Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Relacja z wycieczki po Albanii
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Tirana - widok na gór? Dajti
Kolejnym budynkiem przy placu jest gmach Muzeum Historycznego, którego fasad? ozdabia ogromna, kolorowa mozaika. Muzeum (wst?p 300 leków) prezentuje histori? Albanii od czasów staro?ytnych do roku 1992, czyli, jak tu mówi?, "do demokracji". Pierwsze pi?tro zajmuje ciekawa ekspozycja obrazuj?ca terror i prze?ladowania w czasach komunizmu. Ogromne tablice zawieraj? tysi?ce nazwisk represjonowanych osób. W jednej z gablot na zdj?ciach mo?na zobaczy? twarze duchownych, którzy trafili do obozów w latach 60., gdy to Albani? og?oszono pierwszym, ateistycznym pa?stwem ?wiata. Wszystkie meczety, ko?cio?y i cerkwie zosta?y zamkni?te, a ludno?ci zabroniono wszelkich praktyk religijnych.

Na ko?cu bulwaru Poleg?ych Bohaterów znajduje si? dworzec autobusowy i kolejowy. Je?li kto? jednak spodziewa?by si? czego?, co odpowiada naszym wyobra?eniom o sto?ecznym w??le komunikacyjnym, bardzo si? zawiedzie. Dworzec autobusowy to po prostu du?y plac, na którym parkuj? autobusy i mikrobusy. Te ostatnie czekaj?, a? zbierze si? komplet pasa?erów. Mi?dzy pojazdami walaj? si? sterty ?mieci, a obok rozk?adaj? swoje stragany uliczni sprzedawcy. Taki stragan to cz?sto po prostu folia, na której k??bi? si? towary. Niesamowity kontrast z nie odbiegaj?cymi od europejskich standardów sklepami, znajduj?cymi si? po drugiej stronie ulicy.

Je?li chodzi o dworzec kolejowy, to trudno go w pierwszej chwili dostrzec. Dopiero po mini?ciu placu pe?nego autobusów wida? w dole dwa perony i wiat? pomi?dzy nimi - ca?o?? przypomina ma??, wiejsk? stacyjk?. Linii kolejowych w Albanii jest niewiele, ale poci?gi maj? jedn? zalet? - s? tanie.

Tirana, pomnik Skanderbega
Po przej?ciu ca?ego Bulwaru Poleg?ych Bohaterów niewiele pozostaje do zwiedzania. Po obu stronach sto?ecznych ulic stoj? kilkupi?trowe bloki mieszkalne. Te, które znajduj? si? przy g?ównych arteriach, maj? ?adnie odnowione, kolorowe fasady. Im dalej jednak od ?cis?ego centrum, tym bloki staj? si? bardziej zaniedbane i zdewastowane. Tynk od?azi p?atami albo nie ma go w ogóle. Balkony zosta?y przez niektórych lokatorów obudowane przy u?yciu dost?pnych akurat materia?ów, w zwi?zku z tym ka?dy z nich wygl?da inaczej. Wsz?dzie suszy si? pranie, spo?ród którego wy?aniaj? si? czasze anten satelitarnych. Do domów prowadz? pozbawione okien, cz?sto nieo?wietlone klatki schodowe. Równie zaniedbane jest otoczenie domów. Trawników i chodników jest niewiele. Na pokrytych t?uczniem lub zwyk?? ziemi? podwórkach parkuj? samochody. Tym wi?kszy kontrast stanowi? zlokalizowane na parterach sklepy i liczne kafejki, zazwyczaj dobrze wyposa?one, w których o ka?dej porze dnia przesiaduj? m??czy?ni nad piwem lub miniaturow? fili?ank? mocnej, tureckiej kawy, do której podaje si? szklank? wody.

Chodniki i nawierzchnia ulic s?, z wyj?tkiem ?cis?ego centrum, w fatalnym stanie. Od czasu do czasu, zarówno na jezdni, jak i na chodniku mo?na spotka? studzienk? kanalizacyjn? pozbawion? pokrywy, wype?nion? do po?owy ?mieciami. Problem ?mieci pozostaje nierozwi?zany. Wystawione na ulicach pojemniki nape?niaj? si? bardzo szybko i po pewnym czasie wokó? nich gromadzi si? sterta odpadków.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Po drogach i bezdro?ach Ba?kanów
Tej autorki: Atlanta - stolica Georgii Tydzie? na Cyprze

Opracowanie: Anna Lewczuk
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-03-10