Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Relacja z wycieczki po Albanii
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Wokó? miasta jak grzyby po deszczu wyrastaj? nowe hotele i restauracje. Jednak pla?e i okolice eleganckich nawet hoteli s? po prostu brudne. W sobotnie popo?udnie w pobli?u morza wala?y si? sterty ?mieci. Nieliczne kosze obros?y przez ca?y dzie? niemieszcz?cymi si? w nich odpadkami. W niektórych miejscach tu? przy wodzie parkuj? samochody. S? jednak parasole, le?aki i ?adne mola z kawiarniami.

Uda?o mi si? równie? zrobi? samochodow? wycieczk? na po?udnie Albanii. Po?o?ona 125 km od Durres Vlora jest drugim pod wzgl?dem wielko?ci miastem alba?skiego wybrze?a. Otoczona gajami oliwnymi i figowcami le?y nad g??boko wcinaj?c? si? w l?d zatok?. Naprzeciwko wy?ania si? z wody wyspa Sazan. Kiedy? by?a siedzib? piratów, po wojnie do 1961 roku - radzieck? baz? wojskow?. Potem istnia? tu alba?ski port wojenny i wst?p na wysp? by? zabroniony. Na po?udnie od Vlory, w miejscu, gdzie góry stromo opadaj? ku morzu, znajduje si? sporo hotelików, barów i restauracji. Baz? noclegow? uzupe?niaj? prywatne domy przeznaczone na wynajem, które s? masowo budowane na zboczach gór. Ceny pokoi dwuosobowych wahaj? si? od 20 USD do 80 USD w hotelach, ale mo?na te? znale?? nocleg za 10 USD. Kwatery prywatne oferowane s? za 10-20 USD. Za t? cen? mo?na wynaj?? przyzwoity apartament, w którym jest kilka ?ó?ek. Mo?e jednak zdarzy? si?, ?e braknie wody.

Droga na wybrze?u Morza Jo?skiego (Prze??cz Logara)
Droga prowadz?ca dalej na po?udnie przechodzi przez wykuty w litej skale tunel i jeszcze przez jaki? czas biegnie w pobli?u morza. Potem zaczyna wspina? si? na prze??cz, po?o?on? na wysoko?ci 1055 m n.p.m. Widok, który si? st?d rozci?ga, zapiera dech w piersiach. Wokó? szczyty przekraczaj?ce 2000 m, a w dole b??kitne morze. W oddali wida? zasnut? mg?ami greck? wysp? Korfu. Wida? te? dalsz? drog?, która serpentynami wije si? w dó? w kierunku morza. Ten odcinek jest na szcz??cie ?wie?o wyremontowany, pokryty nowym asfaltem. W tym w?a?nie miejscu zaczyna si? osiemdziesi?ciokilometrowe, malownicze wybrze?e Morza Jo?skiego. Dosy? liczne piaszczyste pla?e s? stosunkowo puste, a woda - ciep?a i czysta. Zbocza porastaj? agawy i drzewa oliwkowe. Gdzieniegdzie wida? ?lady tarasowania, które w czasach komunistycznych mia?o zapewni? temu górskiemu krajowi powi?kszenie powierzchni terenów uprawnych. Droga wije si? przez malownicze wsie, w których miejsce cz?sto widocznych w innych cz??ciach kraju meczetów zast?pi?y ko?cio?y prawos?awne. W jednej z zatoczek, na wysepce wznosz? si? ruiny twierdzy. Nie brak te? nowszych budowli o charakterze militarnym. Na pla?ach parasole nielicznych wypoczywaj?cych s?siaduj? z bunkrami. Z szosy wida? wykuty w skale tunel dla okr?tów. Na podró?nych czekaj? liczne bary i restauracje. Jedna z nich ma niepowtarzalny charakter. Zbudowano j? w s?siedztwie sp?ywaj?cego z gór strumienia, który tworzy niewielkie wodospady. Betonowe platformy, na których stoj? stoliki, op?ywaj? strugi wody. Ogromne, stare platany daj? du?o cienia. W pobli?u spokojnie skubi? traw? osio?ki. Obiad dla dwóch osób z butelk? wina kosztowa? tu ok. 2000 leków.

Najwi?kszym o?rodkiem turystycznym na wybrze?u Morza Jo?skiego jest Saranda. Miasto ma ?adn? pla?? i elegancki bulwar nadmorski ze szpalerem palm. W pobli?u powsta?o wiele nowych hoteli. Stosunkowo dobra droga prowadzi st?d do przej?cia granicznego z Grecj?. Z Sarandy niedaleko ju? do Gjirokastry - miasta muzeum. Po drodze polecam krótki postój przy ciekawostce przyrodniczej. Z jeziorka, o ?rednicy kilku metrów, wybija ?róde?ko daj?ce pocz?tek rzeczce. Nie by?oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, ?e jeziorko ma g??boko?? prawie dwudziestu metrów, a woda mieni si? wszystkimi odcieniami b??kitu i zieleni. Ca?o?? otaczaj? stuletnie platany, co sprawia, ?e miejsce to jest cz?stym celem wycieczek ludzi zm?czonych ca?odziennym przebywaniem na nadmorskich pla?ach.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Po drogach i bezdro?ach Ba?kanów
Tej autorki: Atlanta - stolica Georgii Tydzie? na Cyprze

Opracowanie: Anna Lewczuk
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-03-10