oraz Doliny Zety, gdzie znajduje si? stolica Czarnogóry - Podgorica.

O atrakcyjno?ci Czarnogóry decyduj? liczne bogactwa natury oraz zabytki, z których niektóre wpisane s? na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO. Warto podkre?li?, ?e ?abljak w Durmitorze to najwy?ej po?o?one miasto w Europie, najwi?ksza liczba opadów na Starym Kontynencie jest w pa?mie Orjen, najg??bszy kanion Europy to kanion Tary, jedyny fiord w po?udniowej Europie - Boka Tokorska. To wszystko znajdziemy w Czarnogórze.

Dla turystów ceni?cych ciep?e wody Adriatyku du?e znaczenie mo?e mie? to, ?e Czarnogóra jest ta?sza ni? np. Chorwacja. Ni?sze s? przede wszystkim ceny noclegów, a to zwykle one obci??aj? bud?et podró?y. Ceny ?ywno?ci s? nieco wy?sze ni? w Polsce, a to g?ównie za spraw? wprowadzenia euro, które jest oficjaln? walut? kraju.

Jad?c do Czarnogóry samochodem warto przejecha? przez Bo?ni? i Hercegowin? (dla zobaczenia Sarajewa i Medjugorie oraz kanionu rzeki Naretwy), Chorwacj? (by zwiedzi? Dubrownik), a w drodze powrotnej - Serbi?.

Pobyt w Czarnogórze polecamy zacz?? od Boki Kotorskiej - wcze?niej wspomnianego fiordu. Na jego brzegach po?o?one s? liczne zabytkowe miasteczka. Mo?na tu wspomnie? o Perast czy Kotor - najlepiej zachowanym na terenie Czarnogóry i Serbii mie?cie z zabudow? ?redniowieczn?. Po drodze mo?na zobaczy? stare miasto w Budwie, rajsk? wysp? Sveti Stefan (wst?p 5 euro) oraz zabytkow? miejscowo?? Stary Bar.

Jako miejsce pobytu nad morzem dobrze wybra? Ulcinj, zak?tek po?o?ony tu? przy granicy z Albani?. Jest to najta?szy wariant pobytu w Czarnogórze zabarwiony dodatkowo nut? egzotyki. Sam Ulcinj i jego okolice zamieszkuje mniejszo?? alba?ska, co powoduje, ?e cz?sto spotykamy tam minarety. Serbowie raczej unikaj? wypoczynku w Ulcinje, wi?c nawet w sezonie ?atwo znale?? nocleg w granicach 4-6 euro (stawka z sierpnia 2003 roku) Oprócz atrakcyjnych cen czeka na nas tak?e pi?knie po?o?ona starówka oraz 12 kilometrowa piaszczysta pla?a ci?gn?ca si? do granicy z Albani?. Niektórzy mog? by? jedynie rozczarowani kolorem piasku, który jest szary i drobny.

?ycie nocne w Ulcinje jest naprawd? ciekawe, co sprawia, ?e centrum jest zawsze pe?ne turystów.

Na pó?noc od Ulcinj po?o?one jest Jezioro Szkoderskie, które warto zobaczy?. Aby tam dojecha?, musimy pokona? wiele zakr?tów nie przekraczaj?c 30-40 km/h, jednak zm?czenie podró?? zrekompensuje nam przyroda, zabytki i przepi?kne widoki.

Ciekawym miejscem jest wysoko po?o?ony monaster Ostrog, rewelacyjnie wkomponowany w pionow? ska??. Jednak gdy nie dysponujemy dodatkowymi godzinami wolnego czasu, mo?na pomin?? ten zak?tek.

Nast?pnym etapem podró?y mog? by? góry. Proponujemy zwiedzanie masywu Durmitoru po?o?onego w pó?nocno-zachodniej cz??ci Czarnogóry przy granicy z Bo?ni?. Warto doda?, i? masyw ten jest rezerwatem biosfery UNESCO. Po drodze mijamy interesuj?cy kanion rzeki Moracy, który stanowi odczuwaln? ró?nic? pomi?dzy przyrod? ?ródziemnomorsk? a t?, któr? mo?emy spotka? nawet w naszych Karpatach. Po pewnym czasie wje?d?amy w stref? Biogradzkiego Parku Narodowego. Nast?pnie przez kanion rzeki Tary docieramy do ?abljaka. Miasteczko nie jest szczególnie ciekawym miejscem, ale pe?ni w Czarnogórze rol? polskiego Zakopanego. ?abljak to najwy?ej po?o?one miasto w dawnej Jugos?awi (1450 m n.p.m.). Ceny noclegów w 2003 roku waha?y si? pomi?dzy 5-6 euro od osoby. Warto zatrzyma? si? u podmiejskich gospodarzy, kilku z nich prowadzi przed domami kempingi. Z miasteczka roztacza si? pi?kny widok na góry z monumentalnym masywem Medjed na pierwszym planie. To w?a?nie ?abljak jest punktem, z którego mo?na dokonywa? wielu wspania?ych eskapad po okolicznych górach. Nie wolno zapomnie? o zabraniu ze sob? wody, poniewa? na pewnej wysoko?ci, w wyniku zjawisk krasowych, wody ju? nie spotkamy. Silnych wra?e? dostarcza ca?odniowa wyprawa na Bobotov Kuk - najwy?szy szczyt Durmitoru (2523 m n.p.m.). W promieniu kilku kilometrów od niego 18 szczytów przekracza 2300 m n.p.m., wi?c roztaczaj?ca si? panorama jest niezapomnianym widokiem. Niestety, tylko do?wiadczeni tury?ci mog? liczy? na powrót tego samego dnia do ?abljaka. Radzimy wzi?? ze sob? namiot i mimo, i? to oficjalnie zabronione, rozbi? si? w górach (zawsze mo?na powiedzie?, ?e zasta?a nas noc). W czasie wyprawy w góry nie nale?y zbytnio sugerowa? si? d?ugo?ci? marszu podanego na tabliczkach. Przewa?nie czas ten jest sporo zawy?ony. Trzeba zawsze doda? co najmniej 1/3 czasu przej?cia.

 1 2 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Park Narodowy Durmitor w Czarnogórze Jugos?owia?skie krainy Czarnogóra - praktyczne wskazówki
Tych autorów: Sankt Petersburg
duchowa i kulturalna stolica Rosji ma ju? 300 lat
Kilka rad o Bu?garii

Tekst: Andrzej Juda, Edyta Juda
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-02-07